Covid-19 Pandemisi Nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Süreçlerine ve Sınavlarına İlişkin Uygulama İlkeleriCovid-19 Pandemisi Nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine ve Sınavlarına İlişkin Uygulama İlkeleri

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.05.2020 tarih ve 30480 sayılı ve 22.05.2020 tarih ve 31978 sayılı yazıları çerçevesinde;

 

1. Seminer, Lisansüstü Tez Savunma Sınavı, Doktora/Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Toplantıları, Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavları süreçleri;

a. Enstitüler ilgili süreçlerini Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ve koordinatörlüğüyle uzaktan eğitim platformu üzerinden veya yüz yüze yapacaklardır. Planlanan süreçlere ilişkin karar Enstitü Yönetim Kurulları tarafından verilecektir. Uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütülecek süreçler kayıt altına alınarak arşivlenmek üzere ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 2. Yüz yüze eğitim olarak Telafi Eğitim Öğretim Döneminde işlenmesi planlanmış olan derslerin işlenme yöntemi;

a. Enstitülerde ilgili dersler ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle işlenecektir. İlgili dersler 19 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

b. Devlet Konservatuvarında ilgili dersler Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ve koordinatörlüğüyle uzaktan eğitim platformu üzerinden işlenecektir. Derslere ait haftalık ders programı planlaması Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

c. Tıp Fakültesi dönem 1, 2 ve 3 ders programında yer alan ve pandemi sürecinde yüz yüze yapılamayan pratik uygulama eğitimleri ile dönem 4 ve dönem 5’te yüz yüze yapılamayan ve uzaktan eğitim yoluyla yapılmak zorunda kalınan pratik uygulamaların bir üst dönemin eğitim programı içinde 2020-20201 Eğitim-Öğretim yılında yapılacaktır. İlgili pratik uygulamaların planlanması ve programının düzenlenmesi konusunda Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu görevlendirilmiştir.

d. Diğer Ön Lisans ve Lisans programlarında ilgili derslerin yüz yüze işlenme durumu iptal edilmiştir. İlgili dersler 19 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanmak üzere ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle işlenecektir.

 3. Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavlarının ve Bütünleme Sınavlarının yapılması;

a. Enstitülerde derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ilgili Ana Bilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmek üzere uzaktan eğitim platformu üzerinden veya ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle yapılacaktır.

b. Devlet Konservatuvarında ilgili sınavlar Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ve koordinatörlüğüyle uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacaktır. Derslere ait haftalık ders programı planlaması Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

c. Yabancı Diller Yüksekokulunda ve Mersin Meslek Yüksekokulunda sınavlar dijital ortamda eş zamanlı olarak yapılacaktır.

d. Tıp Fakültesi dönem 1, 2, 3’te kalan ders kurulu bloğu sınavları, dönem sonu genel sınavı (final) ve bütünleme sınavlarında baraj uygulaması kaldırılarak üniversitemiz uzaktan eğitim platformu üzerinden online olarak sadece teorik-yazılı sınav (çoktan seçmeli) şeklinde yapılacak olup, pratik uygulama ve klinik uygulamalara giriş (KUG) sınavları yapılmayacaktır. Dönem 1, 2, 3’te kalan ders kurulu bloğu sınavları, dönem sonu genel sınavı (final) ve bütünleme sınavlarında pratik uygulama ve klinik uygulamalara giriş (KUG) sınavlarının not ortalamasına etkileri olmayacaktır.

e. Tıp Fakültesinde Ortak Zorunlu Dersler ile Seçmeli Derslerin sınavları ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulunun yapacağı planlama ve takvime göre yapılacaktır.

f. Tıp Fakültesi dönem 4 staj sonu, mazeret ve bütünleme sınavları ilgili anabilim dalının önerisi ve fakülte kurulunun onayıyla online olarak sadece teorik-yazılı (çoktan seçmeli), sadece ödev (ödevi veren öğretim üyelerince değerlendirilmek üzere), sadece sözlü veya bu 3 yöntemin ikili veya üçlü kombinasyonları şeklinde yapılacaktır.

g. Tıp Fakültesi dönem 5 staj sonu, mazeret ve bütünleme sınavları ilgili anabilim dalının önerisi ve fakülte kurulunun onayıyla online olarak sadece teorik-yazılı (çoktan seçmeli), sadece ödev (ödevi veren öğretim üyelerince değerlendirilmek üzere) veya bu 2 yöntemin kombinasyonu şeklinde yapılacaktır.

h. Tıp Fakültesi dönem 1, 2 ve 3’ün ders kurulu bloğu sınavları, dönem sonu genel sınavları (final) ve bütünleme sınavlarına ait mazeret sınavları ile dönem4 ve 5’in staj sonu sınavları ve staj bütünleme sınavlarına ait mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı Fakülte Kurulu tarafından belirlenecektir.

