Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Oya Korkmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Tarsus Kampüsü 33400 Tarsus/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-05-30 09:14:03 .
Düzenleme
:
2019-01-29 23:42:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA İŞLETME ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Örgütsel Performansın Kurumsal Performans Karnesi Yöntemi İle Ölçülmesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Üzerine Yürütülen Bir Araştırma Danışman: Dr. Güven Murat, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

1. Polietilenin Oksidatif ve İnert Atmosferde Bozunma Ürünlerinin Araştırılması Danışman: Dr. Ali Yavuz Bilgesü, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-02-08 - 2016-02-08
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-08-21 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-08-21 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-08-21 - 2016-08-21
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-08-21 - 2016-08-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3800
2019
20. Korkmaz, O.; Uysal, H.; çelik, K. İzleyicilerin Pozitif ve Negatif Duygularının Liderin Hız ve Etkililiği Üzerindeki Etkisi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 201-217. 200 + 0
dergipark.gov.tr/download/article-file/630606

Publications_023.pdf

2018
19. Korkmaz, O. Kurumsal Performans Karnesi Ölçümü: Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Bir Uygulama. ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 6, 1051-1061. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/anemon

Publications_022.pdf

2017
18. Korkmaz, O. Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, Yok, 437-454. 200 + 0
https://www.jasstudies.com/SonSayi.Aspx

Publications_021.pdf

17. Korkmaz, O.; Aydemir, S.; Uysal, H. Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Örgüte Hakim Kurum Kültürünün Etkisi. BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 6, 62-81. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue/30965/311766

Publications_020.pdf

16. Korkmaz, S.; Korkmaz, O. OECD Ülkelerinde İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki . INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCE, 2017, 9, 71-76. 200 + 0
http://doi.org/10.5539/ijef.v9n5p71

Publications_019.pdf

2016
15. Aydemir, S.; Korkmaz, O.; Erdoğan, E. İş Yaşamında Sanal Kaytarma: Kamu Ve Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, yok, 42-58. 200 + 0
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/SBM.pdf

Publications_017.pdf

2015
14. Korkmaz, O. A Research for the Determination of the Relationship between Organizational Conflict Management and Organizational Alienation. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2015, 5, 230-241. 200 + 0
http://www.econjournals.com/index.php/irmm

Publications_015.pdf

13. Korkmaz, O. Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2015, 13, 140-165. 200 + 0
http://bjmer.net/Makaleler/1751904904_8%20ID578%20140-165.pdf

Publications_013.pdf

12. Ince, M.; Gül, H.; Korkmaz, O. Çalışanların Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarında Demografik Değişkenlerin Etkisi :Özel Sektörde Bir Araştırma. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2015, 8, 111-126. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000105223/5000120406

Publications_016.pdf

2014
11. Korkmaz, O. İş Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2014, 14, 541-557. 200 + 0
http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2014_4_5.pdf

Publications_012.pdf

10. Korkmaz, O. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL , 2014, 5, 167-186. 200 + 0
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ5(3)14Article10pp.167-186.pdf

Publications_010.pdf

9. çevik, N.; Korkmaz, O. Türkiye’de Yaşam Doyumu Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , 2014, 7, 126-145. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066649

Publications_009.pdf

8. Gül, H. Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka Düzeylerini Kullanabilme Becerileri Üzerine Bir Araştırma . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 30-49. 0 + 0
Publications_011.pdf

2013
7. Korkmaz, O. Analyzing The Effects of Emotional Regulation on The Stress Perceived by Nurses . EUROPEAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 39, 357-371. 200 + 0
http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/issues/ejss_39_3.html

Publications_008.pdf

6. Korkmaz, O. Analysis of The Reasons That Determine Turkish Nurses’ Preference of Working Abroad by Probit Model . PROBLEMS AND PERSPECTİVES İN MANAGEMENT, 2013, 11, 8-16. 200 + 0
http://businessperspectives.org/journals_free/ppm/2013/PPM_2013_03_Korkmaz.pdf

Publications_007.pdf

2012
5. Korkmaz, O. Türkiye’de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2012, 3, 97-109. 200 + 0
http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ3(2)2012article_7.pdf

