Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Nazan Eras
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
22554 .
Oluşturma
:
2016-10-11 09:45:25 .
Düzenleme
:
2018-06-04 00:17:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
14
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
28
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
5.60
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS TIP FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012
Doktora Tezi

1. Akut ve Kronik Lösemide Katalaz C-262T ve Paraoksonaz 1 L55M Gen Polimorfizmleri ile Katalaz ve Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. ETEM AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Manganez Süperoksid Dismutaz (MnSOD) Geninin Ala-9Val Polimorfizmiyle Meme Kanseri Riski Arasındaki İlişkinin Araştırılması Danışman: Dr. ETEM AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2006.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3950
2017
6. Eras, N.; Tombak, A.; tıftık, N.; Yalın, S.; Berkoz, M.; Kul, S.; akbas, E. Lösemi Hastalarında PON1 L55M Polimorfizmi ile PON1 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2017, 27, 21-28. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.4999/uhod.171668

Publications_013.pdf

2016
5. Eras, N.; Nayir, E.; Arican, A.; Bahar, L.; Guler, M.; Akbas, E. TS 1494del6 polimorfizmi ve meme kanserine yakalanma riskinde artış. INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 850 + 0
http://www.ijcem.com/files/ijcem0023460.pdf

Publications_001.pdf

2015
4. Bahar, L.; Kahraman, S.; Eras, N.; Pırkevı, C. Ultrastrüktürel düzeyde Fertil kadınlar ve implantasyon başarısızlığı olan infertil kadınların endometrial biyopsilerinin karşılaştırılması. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2015, 45, 706-713. 750 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/

Publications_002.pdf

2014
3. Hallioglu, O.; Sibel, B.; Eras, N.; Akbas , E. Türk Çocuklarında TNF-α-308, IL-10-1082 Gen Polimorfizmlerinin Romatizmal Kalp Hastalığı Duyarlılığı ve Şiddeti ile İlişkisi. RUSSİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2014, 7, 42-46. 750 + 0
Publications_003.pdf

2010
2. Akbas, E.; Senli, H.; Hallioglu, O.; Batmaz, S.; eras, N. Kromozom 9 (inv[9][p11q13]) perisentrik inversiyonu ve genetik hastalıkların ilişkisi:olgu sunumu. LABORATORY MEDİCİNE, 2010, 41, 96-98. 250 + 14
http://labmed.oxfordjournals.org/content/41/2/96.short

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2008
1. Mutluhan, H.; Akbas, E.; eras, N.; soylemez, F.; Senli, M.; Polat, A.; helvacı, I.; Seyrek, E. Meme Kanseri Oluşumunda Moleküler Markerlar olarak HER2 Genotiplerinin Etkisi. DNA AND CELL BIOLOGY, 2008, 27, 1-5. 550 + 38
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18721072

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 320
2014
4. Akbaş , E.; yazıcı, F.; Durukan, H.; topal, H.; Eras, N. Cytogenetic and clinical evaluation of two cases with 45,X/46,X,i(Xq) and 46,X,i(Xq) karyotype. JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2014, 5, 444-448. 50 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcei/article/view/5000103132/0

Publications_011.pdf

2012
3. Akbaş, E.; şenli, H.; çayan, S.; Mert altintaş, Z.; arslan mamur, B.; çayan, F.; Türköz, G.; Eras, N. Tekrarlayan düşük öykülü ailede dengeli resiprokal translokasyon olgusu: 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33). JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2012, 3, 290-292. 10 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcei/article/view/5000103426/0

Publications_012.pdf

2. Akbaş, E.; seyrek, E.; Eras, N.; şenli, H.; helvacı, . Glutathione S-Transferase P1 Geni Ekson-6 (ala114val) Polimorfizminin Akciğer Kanseri Etyolojisindeki Olası etkileri. DİCLE MEDİCAL JOURNAL, 2012, 39, 344-349. 140 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dicletip/article/view/5000104489

