2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Başarı Puanı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

slide background

MeüSevgili Öğrenciler;

Üniversitemize Başarı Puanı ile kurumlar arası yatay geçiş işlemleri Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esaslar kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Üniversitemize 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı yurt içi ve yurt dışı Başarı Puanı ile yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                     : 12 Temmuz 2021 - 30 Temmuz 2021

  Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin ilan Edilmesi     : 20 Ağustos 2021

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                     : 31 Ağustos 2021 - 02 Eylül 2021

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                                  : 03 Eylül 2021 - 4 Eylül 2021

 
YURT İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GECİŞ CİFT ANADAL, YANDAL VE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  

YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLMELERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript). (Aslı, e-devlet Çıktısı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge. (Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. (Bologna Bilgi Paketinde bulunmaması durumunda Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.(Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

Not: Tüm belgeler ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya E-Devlet çıktısı olmak zorundadır.

 

YKS YERLEŞTİRME SIRALAMASI:

Mühendislik Programlarına YKS başarı sırası en düşük 300 bininci (300.000) sırada,

Mimarlık Programlarına YKS başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada,

Tıp Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 50 bininci sırada (50.000),

Diş Hekimliği Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 80 bininci sırada (80.000),

Eğitim Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 300 bininci sırada (300.000) olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

TIP FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuracak adayların Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinin 4. bendine dikkat etmeleri gerekmektedir.

“(4) Tıp Fakültesine yapılacak başvurularda, sınıfta kalmamış olma koşulu ile ayrılacağı fakültede yatay geçiş başvurusunu yaptığı yıl sorumlu olduğu ders ve stajları da başarmış olma koşulu aranır. Ayrıca ilgili komisyon tarafından, geçiş yapılacak dönem öncesinde eksik olan ders süresinin geçiş yapacağı fakültede verilen ders süresinin en az % 20’sini aşmamış ve eksik staj sayısının en fazla iki olması kaydıyla ders ve stajlarının içeriklerinin uygun olup olmadığı belirlenir. Sıralama, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esaslarının ilgili maddesinde belirtilen Değerlendirme Puanına göre yapılır.”

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Diş Hekimliği Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuracak adayların Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinin 5. bendine dikkat etmeleri gerekmektedir.

“(5) Diş Hekimliği Fakültesine yapılacak başvurular, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere başvuru sahibinin başarısız bir dersinin bulunmaması koşuluyla Yatay Geçiş Puanına göre değerlendirilir. Yatay Geçiş Puanı, [(Üniversiteye Giriş Puanı – Taban Puan) x 0,70] + (Genel Akademik Not Ortalamasının 100’lük karşılığı x 0,30) formülüyle hesaplanır. Üniversiteye Giriş Puanı, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirme puanını; Taban Puan, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştiği yıla ait Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi taban puanını ifade eder.”

 

 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Hemşirelik Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuracak adayların Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinin 6. bendine dikkat etmeleri gerekmektedir.

“(6) Hemşirelik Fakültesine yapılacak başvurularda Yatay Geçiş Puanı, [(Üniversiteye Giriş Puanı-Taban Puan) x 0,70] + (Genel Akademik Not Ortalamasının 100'lük karşılığı x 0,30) formülüyle hesaplanır.”

 

 

 

YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ İŞLMELERİ

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde COVİD-19 Pandemisi nedeniyle sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere işlemler aşağıda belirtilen maddeler kapsamında yürütülecektir;

 

a)      Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yatay geçiş kontenjanları tablosunda belirtilmiştir.

b)      Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılacaktır.

c)      Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olması gerekmektedir. Ancak yukarıdaki (b) bendinde nitelenen üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için bu şart aranmayacaktır. Yurt dışı kontenjanından daha fazla başvuru olması durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesi veya ÖSYS, YKS veya muadil belgeleri kontenjan türüne göre sıralama ölçütü olarak kullanılacaktır.

d)     Bir programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam edenler hariç olmak üzere, ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarına yatay geçiş yapılabilecektir.

e)      Hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranmayacaktır.

f)        2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecek olup, yatay geçişin kabul edilmesi halinde intibak programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olunan dersler üzerinden yapılacaktır.

g)      Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yatay geçiş talepleri ilgili enstitüler tarafından değerlendirilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript).

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (Varsa). (Yurtdışı Üniversitesi ilk 1000 içinde olmayanlar için).

7-Yurt Dışından başvuracak adayların Üniversitelerinin ilgili sıralama kuruluşlarında ilk 1000 içinde olduklarını gösterir ekran çıktısı. (Yurtdışı Üniversitesi ilk 1000 içinde olanlar için).

Tüm belgelerinin onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisi olmak zorundadır.

 

Not: Tüm belgeler ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya E-Devlet çıktısı olmak zorundadır.

 


  • 2021-07-30 14:57:23
  • 104728

Actual Students