Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Musa Alpaslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Mineroloji - Petrografi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17304 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Oluşturma
:
2016-07-25 15:50:44 .
Düzenleme
:
2018-12-24 12:34:05 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜH. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1987
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1993
DOÇENTLİK MİNERALOJİPETROGRAFİ ÜAK 2000
Doktora Tezi

1. Yıldızeli yöresi (Sivas batısı) metamorfitlerinin petrolojik incelenmesi Danışman: Dr. Durmuş Boztuğ, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Arguvan (Malatya) kuzeybatısında yer alan volkanitlerin mineralojik - petrografik incelenmesi,C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi Danışman: Dr. Nuri Terzioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-02-25 - 2018-02-23
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10700
2012
15. Güler, C.; Kurt, M.; Alpaslan, M.; Can, A. Çok değişkenli istatistik, bulanık kümelenme ve GIS teknikleri kullanılarak Tarsus kıyı ovasındaki yeraltı suyunun hidrolojisi ve kimyası üzerindeki antropojenik aktivitelerin etkisinin değerlendirilmesi. JOURNAL OF HYDROLOGY, 2012, 414, 435-451. 750 + 0
14. Kurt, M.; Güler, C.; Alpaslan, M.; Akbulut, C. Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak Mersin-Tarsus arasındaki alanda toprak ve yeraltı sularındaki nitrat ve nitritin kökenlerinin belirlenmesi. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2012, 7, 181-188. 750 + 0
2011
13. Güler, C. Türkiye' de üretilen karbonatlı doğal maden sularının kimyasal karakterizasyonu: Avrupa su kalitesi standartlarıyla uygunluğu. CLEAN SOİL-AİR-WATER, 2011, 30, 947-955. 0 + 0
12. Bağcı, U.; Alpaslan, M.; Frei, R.; Kurt, M.; Temel, A. Toprakkale (Osmaniye-Güney Türkiye) bölgesindeki Pliyo-Kuvaterner volkanizmasında zenginleşmiş manto kaynağının farklı derecelerde bölümsel ergimesi. TURKİSH JOURNAL OF EARTH SCİENCES, 2011, 20, 115-135. 800 + 0
2010
11. Güler, C.; Alpaslan, M.; Kurt, M.; Temel, A. Karaduvar endüstriyel-tarımsal alanlarındaki iz element dağılımını kontrol eden faktörler. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2010, 60, 203-218. 850 + 0
2009
10. Güler, C.; Alpaslan, M. Türkiye'de satılan 70 şişelenmiş su markasının mineral içeriği: Güncel yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2009, 22, 728-737. 1000 + 0
9. çetin, Z.; Kantar, .; Alpaslan, M. Uronik asit ve Cr+3 arasındaki etkileşimler. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY , 2009, 28, 1599-1608. 1000 + 0
2008
8. Kurt, M. Ulukışla havzasındaki (Orta Anadolu-Türkiye) Orta-Yüksek potasyumlu kalk-alkali ve şoşonitik daykların jeokimyası. GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL , 2008, 46, 1145-1163. 0 + 0
2007
7. Yılmaz, H. Güneydoğu Anadolu orojeninin batı bölümündeki iki evreli felsik volkanizma: Petrolojik ve jeodinamik yaklaşımlar. INTERNATİONAL GEOLOGY REVİEW, 2007, 49, 120-141. 0 + 0
6. Ekici, T.; Alpaslan, M.; Parlak, O.; Temel, A. Malatya-Ovacık fay zonu (Doğu Anadolu-Türkiye) boyunca gözlenen Pliyosen bazaltlarının jeokimyası. CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY , 2007, 67, 201-212. 850 + 0
5. Alpaslan, M. Arap levhasının kuzeyinde Erken-Orta Miyosen plaka içi bazaltik volkanizma: Jeokimya ve petronez. GEOLOGİCAL MAGAZİNE, 2007, 144, 867-882. 1000 + 0
2006
4. Alpaslan, M.; Boztuğ, D.; Frei, R.; Temel, A.; Kurt, M. Genişlemeyle ilişkili Çamardı-Ulukışla havzasındaki (Niğdei Orta Anadolu, Türkiye) ultrapotasik volkaniklerin jeokimyasal ve Pb-Sr-Nd izotopik bileşimi. JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES, 2006, 27, 613-627. 900 + 0
2005
3. Alpaslan, M.; Ekici, T.; Otlu, N.; Boztuğ, D.; Temel, A. Andezitinkarışım kökeni ve magmatik süreçler: Miyosen Karamağara volkanikleri, Orta Anadolu, Türkiye. GEOLOGİCAL JOURNAL, 2005, 40, 193-214. 900 + 0
2004
2. Alpaslan, M.; Frei, R.; Boztuğ, D.; Kurt, M.; Temel, A. Orta Anadolu (Türkiye)' daki geç Kretase-erken Tersiyer volkanizmasının zenginleşmiş manto kökeni için izotopik ve jeokimyasal kanıtlar. INTERNATİONAL GEOLOGY REVİEW, 2004, 46, 1022-1041. 900 + 0
2000
1. Alpaslan, M.; Temel, A. Çarpışma sonrası kalk-alkali Yozgat volkaniklerinde magma karışımı ve kabıksal bulaşmanın petrografik ve jeokimyasal kanıtları . INTERNATİONAL GEOLOGY REVİEW, 2000, 42, 850-863. 1000 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 370
2018
3. Bağcı, U. Çamlıyayla (Mersin) Yöresindeki Magmatik Kompleksin Petrografisi ve Jeokimyası, Güney Türkiye. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 17-32. 0 + 0
2014
2. Kurt, M.; Alpaslan, M.; Temel, A.; Güler, C. Deliçay ile Tarsus (Berdan) Çayı Arasındaki Bölgede Yer Alan KuvaternerSedimanlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 2014, 57, 1-17. 170 + 0
1996
1. Alpaslan, M. Arguvan (Malatya kuzeyi) yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin karşılaştırılmalı jeokimyasal özellikleri. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1996, 39, 75-86. 200 + 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM225 Mineraloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Bahar JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM225 Mineraloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM225 Mineraloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 596 Yerbilimlerinde Icp - Ms'in Ku Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 503 Magmatik Kayaçların Petrojenez Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 542 Xrf Yöntemi ve Jeolojide Kulla Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz OSD Volkanlar ve İnsan Rektörlük 2-0-2
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM339 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM367 Doğal Sistemler Termodinamiği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM254 Petrografi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM336 Metamorfik Petrojenez Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM240 Çevre Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-603 İz Element Jeokimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Volkanlar ve İnsan Rektörlük 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-0-1
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JEO-604 Volkanoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-596 Yerbilimlerinde ICP-MS’i Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Bahar JEO-542 XRF Yöntemi ve Jeolojide Kulla Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-503 Magmatik Kayaçların Petrojene Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM242 Magmatik Kayaç Petrografisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2
Güz JM315 Metamorfik Kayaç Petroğrafisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1-2-2