Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreci


 Süreci indirmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE SÜRE

 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders (Anabilim dalı zorunlu dersi dâhil), Enstitü zorunlu dersleri (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik), bir seminer dersi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. 

BAŞVURU&KAYIT &

KABUL SÜRECİ

 • Aday, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvurusunu yapıp gerekli evrakları teslim eder.
 • Mülakata girecek adaylar ilan edildikten sonra aday mülakata girer. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanır.
 • Öğrenci, “Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OBS)” yer alan ön kayıt formunu  doldurduktan  sonra  enstitü  tarafından  istenen evraklarla ilanda belirtilen tarihler arasında enstitüye başvurarak kesin kaydını yaptırır.
 • Kesin kaydını yaptıran öğrencilere ilgili ana bilim dalının (ABD) önerisi (Danışman Öneri Formu (MEÜ.EÖ.FR-355) doldurularak) ve EYK kararı ile danışman atanır. Atanan danışman öğrencinin hem akademik hem de tez danışmanıdır
 • Öğrenci kimliği ilan edilen tarihten itibaren enstitü tarafından imza karşılığında öğrenciye teslim edilir. 

BİLİMSEL HAZIRLIK

 Anabilim dalı gerekli gördüğü durumlarda (Madde 28’de yer alan hususlar dikkate alınarak) öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

 • Hazırlanan Bilimsel Hazırlık programı ABD kurulu tarafından EYK’ye önerilir. EYK tarafından onaylanan program ABD başkanlığınca yürütülür.
 • Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyıl olup, öğrenci lisans derslerinden en az üç en fazla altı ders alır.
 • Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK'nin onayı ile tezli yüksek lisans programından da dersler alabilir.
 • Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan bir (1) dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

DERS DÖNEMİ

 • Kesin kaydı yapılan öğrenci, danışmanın önerisi ile OBS (obs.mersin.edu.tr) üzerinden derslerini seçer, kontrol eder ve kesinleştirir. Öğrencinin seçtiği dersler danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci, en az 7 ders (21 kredi) ve seminer dersini en fazla dört yarıyılda tamamlamalıdır.
 • Öğrenci, azami süre içerisinde enstitü zorunlu derslerini (“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Bilimsel Etik”) başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.
 • Öğrenci, mezuniyete kadar her dönem “uzmanlık alan dersini” seçmelidir. Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi yukarıda bahsedilen 7 ders haricindedir.
 • Bir öğrenci, bir öğretim elemanından bir lisansüstü programda en fazla üç ders alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Öğrencinin lisans programlarından alabileceği ders sayısı, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla en fazla ikidir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve yüksek lisans programı için gerekli olan toplam krediye sayılmaz.
 • Öğrencinin, kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden alabileceği lisansüstü ders adedi en fazla ikidir. Ancak,  disiplinlerarası programlardaki bir öğrenci için bu sayı en fazla dörttür.  

SEMİNER

 Öğrenci,

 • En geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Seminerin verileceği dönem için ders kayıt tarihlerinde "Seminer" dersini seçmesi gerekir.
 • Enstitümüz uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında seminer başvuru formu (MEÜ.EÖ.FR-465) ABD aracılığıyla Enstitüye iletilir.
 • Enstitümüz uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında seminer sunumunu gerçekleştirir.
 • Seminer sunumunda başarılı bulunan öğrencinin lisansüstü tez yazım yönergesine göre hazırlamış olduğu seminerinin PDF formatındaki dosyası ve Seminer Değerlendirme Formu(MEÜ.EÖ.FR-466) ilgili Anabilim dalı aracılığıyla 15 gün içerisinde EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir.

Not:Seminer dersinde başarısız olan öğrenci 4 yarıyılı doldurmamış ise seminer dersini tekrar alabilir. 4 yarıyıl içinde seminer dersini almayan/başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

TEZ ÖNERİSİ

 •  Öğrenci, araştırma konusunu içeren Yüksek Lisans Tez Önerisi (MEÜ.EÖ.FR-350)” ni en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ABD başkanlığına teslim eder.
 • ABD, bu formu ve Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu (MEÜ.EÖ.FR-340)”nu ABD kurul kararı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirir.
 • Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler ABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yapılır.
 • Tez Önerisi kabul edilen öğrenci ORCID numarası alıp Ulusal Tez Merkezinde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)  gerekli bilgileri doldurmalıdır. 