Publications_007.pdf

2011
1. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Mutluhan-senli, H.; Eras, N.; Helvacı, . Beta Adrenerjik Reseptör 2 Kodon 27 Polimorfizmi ile Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. THE JOURNAL OF BREAST HEALTH, 2011, 7, 5-9. 120 + 0
http://www.thejournalofbreasthealth.com/sayilar/22/buyuk/2321.pdf

Publications_008.pdf

Ulusal - Diğer 100
2012
1. Bahar, L.; Eras, N. Embriyo transfer öncesi endometrial ko-kültür uygulamaları. GENEL TIP DERGİSİ, 2012, 22, 31-36. 100 + 0
https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Embriyo+transfer+%C3%B6ncesi+endometrial+ko-k%C3%BClt%C3%BCr+uygulamalar%C4%B1&btnG=&hl=tr&as_sdt=0%2C5

Publications_009.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 91
1. Akbas, E.; Mutluhan-senli, H.; Eras, N.; çolak, T.; Türkmenoğlu, .; Kul, S. BIODEFENCE:Advanced Materials and Methods for Health Protection, ISBN: ISBN 978-94-007--0216-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 7 Sayfa, İngilizce, Netherlands, Hollanda, 2011. 42
https://books.google.com.tr/books?id=UWm5BQAAQBAJ&pg=PA146&dq=Chapter+15+The+Investigation+of+Relationship+between+the+Polymorphism+in+Exon+5+of+Glutathione+S-Transferase
2. Bahar, L.; Gül, M.; Eras, N.; Resıtoglu, B.; Bayat, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
http://www.gecekitapligi.com
Uluslararası - Özet - Sözlü 525

7. BAHAR, L.; ERAS, N.; KUL, S.; REŞİTOĞLU, B., Vıews Of Vocatıonal Of Health Servıce Students On Infertılıty And Assısted Reproductıon Technıques. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 85
http://bilmescongress.com/

6. Meydanogulları, M.; ERAS, N.; Tiftik, N.; Tombak, A.; Akbas, E., Investigation for polymorphisms of caspase 3 and caspase 9 gene and enzyme levels in leukemia patients. 13th International conference on Pathology and Molecular Diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego , Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 80
http://molecularpathology.conferenceseries.com/

5. Şenli, H.; Bahar, L.; Eras, N.; Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Kul, S.; Akbaş, E., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients. 13th International conference on pathology and molecular diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 60

4. ERAS, N.; TOMBAK, A.; TİFTİK, N.; BERKÖZ, M.; TÜRKÖZ, G.; AKBAŞ, E., Association between CAT C-262T polymorphism and CAT enzyme activity in patients with leukemia. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 85
http://ichc2017.com/

3. Eras, N.; Akbas, E.; Tiftik, N.; Tombak, A.; Berköz, M.; Kul, S., PON1 L55M Polymorphism-Paraoxonase activity and reduction in the risk of developing leukemia. MedicRes World Congress 2014 on Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 85
http://www.slideshare.net/medicres/medic-res-gmr2014

2. Eras, N.; Akbas, E.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L., TS1494del6 Polymorphism and increased risk of developing breast cancer. MedicRes World Congress 2014 on Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 90
http://www.slideshare.net/medicres/medic-res-gmr2014

1. AKBAŞ, E.; ÇOLAK, T.; MUTLUHAN-ŞENLİ, H.; TÜRKÖZ, G.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; ERAS, N., The Investigation of Relationship Between the Polymorphism in Exon 5 of Glutathione S-Transferase P1 (GSTP1) Gene and Breast Cancer. First International Congress on Nutrition and Cancer, 2008-05-19, 2008-05-23, Antalya, Türkiye, 2008. 40
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 57

2. AKBAŞ, E.; AKBAŞ, B.; ALTINTAŞ, Z.; YOLAL, D.; ERAS, N., RE-EVALUATION OF A BOY WITH MONOSOMY 9pter à p22, TRISOMY 10q26 à qter.. ESHG, 2017-05-27, 2017-05-30, COPENHAGEN, Danimarka, 2017. 25
http://www.abstractsonline.com/Plan/SSResults.aspx

