Slide background
Department of City and Regional Planning

Meü

Department of City and Regional Planning

       Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı kapsamında yürütülmekte olan yüksek lisans programı, yerel, bölgesel ve ülke ölçeğinde kentsel ve bölgesel planlama ile mekanın biçimlenmesi süreçleri konularında araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulamaya yönelik yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi konusunda odak olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bilginin etik değerler içinde üretildiği, paylaşıldığı, yayıldığı ve uygulamaya aktarıldığı; düşüncelerin açıkça tartışıldığı, eğitim sürecinin katılımcı olduğu, araştırmanın desteklendiği; dünyadaki ve ülkedeki değişen ve gelişen eğitim anlayışlarına uyum sağlayan disiplinlerarası etkileşime uyumlu eğitim ortamı oluşturulmuştur.   Bu program çerçevesinde, eğitim ortamına katılacak öğrencilerin uzmanlık alanlarının geliştirilmesi, çok boyutlu düşünme yeteneklerinin artırılması, pratik ile kuram arasındaki bağlantı kurma ve çözümleme yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmekte; öğrencilerin kente ilişkin belirli konularda derinlemesine bilgi sahibi olmaları, ancak diğer bilgi alanları ile de ilişkiler kurabilmeleri, uzmanlaşma alanları ile ilgili farklı düşünme ve algılama biçimlerini tartışabilmeleri, uzmanlaşma alanıyla ilgili güncel, politik ve kültürel sorunlar hakkında özgün düşünceler geliştirebilmeleri, kendi alanlarıyla ilgili tüm bu eylemleri çözümleyerek özgün bir tez çalışması üretebilmeleri beklenmektedir.  

Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
1. Zorlu, F. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE, 2019, 36, 0-0.
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2019.2.1