TEZ SAVUNMA

 •  Öğrenci, tezini  Tez Yazım Şablonunu kullanarak Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar. Tez Kontrolune ilişkin taahhutname formunu doldurur. Tezinin bir nüshasını ve imzaladığı kontrol formunu danışmanına teslim eder.
 • Danışman, tezi yazım kurallarına uygunluğu yönünden inceler. Eğer uygun ise OBS’de Uzmanlık Alan Dersini başarılı olarak girer ve tez yazım kontrol formunu imzalar. Savunmaya uygun bulduğu tezi (pdf formatında) ve tez yazım kontrol formunu enstitüye iletilmek üzere ABD başkanlığına verir.
 • ABD kurulu, söz konusu teze ait Tez yazım kontrol formunu, tezin bir nüshasını (pdf formatında) ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formunu (MEÜ.EÖ.FR-342)”  sınav tarihine en geç  15 gün kala  enstitüye gönderir.  
 • EYK tarafından jürilerin onaylanmasından sonra, enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, tezin bir nüshası ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
 • Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir (İntihal yazılım programından alınmış ve tezdeki benzerlik oranı %25’i geçmemelidir). 
 • Tez savunma sınavı, onaylanan tarihte gerçekleştirilir. ABD, “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (MEÜ.EÖ.FR-349)” ve Yüksek Lisans Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-343)” formlarını hazırlar ve 3 iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Ayrıca, Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi formu 3 iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilir.
 • Tez Savunmasının Sınavının Sonucu

Kabul kararı verilen öğrenci tez savunma sınav tarihini takip eden 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlar.

Düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç tez savunma sınav tarihini takip eden 3 ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

Ret kararı verilen öğrencinin ilişiği kesilir. 

TEZ TESLİMİ VE İLİŞİK KESME (MEZUNİYET)

 Tez savunma sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencilerinin aşağıda belirtilen işlemleri savunma sınav tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getirmeleri gerekmektedir.

 •  Öğrenci tez yazım esaslarına göre hazırlanmış tezin ciltlenmiş bir kopyasını Tez Kontrolune ilişkin taahhutname formu ile birlikte şeklen incelenmek üzere enstitüye teslim eder.  Şekil yönünden incelenen tez uygun bulunması halinde en az 3 adet çoğaltılarak Enstitü Müdürünün onayına sunulur.
 • İlişik kesme işlemleri için aşağıdaki evraklar hazırlanarak Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir:

1-Kütüphane Tez Teslim Formu (MEÜ.İD.FR-114) doldurulur. (2 Adet)

2-Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinden hazırlanacak “Tez Veri Giriş Formu Formu” http://tez2.yok.gov.tr./ adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak doldurulur ve 2 adet çıktısı alınıp imzalanır.

3-Öğrenci İlişik Kesme Formu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurulur.

4- Öğrenci Kimlik Kartı

5- 2 adet CD

 Teslim edilecek CD için dikkat edilmesi gerekenler:

 Hazırlanan tezde başka hiçbir değişiklik yapılmayarak sadece “ONAY”, “ETİK BEYAN” ve “ÖZGEÇMİŞ” sayfaları çıkartılarak tez  “.pdf” formatına dönüştürülür.

 Hazırlanan .pdf dosyasının ismi http://tez2.yok.gov.tr adresinden alınan referans numarası olacak şekilde kaydedilir ve CD’lere kopyalanır.

Diğer Hususlar

 Danışman Değişikliği;

İlerleyen süreçte danışman değişikliği  istenirse  öğrencinin  kayıtlı  olduğu  ana  bilim  dalı başkanlığınca “Danışman Değişikliği Talep Formunu (MEÜ.EÖ.FR-104/03)” Enstitü Müdürlüğüne bildirilir, danışman değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından karara bağlanır.

 Kayıt Dondurma;

Geçerli bir mazereti olan öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde talep etmeleri durumda ABD/ASD kurulu ve EYK kararıyla, bilimsel hazırlık programında bir yarıyıl, yüksek lisansta iki yarıyıl kayıt dondurulabilirler. 

Kısaltmalar

 ABD: Anabilim Dalı;

EYK: Enstitü Yönetim Kurulu;

OBS: Öğrenci Bilgi Sistemi 

NOT: BU SÜREÇ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (24.09.2023) ile DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.01.2024) ve MEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMDE SEMİNER & DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM YÖNERGESİNE (31.03.2022) GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

 • 2024-04-06 19:38:44
 • 1969

"A World University In The Light of Science and Modernity"