1. Balcı, S.; Hallıoglu, O.; Akbaş, E.; Eras, N., Relationship of TNF- α 308, IL-1082 Gene Polimorphisms with the Severity and Susceptibility of Rheumatic Hearth Disease. Cardiology in the Young 45th, Annual Meetning of the Association for European Pediatric Cardiology, 2011-05-18, 2011-05-21, Granada, İspanya, 2011. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 117

4. Akbaş, E.; Bucak, Ö.; Nayır, E.; Yolal, D.; Eras, N.; Yener, N.; Derici Yıldırım, D., KRAS geni Ekson-1 Kodon 12 (G/T) Mutasyonu ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İlişkisinin Araştırılması.. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 2016-10-15, 2016-10-19, İZMİR, Türkiye, 2016. 20

3. Bahar, L.; Çelik, Y.; Gül, M.; Bayat, N.; Reşitoğlu, B.; Eras, N., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Ratlarda Fibroblast Büyüme Faktörü Uygulamasının serebellum purkinje hücreleri üzerine etkileri. XII. National Histology and Embryology Congress, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 20

2. Eras, N.; Akbaş, E.; Tiftik, E.; Yalın, S.; Berköz, M.; Tombak, A.; Şenli, H., Lösemili Hastalarda Serum Paroksonaz ve Katalaz Düzeylerinin Araştırılması. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Ankara, Türkiye, 2011. 32

1. Eras, N.; Akbaş, E.; Çolak, T.; Mutluhan, H.; Barlas, Ö., Manganez Superoksid Dismutaz Geninin Ala-9Val Polimorfizmiyle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Ankara, Türkiye, 2007. 45

Ulusal - Özet - Poster 240

18. Bucak, Ö.; Akbaş, E.; Yolal, D.; Eras, N.; Yıldırım, E., Habituel abortus nedeniyle 46,XX,t(2;14)(q32;q32) karyotipi gösteren bir olgu. XIV. Congress of Medical Biology and and Genetics., 2015-10-27, 2015-10-30, Muğla, Türkiye, 2015. 15

17. Yolal, D.; Akbaş, E.; Bucak, Ö.; Eras, N.; Elvan, Y., Nistagmus nedeniyle değerlendirmeye alınan 46,XX, add (4p) (p16.3) olgusu. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi., 2015-10-27, 2015-10-30, Muğla, Türkiye, 2015. 15

16. Akbaş, E.; Nayır, E.; Bucak, Ö.; Arıcan, A.; Yolal, D.; Eser, K.; Uzun, K., Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 Delesyonunun Araştırılması. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, 2015-10-17, 2015-10-21, İZMİR, Türkiye, 2015. 2

15. Akbaş, E.; Arıcan, A.; Bucak, Ö.; Nayır, E.; Derici Eker, E.; Ata, A.; Eras, N., EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. TÜSAD 36 Ulusal Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-19, İZMİR, Türkiye, 2014. 5

14. Akbaş, E.; Eras, N.; Akbaş, B.; Bucak, Ö.; Yolal, D., At nalı böbrek anomalisi nedeniyle 46,X,i(Xq) tipi Turner sendromlu bir olgu. 1. Moleküler Üroloji Toplantısı, 2014-09-27, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 20

13. Akbaş, E.; Akbaş, B.; Yolal, D.; Eras, N., Meningomyelosel nedeniyle değerlendirmeye alınan 46,XY,der(2;15)(p23;q15)karyotipi gösteren bir olgu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 16

12. Bahar, L.; Gül, M.; Reşitoğlu, B.; Çelik, Y.; Bayat, N.; Eras, N., Hipoksik İskemik Beyin Hasarında Ozon Uygulamalarının Serebellar Kortekse Etkileri. . XII. National Histology and Embryology Congress, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 10

