Fakültemiz Tübitak 2209a ve 2209b Programlarından Destek Aldı


 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencilerini Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği 2023 yılı ikinci dönem sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre Fakültemizden destek almaya hak kazanan projeler:


Akademik Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Volkan YAMAÇLI (Bilgisayar Müh. Bölümü)

Projede Görevli Öğrenciler: Oğuz Kağan YAĞLIOĞLU, Ali Can KILIÇ, Elif ÖZALP

Proje Başlığı: Akıllı Bileklik ile EKG Çekme, Konum Takibi, Kalp Ritmi Takibi ve Düşme Tespiti İşlevlerini İçeren Bütünleşik Sağlık İzleme Sistemi Geliştirilmesi.

Proje kapsamında oluşturulacak sistem ile; yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin güvenliğini artırmayı hedefleyen son derece yenilikçi bir akıllı bileklik tasarlanacak ve gerçeklenecektir. Projenin yöntemi, var olan yöntemlerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu içermektedir. Bileklik üzerindeki fonksiyonların entegrasyonu için özel olarak geliştirilmiş algoritmalar ve sensörler kullanılacak olup, bu sayede kullanıcıların sağlık durumlarının takibi ile acil durumlarda daha hızlı yardım alabilmeleri sağlanabilecektir. Proje kapsamında oluşturulacak akıllı bileklik ve uygun mobil yazılım ile nabız ölçümü, EKG ölçümü, düşme uyarısı gibi hayati öneme sahip birçok  fonksiyon aktif olarak kullanılabilecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Evren Değirmenci ve Doç. Dr. Alkan Alkaya danışmanlığındaki "Taşınabilir EKG Cihazının Geliştirilmesi" ve "Lityum Tabanlı Batarya Parametrelerinin Batarya Ömrü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Ve Gösterilmesi" başlıklı projeler destek almaya hak kazanmışlardır.


Akademik Danışman: Prof. Dr. Aylin ALTAN METE (Gıda Müh. Bölümü) ve doktora öğrencisi Elif ATAY

Projede Görevli Öğrenci: İpek COŞKUN

Sektör Danışmanı: Aksun Tarımsal Ürünler A.Ş’den Gıda Mühendisi Aysel GÜLER 

Proje Başlığı: ZIF-67 yüklenmiş PLA temelli nanokompozit filmlerin aktif ambalaj potansiyelinin değerlendirilmesi

2209-b programı kapsamında narenciyelerin raf ömrünü uzatabilecek zeolitik imidazolat kafes yapıları yüklü nanokompozit malzemelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.


Akademik Danışman: Araş. Gör. Abdurahman Yasin Yiğit (Harita Müh. Bölümü)

Projede Görevli Öğrenci: Uğur Öztornacı 

Proje Başlığı: Uzaktan Algılama Verileri ile Kıyı Şeridinin Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tespiti ve Analizi: Mersin İli Kıyı Şeridi Örneği

Doğa ve insan için büyük öneme sahip su ile karanın buluştuğu kıyılar, özellikle son yıllarda iklim değişikliği ile tüm dünyada odak haline gelmiştir. Kıyı çizgileri, küresel ısınmanın etkilerinin daha net görüldüğü yerlerdir ve kıyı şeridi tespiti, bu alanlardaki değişiklikleri izleyerek iklim değişikliğinin etkilerini anlamaya yardımcı olmaktadır. Kıyılarda meydana gelen değişimlerin belirlenmesi kıyı yönetimi için önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Yıllık, mevsimsel ve hatta günlük olarak gerçekleşebilen bu değişimlerin klasik optik ölçüm yöntemleriyle ölçülmesinin oldukça zaman alıcı ve zahmetli olması nedeniyle uydu teknolojileri tercih edilmektedir. Bu nedenle yapılması planlanan projede kıyı şeridi boyunca yer alan su ve kara arasındaki sınırın tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Akdeniz kıyısının bir kısmını oluşturan Mersin ili kıyı şeridinin uydu görüntüleri kullanılarak farklı makine öğrenme algoritmaları ile otomatik bir şekilde tespitini ve analizini kapsamaktadır. 

 

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Dr. Deniz Uzunoğlu DOĞRUYOL  (Kimya Müh. Bölümü)

Projede Görevli Öğrenciler:  Mahmut Tuna Seçilmiş, Güllü Kaplan, Berfin Başak Aktaş 

Proje Başlığı: NaBH4’ün Katalitik Hidrolizi ile Hidrojen Gazı Üretimi İçin Manyetik Kobalt Katkılı Bakır Ferrit Nanopartiküllerinin Sentezi ve Karakterizasyonu


 Bu proje çalışmasında; küresel ısınma başta olmak üzere birçok çevresel soruna neden olan ve dolayısıyla insan sağlığına zarar veren fosil yakıtların yerini alabilecek yenilenebilir bir kaynak olan hidrojen gazının depolama ve üretilme süreçlerinde kullanılabilecek verimli bir heterojen katalizör geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Manyetik Kobalt Katkılı Bakır Ferrit Nanopartiküllerinin hidrojen gazı üretiminde heterojen katalizör olarak kullanılabilirliği ilk kez bu proje çalışması kapsamında değerlendirilmesiyle petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.


Akademik Danışman: Öğr. Gör. Dr. Deniz Uzunoğlu DOĞRUYOL  (Kimya Müh. Bölümü)

Projede Görevli Öğrenciler:  Gaye Kara, Şükrü Küccük

Proje Başlığı: Atık Brokoli Yaprakları Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerinin Biyosentezi, Karakterizasyonu ve Kolorimetrik Cr(VI) Tespitinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Bu proje çalışmasında; kontrolsüz bir şekilde alıcı ortamlara deşarj edildiğinde çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturan Cr(VI)’nin yerinde tespitinde kullanılabilecek etkin bir deneysel yöntem geliştirilecektir. Bu deneysel yöntem kapsamında; atık brokoli yapraklarının indirgeyici ajan olarak kullanımı ile AgNPs biyosentezlenerek, sürdürülebilir atık yönetimi hedefleri doğrultusunda bir atığın geri dönüştürülmesi ile katma değeri yüksek bir malzeme elde edilerek çevreye ve insan sağlığına zararlı bir bileşenin yerinde tespitinin yapılmasına ve dolayısıyla gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlanacaktır.

 

  • 2024-03-29 11:53:50
  • 415

"A World University In The Light of Science and Modernity"