Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi YönetmeliğiMERSİN ÜNİVERSİTESİ

KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak


MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesinin (b) bendinin 2 inci ve 3 üncü numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a)Üniversite: Mersin Üniversitesini,

b)Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

Merkez (KAAM): Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma

c) Merkezini,

d)Müdür: Merkez Müdürünü,

e)Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

f)Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu, 

g)Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

h)Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

i)İç Paydaş olan Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

j)Dış Paydaş olan Birim: Devlet Kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu, vb’ni,

k)Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

l)KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

m)Merkez Birim: Merkez içinde kurulan alt birimi,

n)Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü, 

o)Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon veya Çalışma grupları


Merkez yönetim organları


MADDE 5 - Merkez yönetim organları şunlardır:

a)Müdür,

b)Müdür Yardımcıları,

c)Yönetim Kurulu,

d)Koordinatör (İsteğe bağlı görevlendirilir),

e)Danışma Kurulu (İsteğe bağlı kurulur),

f)Merkez Birimleri veya çalışma/koordinasyon Grupları (İsteğe bağlı oluşturulur).


Müdür


MADDE 6 - Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri müdürün yerine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Merkez müdürünü süresi bitiminden önce görevden alabilir.


Müdürün görevleri


MADDE 7 - Müdürün görevleri şunlardır:

a)Merkezi temsil etmek,

b)Her yılın ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını, tahmini bütçe önerisini ve her yılın sonunda yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

c)Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

d)Varsa Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e)Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

f)Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun kararı ile Rektörlüğe sunmak,

g)Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya merkezde görevli ya da müdür tarafından görevlendirecek personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

h)Gerekli hallerde dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

i)Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

j)Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmektir.


Yönetim kurulu


MADDE 8 - Beş öğretim elemanından oluşan Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ve Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından oluşur. Müdür, merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektör’e önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi yönetim kurul üyesi olarak atar. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda yönetim kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir. 


Yönetim kurulunun görevleri


MADDE 9 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b)Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini değerlendirip onaylayarak yürürlüğe koymak,

c)Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş günü ve/veya talep edildiği durumlarda hazırlanan yıllık çalışma raporunu değerlendirip onaylamak, 

d)Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e)Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve bunları Rektörlüğe sunmak,

f)Merkez Müdürünün belirlediği, gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri değerlendirmek ve görevlendirmek için Rektörlüğe öneride bulunmak, 

g)Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

h)Müdürün önerisiyle, gerekli görüldüğü durumlarda Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda birimler, koordinasyon/çalışma gruplarını kurmak, bunların çalışma ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler çerçevesinde birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının çalışmalarına destek sağlamaktır.


Danışma kurulu


MADDE 10 - Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden iç danışma kurulu ve/veya Üniversitemiz dışındaki paydaşlarını temsil eden dış danışma kurulundan oluşur. 


Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:


İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Merkezin Yönetim Kurulunca seçilen kişilerden oluşur. İç danışma kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üye yerine yeni üte aynı yöntemle seçilir.


Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan Devlet ve Özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Dış danışma kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üye yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir. 


Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.


Müdürün süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin görevleri sona erer.


Danışma kurulunun görevleri


MADDE 11 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b)Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri niteliğinde görüş bildirmek,

c)Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmaktır.


Merkez Birimleri, Koordinasyon ve/veya çalışma grupları


MADDE 12 - Bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu onayıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.


Koordinatör 


MADDE 13 - Merkez Birimleri, Koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından atanan kişidir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları


Merkezin amacı


MADDE 14 - Merkezin amacı; Klasik Çağlar’dan, Erken Hıristiyanlık Dönemi sonuna kadar, Kilikia Bölgesi’nin uygarlık tarihi içindeki yerini ve arkeolojisini araştırmak ve tanıtmaktır. 


Merkezin faaliyet alanları


MADDE 15 - Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır: 

a)Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını çekmek;

b)Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak;

c)Bilimsel süreli yayın çıkartmak;

      d) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında yetkili  kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak;

       e)Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve  enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;

       f) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlara, Arkeoloji bilimini ve çalışmalarını tanıtan bilgilendirici ve eğitici seminer ve konferanslar vermek.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Personel


MADDE 16 - Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


İzinler ve Görevlendirmeler


MADDE 17 - Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri görevli oldukları birimler üzerinden yapılır.


Dosyalama


MADDE 18 - Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir. 


Merkezler Arası Koordinasyon ve Denetim


MADDE 19 - Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.


MADDE 20 - Bu yönetmelikte yer almayan tüm hususlarda, genel hükümler veya ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 21 - 12/05/2001 tarihli ve  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.


GEÇİCİ MADDE: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniversitesi bünyesindeki Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezi ile ilgili yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu yönetmelik kapsamına göre yeniden düzenlenir.


  • 2019-01-10 15:04:19
  • 4356

Actual Congress