i. Diğer Ön Lisans ve Lisans programları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle Akademik Takvimde belirlenen sınav sürecinin son tarihinden önce tamamlanmak üzere yapılacaktır bu hususta ilgili Birim Yönetim Kurulları karar alacaktır.

j. Tıp Fakültesi öğrencileri için özel durumlar;

  • i. Ders kurulu bloğu sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini sınav tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde dekanlığa bildirmesi gerekmektedir.
  • ii. Dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı uygun görülmesi durumunda açılacaktır.
  • iii. Öğrenci dilekçe ile talep etmesi durumunda ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda bütünleme hakkını staj sonu sınavında da kullanabilecektir.
  • iv. Olağanüstü haller nedeniyle yapılamayan sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile en az 3 gün önceden ilan edilmek koşulu ile yapılacaktır.

k. Uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak olan sınavlarda güvenlik tedbirlerinin (soruların rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi vb.) alınması Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

l. Uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılan sınavın türüne göre öğrencilere verilecek sürenin yeterliliği ilgili birim kararı ile belirlenecektir.

m. Uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ile sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler ilgili birim tarafından hazırlanarak uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacaktır.

n. Uzaktan eğitim platformuna erişimi olmayan öğrenciler için alternatif çevrim içi yöntemler kullanılabilecektir. Zaruri olması durumunda öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlamak üzere ilgili birim kararıyla gerekli yazışmalar yapılacaktır.

o. Kabul edilebilir sebeplerle uzaktan eğitim platformunda sınava giremeyen veya sınava girmesine rağmen teknik problem yaşayan öğrenciler için ilgili birim kararı ile sınav imkanı tanınacaktır.

p. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler ilgili birimin önerisi üzerine Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından sağlanacaktır.

q. Uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütülemeyen sınavlar için dersin öğretim elemanı ilgili alt birimi bilgilendirmek suretiyle sınavın şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla sınavı kayıt altına alarak arşivleyecektir.

r. Öğrencilere verilen ödev, proje ve sunum hazırlama gibi çalışmalarda dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) iş yükü göz önünde bulundurulacaktır.

s. Sınavların aksamdan yürütülebilmesi amacıyla öğrencilerin teknik destek alması için Uzaktan Eğitim Merkezi ve idari destek alması için de ilgili birim gerekli görevlendirmeleri yapacaktır.

t. Ödev, proje veya sunum gibi ölçme yöntemiyle yapılan sınavlar için kabul edilebilir sebeplerle (öğrencinin yaşadığı bölgede internet erişiminin bulunmadığını veya yerleşim yerinin karantina kapsamında olduğunu bölgenin mülkü amirinden alacağı belge ile belgelendirmesi, maddi durumunun yetersizliğine bağlı olarak internet erişimine sahip olmadığını muhtarlıktan temin edeceği fakirlik belgesi ile belgelendirmesi, uzun süreli olarak bir sağlık kurumunda yataklı tedavi gördüğünü belgelendirmesi vb.) sorumluluğunu yerine getiremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı ek süre tanınması ilgili birim kararıyla belirlenecektir.

u. Uzaktan eğitim programları sınavlarını uzaktan eğitim platformu üzerinden yapacaklardır.

4. Üç Ders Sınavı ve Ek Sınavların yapılması;

a. Ön Lisans ve Lisans programlarında üç ders sınavı ve ek sınavlar Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin olması durumunda ilgili sınavlar uzaktan eğitim platformu üzerinden veya ödev, proje, sunum hazırlama gibi yöntemlerle ilgili birim yönetim kurulları kararıyla yapılacaktır.

5. Yaz Stajı uygulaması;

a. 2019-2020 Akademik Yılıyla sınırlı olmak üzere yaz stajları, uzaktan eğitim veya ödev, proje vb. yöntemlerle ilgili birim yönetim kurulları kararıyla belirlenecek olan ilkeler çerçevesinde yapılacaktır.

6. Dönem Ders Uygulamaları ve Dönem Stajları uygulaması;

a. Sağlık programları, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi dönem ders uygulamaları ve dönem staj uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yöntem ve takvime göre birimlerin yönetim kurulu kararlarıyla belirlenecektir.

b. Hemşirelik Fakültesi 2.4.ve 6.dönemde, Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü 2.dönemde yapılamayan uygulamalara ilişkin telafi eğitimi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, mevcut derslere entegre edilerek ve/veya mevcut programı aksatmayacak   uygun zamanlarda yapılacaktır. Programın planlanması ve düzenlenmesi, ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından yapılacaktır.

7. Ödev, proje, sunum ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programı kullanılabilecektir.

8. Uygulamalar ilgili birimler tarafından öğrencilere duyurulacak olup, ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde ve uzaktan eğitim platformunda ilan edilecektir.


  • 2020-06-01 10:36:56
  • 1507

Actual Announcements