Publications_002.pdf

4. Korkmaz, O. Differences in Employees’ Perception of Employee Empowerment Practices. EUROPEAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2012, 34, 43-57. 200 + 27
http://www.europeanjournalofsocialsciences.com

Publications_003.pdf

3. Korkmaz, O. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Yöneticilerin Tutumunu Algılayışı . DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 14, 91-112. 200 + 3
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/deusosbil/article/view/5000064119/5000059990

Publications_006.pdf

2011
2. Korkmaz, O. Türkiye Kimya Sanayinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği. ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 7, 129-144. 200 + 9
http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/24/16

Publications_005.pdf

1. Korkmaz, O. İş Kazaları İle Verimlilik Arasındaki İlişki: Türkiye Taşkömürü Kurumu Örneği. JOURNAL OF YAŞAR UNİVERSİTY, 2011, 23, 3805-3813. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/view/5000066148/5000061654

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 200
2012
2. Korkmaz, O. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İİBF DERGİSİ, 2012, XIV, 209-226. 100 + 30
http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/14_2/13.pdf

Publications_014.pdf

2010
1. Korkmaz, O.; Uygurtürk, H. Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının Topsis Yöntemi İle Belirlenmesi. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2010, 2, 35-54. 100 + 0
http://www.mersinsmmmo.org.tr/yayinlar/mali-ufuklar-dergisi/eski-sayilar/2010-temmuz-aralik.aspx

Publications_018.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

3. Korkmaz, O.; Çakıcı, A., Akademisyenlerin Yaşadıkları Etik İkilemler. Sosyal Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Kongresi, 2016-09-22, 2016-09-23, Uşak, Türkiye, 2016. 200
http://scfcongress.com/2016-Congress-ipages-tr1.cgi

2. Korkmaz, S., Türkiye’de Girişimciliğin İstihdama Etkisi. 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi: Girişimcilik, İnnovasyon ve Ekonomik Kalkınma, 2011-10-10, 2011-10-12, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Korkmaz, S., Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Enflasyon İlişkisi: 2001-2007 Dönemi . Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar: Uluslararası Sempozyum, 2008-04-24, 2008-04-27, Bandırma, Türkiye, 2008. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Korkmaz, O., Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Lojistik Sektörü Üzerine Bir uygulama. C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-04-19, 2018-04-21, Antalya/Demre, Türkiye, 2018. 100
http://iasoscongress.org/2018/tr/index.phphttp://

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Korkmaz, T., Türkiye’deki KOBİ’lerin Komşu Ülkelerle Olan İhracatı. 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2007-12-07, 2007-12-08, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
http://www.iku.edu.tr/userfiles/kongre_kitabi_4.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Bekir Çağlar BAYHAN, Lojistik İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İle Yenilikçi Örgüt Kültürü İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz UTL323 Örgütsel Davranış Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL205 İstatistik Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL435 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL309 Ticaret ve Lojistikte Organiza Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 515 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL210 İstatistik Uygulamaları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL223 Müşteri İlişkileri Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL312 İnsan Kaynakları Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL102 İşletme Bilimlerine Giriş II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL418 Stratejik Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 524 Lojistik İşletmeleri İçin İnsa Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL205 İstatistik Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL323 Örgütsel Davranış Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL435 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL309 Ticaret ve Lojistikte Organiza Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 515 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL210 İstatistik Uygulamaları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL312 İnsan Kaynakları Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL223 Müşteri İlişkileri Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL102 İşletme Bilimlerine Giriş II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL418 Stratejik Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 524 Lojistik İşletmeleri İçin İnsa Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL323 Örgütsel Davranış Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL309 Ticaret ve Lojistikte Organiza Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL205 İstatistik Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL415 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL 515 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL210 İstatistik Uygulamaları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL223 Müşteri İlişkileri Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL102 İşletme Bilimlerine Giriş II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL312 İnsan Kaynakları Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 524 Lojistik İşletmeleri İçin İnsa Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL309 Ticaret ve Lojistikte Organiza Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL205 İstatistik Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL103 İşletme ve Ekonomi Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL-515 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL210 İstatistik Uygulamaları Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL102 İşletme Bilimlerine Giriş II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL205 İstatistik Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL103 İşletme ve Ekonomi Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL102 İşletme Bilimlerine Giriş II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL101 İşletme Bilimlerine Giriş I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3