2547 Sayılı Kanun'un 44 Üncü Maddesinin (c) Bendi Kapsamındaki Azami Süresini Doldurarak İlişiği Kesilen Öğrencilere, 31.01.2022 Tarihine Kadar Başvurmaları Halinde Tekrardan Ek Sınav Hakkı VerilebilecektirTÜM ÜNİVERSİTELERE
İlgi : 01.10.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazımız.
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
44 üncü maddesinin (c) bendinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verilir…" hükmü çerçevesinde alınan ve ilgi yazımız ile bildirilen karar uyarınca azami süresini
dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav
hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

TÜM ÜNİVERSİTELERE
Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında;
COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde
2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans
öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verildiği, konuya ilişkin olarak
alınan 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca
a) Azami süresini dolduran ve daha önce hiç alınmamış dersleri bulunan son sınıf öğrencilerinin bu iki ek
sınav hakkından yararlanıp yararlanmayacağı ile
b)Anılan maddede yer alan "derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu
sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise
en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere" de uygulanıp uygulanamayacağına
ilişkin görüş talep edilen yazısı 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş ve 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca
a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar
ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de iki sınav hakkı verildiği ile
b)"Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini
2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise
en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten
bir sınav hakkı verilir hükmü kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı " sınav haklarından
yararlanabilecekleri hususlarının yükseköğretim kurumlarına hatırlatılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dağıtım:
Tüm Üniversitelere
MERSİN ÜNİVERSİTESİ                                                                                                   ………………………………….. DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Üniversitemizin………………………………………………………………Bölümü/Programı öğrencisiyim. 20..…/20….. Eğitim-Öğretim yılı…………….yarıyılı sonunda azami öğrenim süremi doldurdum. Mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını/AKTS koşulunu sağlayamadım. 2547 Sayılı kanunun 44 üncü maddesinin “c” fıkrasına göre açılacak olan ek sınavlarda aşağıda belirttiğim derslerden ek sınav hakkımı kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Öğrencinin T.C. Kimlik No : ………………………………………..                                                      

Adı Soyadı : …………………………………………………………..                                    İmza

Öğrenci No : ………………………………………………………….

Telefon : ………………………………………………………………

E-posta: ……………………………………………………………….

 

Ek Sınav Başvurusu Yapılan Derslerin Bilgileri

S.No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin AKTS’si

Dersin Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAY

Danışman                                                                              Program/Bölüm Başkanı

Adı Soyadı:                                                                            Adı Soyadı:

Tarih:                                                                                     Tarih:

İmza:                                                                                     İmza:


  • 2021-11-23 13:37:35
  • 528

Actual Announcements