Iı. Uygulamalı Temel Biyoistatistik EğitimiII. UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK EĞİTİMİ

(TASARIM, ANALİZ, YAYIN)

Eğitim Programı

1.     Gün

9:00 - 9:45

Bilimsel araştırma ve Biyoistatistik

10:00-10:45

Değişken tipleri ve tanımlayıcı istatistikler

11:00-12:00

Araştırma Tasarımı

Örneklem Genişliği

Homojen deney ünitesi seçimi

Randomizasyon

13:00 –13:45

Hipotez testleri

                   i.    Yokluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları

                  ii.    Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotezler

                 iii.    Klinik Anlamlılık ve İstatistiksel Anlamlılık

 

SÜREKLİ DEĞİŞKENLER İÇİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

14:00-14:45

Bağımsız İki Grup Karşılaştırması (Parametrik ve Nonparametrik)

Varsayımları

Testin Uygulanması

Sonucun Yorumlanması

15:00-15:45

Bağımlı İki Grup Karşılaştırması (Parametrik ve Nonparametrik)

Varsayımları

Testin Uygulanması

Sonucun Yorumlanması

16:00 –16:45

Varyans Analizi

Varsayımları

Uygulanması

Sonucun Yorumlanması

2.     Gün

 

KATEGORİK DEĞİŞKENLER İÇİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

09:00 –09:45

Ki-kare testi ve FisherExact Test

10:00 - 12:00

Uygulama

İndependent t testi

Paired t testi

Mann-Whitney U testi

Wilcoxon testi

Varyans Analizi

Ki-kare ve Fisher’sExact testi

Eğitmenler

·         Prof. Dr. Bahar TAŞDELEN

·         Doç. Dr. Gülhan TEMEL

·         Doç. Dr. Semra ERDOĞAN

·         Dr. Öğr. Ü. Didem DERİCİ YILDIRIM

Yardımcı Eğitmen: Araş. Gör. Merve TÜRKEGÜN


  • 2019-09-06 13:34:00
  • 2338

Actual Announcements