11. Akbaş, E.; Yazıcı, F.; Durukan, H.; Topal, H.; Eras, N., 45,X/46,X,i(Xq) ve 46,X,İ (Xq)Karyotipi Gösteren İki Olgunun Klinik ve Sitogenetik Yönden Değerlendirilmesi. . XII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 12

10. Eras, N.; Akbaş, E.; Hallıoğlu, O.; Çıtırık, D.; Bucak, Ö., MASP2 Asp105Gly Polimorfizmi ile Romatizmal Kalp Hastalığı arasındaki ilişkinin İncelenmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi., 2014-04-16, 2014-04-19, Diyarbakır, Türkiye, 2014. 22

9. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Eras, N.; Şenli, H.; Helvacı, İ., Glutatione S-Transferase P1 Geni ekson-6 (Ala114VaL) Polimorfizminin Akciğer Kanseri Oluşumuna Olası Etkileri. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 2012-10-06, 2012-10-10, İZMİR, Türkiye, 2012. 17

8. Eras, N.; Akbaş, E.; Arıcan, A.; Alper, A.; Eren, E.; Şenli, H.; Arslan, B., Timidilat Sentaz 1494del6 Polimorfizmi ve Meme Kanserine Yatkınlık. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 17

7. Arslan Mamur, B.; Akbaş, E.; Şenli, H.; Eras, N.; Türkmenoğlu, M.; Çolak, T.; Seyit, H., Adiponektin Reseptör 1 Gen Polimorfizminin Kolorektal Kansere Yakalanma Riskinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 11

6. Akbaş, E.; Şenli, H.; Çayan, S.; Mert Altıntaş, Z.; Arslan, B.; Çayan, F.; Türköz, G., Resiprokal Translokasyon 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33) Nedeniyle Düşükleri Olan Bir Ailenin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 2

5. Arslan Mamur, B.; Akbaş, E.; Eras, N.; Mutluhan Şenli, H.; Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Sungur, M., Adiponektin gen polimorfizminin kolorektal kanserle ilişkisinin araştırılması. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, 2011-04-20, 2011-04-24, Antalya, Türkiye, 2011. 15

4. Akbaş, E.; Özen, S.; Arslan Mamur, B.; Mert Altıntaş, Z.; Eras, N., A Female Case With 15% Different Aneuploidy Mosaisizm. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society, 2010-12-01, 2010-12-05, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 12

3. Akbaş, E.; Eras, N.; Arslan Mamur, B.; Türkmenoğlu, Ö.; Sungur, M.; Özçimen, A., No Association Between Interleukin-1B C-31T Polimorfism and Breast Cancer. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society, 2010-12-01, 2010-12-05, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 18

2. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Söylemez, F.; Mutluhan, H.; Eras, N., Beta Adrenerjik Resptör-2 (ADRB2) Kodon 27 polimorfizmi ile Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 2007-04-19, 2007-04-23, Antalya, Türkiye, 2007. 12

1. Mutluhan, H.; Akbaş, E.; Söylemez, F.; Eras, N.; Seyrek, E.; Çolak, T., İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 geninin (HER-2) ile655val polimorfizmi ile meme kanseri riski arasındaki ilişki. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-24, İSTANBUL, Türkiye, 2005. 13

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. MASP2 Gen Polimorfizmi ile Romatizmal Kalp Hastalığı İlişkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (EA) 2010-5 A, 11 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 23
1. BOOKS TAYLOR & FRANCIS GROUP / REDOX REPORT , [ 2009 : 1 ] . 5
2. DOVE MEDICAL PRESS/ , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
3. LIBERTAS ACADEMICA/BIOMARKERS IN CANCER , [ 2015 : 1 ] . 4
4. ONCOTARGETS AND THERAPY , [ 2017 : 1 ] . 5
5. ONCOTARGET , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ / ARCHİVE OF MEDİCAL INVESTİGATİONS , [ 2017 : 1 ] . 1