2022-2023 Eğitim-öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlar Arası (başarı Puanı İle) Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

KURUMLAR ARASI (BAŞARI PUANI İLE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

Sevgili Öğrenciler;

Üniversitemize Kurumlar arası (Başarı Puanı ile) yatay geçiş işlemleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Üniversitemize 2022 - 2023 eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı kurumlar arası (Başarı Puanı ile) yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                      : 18-29 Temmuz 2022

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlan Edilmesi      : 19 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                        : 22-24 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                                   : 25-26 Ağustos 2022KURUMLAR ARASI ÖN LİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 


KURUMLAR ARASI LİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GECİŞ CİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ

 

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen birimlere şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript). (Aslı, e-devlet çıktısı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge. (Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

4- Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. (Bologna Bilgi Paketinde bulunmaması durumunda aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği)

5- İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge. (Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği)

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği)

Not: Tüm belgeler ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya e-devlet çıktısı olmak zorundadır.

 

YKS YERLEŞTİRME SIRALAMASI:

·         Mühendislik Programlarına YKS başarı sırası en düşük 300 bininci (300.000) sırada,

·         Mimarlık Programlarına YKS başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada,

·         Tıp Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 50 bininci sırada (50.000),

·         Diş Hekimliği Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 80 bininci sırada (80.000),

·         Eğitim Fakültesine YKS başarı sırası en düşük 300 bininci sırada (300.000) olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA

BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Tıp Fakültesine başvuracak adayların, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esasları’nın 30 ve 31 inci maddeleri ile Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esasları

Yatay geçiş koşulları

MADDE 30 – (1) Yatay geçiş için öğrencilerde aranacak koşullar aşağıdaki şekildedir:

a) Eğitim öğretim sistemi ve ders programı uygunluğu esas alınacaktır.

b) Sınıfta kalmamış olmak kaydıyla ayrılacağı Tıp Fakültesindeki başvurduğu yıl sorumlu olduğu tüm ders ve stajları başarmış olmalıdır.

c) Geçiş yapılacak dönem öncesinde eksik olan ders süresi, aynı sürede fakültede verilen ders süresinden %20’den daha fazla olmamalıdır. Geçiş yapılacak dönem öncesinde eksik staj sayısı ikiden fazla olmamalıdır.

ç) Yatay geçiş yapacağı sınıftan önceki aldığı ders ve stajların tek tek incelenmesi sonucunda baş koordinatör başkanlığında toplanan sınıf koordinatörlerinden veya koordinatör yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından eşdeğerliliği saptanmış olmalıdır.

d) (Değişiklik-Ekleme:22.05.2015 tarihli ve 2015/93 sayılı Senato kararı ile) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen müracaat ederek yapılır. Bunun dışında faks, posta vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Yatay geçiş başvuruları aşağıdaki koşullara göre değerlendirilir:

a) (Değişiklik-Ekleme:09/03/2018 tarihli ve 3-2018/65 sayılı Senato kararı ile) Hazırlık sınıfı, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin notları genel başarı puanının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

b) (Değişiklik-Ekleme:09/03/2018 tarihli ve 3-2018/65 sayılı Senato kararı ile) Geçmek istediği dönem öncesindeki dönemlerin not ortalaması 100 tam puan üzerinden hesaplanarak dönem geçme notu belirlenir. Dönem geçme notlarının aritmetik ortalaması yüzlük sisteme göre genel not ortalaması olarak kabul edilir ve aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır. Değerlendirme Puanı = [(ÖSS Puanı – Taban puan) x 0,70] + [(Yüzlük sisteme göre genel not ortalaması) x 0,30] ÖSS puanı adayın tıp fakültesine yerleştirme puanını, taban puan ise adayın tıp fakültesine yerleştiği yılki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi LYS taban puanını tanımlar.

c) Genel başarı puanı 100 tam puan üzerinden 65 ve üzerinde olanlar değerlendirmeye alınır.

ç) (Değişiklik-Ekleme:09/03/2018 tarihli ve 3-2018/65 sayılı Senato kararı ile) Eğitim öğretim sistemi ve ders programı uygunluğu esas alınarak, herhangi bir döneme yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, değerlendirme puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır."

 

Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası:

Değerlendirme

MADDE 10 - (4) Tıp Fakültesine yapılacak başvurularda, sınıfta kalmamış olma koşulu ile ayrılacağı fakültede yatay geçiş başvurusunu yaptığı yıl sorumlu olduğu ders ve stajları da başarmış olma koşulu aranır. Ayrıca ilgili komisyon tarafından, geçiş yapılacak dönem öncesinde eksik olan ders süresinin geçiş yapacağı fakültede verilen ders süresinin en az % 20’sini aşmamış ve eksik staj sayısının en fazla iki olması kaydıyla ders ve stajlarının içeriklerinin uygun olup olmadığı belirlenir. Sıralama, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esaslarının ilgili maddesinde belirtilen Değerlendirme Puanına göre yapılır.”

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adayların; Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

“Değerlendirme

MADDE 10 - (5) Diş Hekimliği Fakültesine yapılacak başvurular, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere başvuru sahibinin başarısız bir dersinin bulunmaması koşuluyla Yatay Geçiş Puanına göre değerlendirilir. Yatay Geçiş Puanı, [(Üniversiteye Giriş Puanı – Taban Puan) x 0,70] + (Genel Akademik Not Ortalamasının 100’lük karşılığı x 0,30) formülüyle hesaplanır. Üniversiteye Giriş Puanı, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirme puanını; Taban Puan, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştiği yıla ait Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi taban puanını ifade eder.”

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Hemşirelik Fakültesine başvuracak adayların; Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

“Değerlendirme

MADDE 10 -  (6) Hemşirelik Fakültesine yapılacak başvurularda Yatay Geçiş Puanı, [(Üniversiteye Giriş Puanı-Taban Puan) x 0,70] + (Genel Akademik Not Ortalamasının 100'lük karşılığı x 0,30) formülüyle hesaplanır.”

 


  • 2022-07-18 15:54:58
  • 70634