Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Bülent Gündüz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2006 .
Oluşturma
:
2015-06-15 14:01:27 .
Düzenleme
:
2019-02-07 15:06:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması Danışman: Dr. S. Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. Hemşirelerde Stresle Başaçıkma İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Danışman: Dr. Zafer GÖKÇAKAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2000.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCILIĞI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-23 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MÜDÜR YARDIMCISI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-03 - 2017-01-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-10 - 2019-08-10
MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-23 - 2016-02-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2017
3. Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms’ (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.2.0518

Publications_003.pdf

2013
2. Gündüz, B. Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin bilişsel esnekliği yordamadaki katkıları. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 13, 2071-2085. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1702

2012
1. Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2590
2018
13. Gündüz, B.; Celik, . Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelity

Aldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 15, 1893-1893. 200 + 0

https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/45

2017
12. Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir İnceleme. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES , 2017, 9, 500-515. 200 + 0
http://http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2225.pdf

Publications_004.pdf

2016
11. Bozdemir, F.; Gündüz, B. The relationships of attachment styles, parental attidues and traumatic childhood experiences with emotional intelligence

Bağlanma stilleri, anne baba tutumları ve çocukluk çağı örselenme yaşantılarının duygusal zekâ ile ilişkileri. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 1797-1814. 200 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3700

2015
10. Usluoğlu, F.; Gündüz, B.; Cağlayan, E. Yaratıcılığa dayalı tükenmişlikle başa çıkma programının hemşirelerin tükenmişliklerini azaltmadaki etkisi: bir grup çalışması örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 1302-1315. 200 + 0
10.14687/ijhs.v12i1.3164

9. Tunç, B.; Inandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation of inspection. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 12, 554-568. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2807

8. Gündüz, B.; Inandı, Y.; Tunç, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 19-34. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

2013
7. Gündüz, B.; Capri, B.; Akbay, S.; Tunç, A. Attachment styles, abuse experiences and depression.. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 190 + 0
10.5897/ERR2013.1541

6. Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1493

5. Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.3111a

4. Gündüz, B.; Capri, B.; Gökçakan, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.312a

3. Gündüz, B.; Tunç, B.; Inandı, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
2. Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p35

1. Akbay, S.; Capri, B.; Gündüz, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. PROGRESS IPS, 2013, 5, 440-446. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3400
2018
17. Sener, C.; Gündüz, B. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK MİZAH TARZLARININ VE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/346207660_90%C5%9EenerCaner-egt-1669-1692.pdf

16. Kayaalp, .; Gündüz, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 48, 514-536. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555245

2017
15. Cetin dağlı, M.; Gündüz, B. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Problemli İnternet Kullanımının Aracı Rolü  . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 44, 339-357. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/33169

2015
14. Gülgez, .; Gündüz, B. Diyalektik davranış terapisi temelli duygu Düzenleme Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 44, 191-208. 200 + 0
10.14812/cufej.2015.010

Publications_002.pdf

2013
13. çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 12-24. 200 + 0
12. Inandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul yöneticilerinin öz yeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki,. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
2012
11. Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55. 200 + 0
2011
10. Capri, B.; Gündüz, B. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 40, 134-147. 200 + 0
2010
9. Celikkaleli, .; Gündüz, B. Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 361-377. 200 + 0
2009
8. Gündüz, B.; çelikkaleli, . Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 19-38. 200 + 0
7. Gündüz, B.; Celikkaleli, . Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 119-133. 200 + 0
2007
6. Gündüz, B.; Erkan, Z.; Gökçakan, N. Polislerde tükenmişlik ve görülen psikolojik belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 200 + 0
2006
5. Gündüz, B. Öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ile bazı mesleki ve kişisel değişkenlere göre yordanması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2006, 3, 17-33. 200 + 0
4. Gündüz, B. Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2006, 7, 75-95. 200 + 0
2005
3. Gündüz, B. Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Öğretmen Formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 29, 1-7. 200 + 0
2. Gündüz, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166. 200 + 0
2003
1. Gündüz, B. Tükenmişliği yordamada stresle başaçıkma biçimleri, eğitim düzeyi ve hizmet süresi değişkenleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 10-17. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2014
3. Demir, S.; Gündüz, B. Ebeveyn yetkinlık ölçeğinin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 309-322. 100 + 0
2010
2. Tunç, A.; Gündüz, B. Tükenmişliğe müdahale çalışmalarının incelenmesi: bir alanyazın taraması. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 84-106. 100 + 0
2004
1. Gündüz, B.; Gökçakan, Z. Fiziksel istismar açısından üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13, 29-40. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7 , Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1500, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 250
2. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515113, Karahan, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://www.karahankitabevi.com
3. Gündüz, B. Eğitime Giriş, ISBN: 978-605-4454-40-2, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 300 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 0
4. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515110, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2016. 250
5. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Gündüz, B.; Capri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1500, 389 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 125
2. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
3. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2016. 125
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1500
1. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515113, Karahan, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://www.karahankitabevi.com
Uluslararası - Özet - Sözlü 700

6. Kurt, A.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Akademik Erteleme Davranışının Tükenmişlik ve Risk Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 5. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.ejercongress.org/

5. GÜNDÜZ, B.; Yıldırım, H., Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-29, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100
https://esb.inescongress.com/

4. Sağlam, N.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Depresyonu Yordamadaki Katkıları. III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-28, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100
https://esb.inescongress.com/

3. ŞENER, C.; GÜNDÜZ, B., LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞİLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

2. GÜNDÜZ, B.; ÇAPULCUOĞLU, U., PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, VELİ VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

1. Akbay, S.; Gündüz, B., Üniversite öğrencilerinde akademik sorumluluk ve akademik erteleme arasındaki ilişkide akademik güdülenmenin aracı rolü. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Gündüz, B.; Gökçakan, Z., Hemşirelerde stresle başaçıkma biçimleriyle tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi,. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. CAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B., Lise öğrencilerinde tükenmişlik. II. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2012-05-17, 2012-05-18, ADANA, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B., Okul danışmanlığının etkililiği ile ilgili okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-10, Mersin, Türkiye, 2015. 50

4. Tunç, A.; Gündüz, B., Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyeti yordayan değişkenler. XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

3. GÜNDÜZ, B.; KUMRU SARICA, A., Ergenlerde saldırganlığın istismar yaşantıları ve algılanan anne-baba tutumlarına göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, 2009. 50

2. CAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; GÖKÇAKAN, Z., Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması:geçerlik ve güvenirlik çalışması. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, 2009. 50

1. GÜNDÜZ, B., İstismara uğramış öğrencilerle psikolojik danışma ve rehberlik: önlemeye, müdahaleye yönelik yöntem ve teknikler. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2002-10-23, 2002-10-26, LEFKOŞA, KKTC, 2002. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Uğur ÇAPULCUOĞLU, Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları Değişkenlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

6. Caner Şener, Lise öğrencilerinde okul tükenmişiliğinin yordayıcısı olarak beş faktör kişilik özelliklerinin ve mizah tarzlarının incelenmesi. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Funda YILDIZ, Ergenlerde Bilişsel Esneklik İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Merve Çetin Dağlı, Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının psikolojik iyi oluş ve yalnızlık ilişkisinde aracı rolü. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Feyza BOZDEMİR, Bağlanma Stilleri, Algilanan Anne Baba Tutumlari ve Çocukluk Çaği Örselenme Yaşantilarinin Duygusal Zeka Düzeyine Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Arzu Kumru Sarıca, Sosyal BeceriProgramının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. İlknur KAYAALP, Ergenlerin anne baba tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Özlem GÜLGEZ, İlkokul Çocuklarında Duygu Düzenleme İle Sosyal Yeterlilik İlişkisinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Sezai DEMİR, Ebeveynlerin Yetkinlik İnançları İle Depresyon, Anksiyete, Olumsuz Benlik Algılarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar TAED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar TAED 506 Ailede Krize Müdahale Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 4-0-4
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz TAED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD 672 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 630 Okul Danışmanlığında Güncel Ko Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 455 Meslek Etiği ve Yasal Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( B Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar RPD 452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( B Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD-452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı (B G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale(B Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale(A Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz PDR 681 Seminer II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 541 Aile Danışmanlığına Giriş I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD 512 Kariyer Gelişim Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 665 Eş Tükenmişliği ve Başa Çıkma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz PDR 681 Seminer I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD-535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar RPD-452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 528 Alan Uygulamaları II (Mesleki Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz PSI209 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD 453 Psikolojik Danışma Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD-535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSA 521 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz OSA 521 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PDR303 Davranış Boz. I Eğitim Fakültesi 4-0-4
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PDR309 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Yaz EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Yaz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Yaz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Yaz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2