Haberler

Yönetmelik ve Esaslar

Tez Yazım ve Basım Esasları


Mersin Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları

Amaç ve Kapsam

Madde 1(1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin (a) bendi ve 28.maddesinin (a) bendi uyarınca Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan lisansüstü tezlerinin yazımında ve basımında uyum sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Kağıt Boyu ve Gramajı

Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kağıt kullanılır.


Sayfa Düzeni

Madde 3 (1) Sayfanın üst, alt ve sol kenarından 3.0 cm, sağ kenarından ise 2.5 cm boşluk bırakılır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazılarının eni en çok 16 cm, boyu en çok 23.5 cm. dir (Bkz. Ek-1).

(2) Sayfa numaraları parantez, çizgi kullanmadan yazı çerçevesinin sağ üst köşesine üstten 2cm, sağdan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılır. İç kapak ile kabul ve onay sayfası dışındaki tüm sayfalar numaralıdır. Giriş bölümüne kadar gelen sayfalar Romen rakamları ile ( i, ii, iii, iv, v, vi, …), giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4, ... ) biçiminde numaralandırılır.

(3) Çizim ve resim gibi görsel ögelerin yer alması zorunlu olan tezlerde sayfa düzeninde belirtilen ölçülerin dışına çıkılabilir. A4 ebadından büyük kağıtlar, bu ebada göre katlanır.


Dizgi Standardı

Madde 4 (1) Tez metinlerinin dizgisinde standart Times New Roman, harf 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Metin satır aralığı 2 tam aralıktır; bloklanarak verilen açıklamalar ve alıntılarda satır aralığı 1.5 tam aralıktır. Paragraflar 2 cm. içerden başlar.

(2) Bölüm başlıkları 12 punto ve tamamı büyük harfle kalın (boldface) yazılır; ana ve ara başlıklar ise 12 punto, kalın (boldface) ve sözcüklerin ilk harfleri büyük harfle yazılır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında 2.5 tam aralık, ara bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 2 tam aralık, bir bölüm başlığı ve ara başlık arasında 2.5 tam aralık bırakılır.


Tezlerin Ciltlenmesi

Madde 5 (1) Tez dış kapağı için beyaz karton (120 gr) kullanılır. Kapak yazılarında tez başlığı, yazarın soyadı ve tezin türü büyük harflerle, diğer bütün yazılar küçük harflerle yazılır. Kapakta sırasıyla, önce tezin sunulduğu enstitü, sonra tezin başlığı, tez yazarının adı (ilk adın yalnızca ilk harfi, soyadının tümü büyük harfle olmak üzere), tezin türü, en sonda da sunulduğu yer ve sunulduğu tarih (yıl olarak) yazılır (12 punto). Tezin dış kapağının sırtına ise tez yazarının adı, soyadı ile tezin türü ve sunulduğu üniversite ile sunulduğu yıl yazılır (14 punto) (Bakınız web sayfası PANO bölümü).

(2) Tezin iç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni dış kapak ile aynı olacak, yalnız danışman adı eklenecektir. İç kapak tez yazımında kullanılan A4 kağıdı üzerine yazılacaktır. Tezin başına ve sonuna birer adet boş sayfa eklenmelidir.

(3) Tezlerin derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıra izlenir:


1. Dış kapak (Ön)

2. Boş sayfa

3. İç kapak

4. Jüri üyelerinin imza sayfası

5. Önsöz

6. Özet (Türkçe-yabancı dil arka arkaya gelecek biçimde en çok 250 sözcük olarak yazılacak ve tez içeriğini yansıtan anahtar kelimeler özetin bitiminden sonraki satırda belirtilecek; yabancı dil özette tezin başlığı o dilde belirtilecektir.)

7. İçindekiler

8. Kısaltmalar listesi (varsa)

9. Tablo ve çizimler çizelgesi (varsa)

10. Giriş

11. Tez Bölümleri

12. Sonuç

13. Kaynakça

14. Ekler

15. Boş sayfa

16. Dış kapak (Arka)


Anlatımın Sıra Düzeni

Madde 6 (1) Tezlerin bölümlendirilmesi ve metin kısmı dışında kalan bölümlerinin sıralaması aşağıdaki gibidir. Bölüm başlık ve alt başlıklarının düzeni örnekteki gibidir.


Sayfa no

ÖNSÖZ i

ÖZET

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR LİSTESİ (varsa)

ÇİZELGE, ŞEKİL YA DA RESİM LİSTESİ (varsa)

GİRİŞ 1

I. BÖLÜM (BÖLÜM BAŞLIĞI)

I.1.

   I.1.1.

   I.1.2.

   I.1.3.

I.2.

   I.2.1.

   I.2.2.

II.BÖLÜM (BÖLÜM BAŞLIĞI)

II 1.

   II.1.1.

   II.1.2.

II.2.

   II.2.1.

   II.2.2.

III. BÖLÜM (BÖLÜM BAŞLIĞI)

SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER (Ekler bölümünde sayfa numarası verilmez)


İmza ve Onay Sayfası

Madde 7 (1) Tez jürisinin kabulünü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’nün imzasını içeren kabul ve onay sayfası Ek 3’ de verildiği biçimde yazılır. Jüri üyelerinin adlarının karşılarındaki çizginin üstü imza için boş bırakılır. Çizginin altına ise üyelerin akademik unvanı ile adı ve soyadı açık ve eksiksiz olarak yazılır. Danışman öğretim üyesinin ad ve soyadının yanına parantez içinde (Danışman) yazılır. Sayfanın alt sağ kısmına ise enstitü müdürünün unvanı, adı-soyadı ve onun altına Enstitü Müdürü ifadesi yazılır, üstü imza için boş bırakılır (Enstitümüz web sayfası pano bölümünde yer almaktadır).


Anlatım

Madde 8 (1) Önsözde çalışmanın hazırlanışı ve destekler kısaca belirtilir. Tezde yardımcı olanlara teşekkür edilebilir.

(2) Giriş bölümünde araştırmanın amacı, araştırma konusunun o günkü bilimsel durumu, çalışmanın yöntemi ve olası çıkarımları, kaynak değerlendirmeleri hakkında öz bilgiler verilir.

(3) Bölümler çalışma alanı ve konusuna yönelik olarak farklı başlıklar altında tutarlı ve dengeli biçimde oluşturulur. Yazımda olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeye çaba gösterilir. Çok anlamlı kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Kısaltmalar için ilgili dilin sorumlu birimlerinin verileri veya dil ve ilgili bilim çevrelerince onaylanmış veriler geçerlidir. Kütüphane, arşiv ve müzelerle ilgili yapılan kısaltmalarda varsa kurumun kendi düzenlediği kısaltmalar kullanılır.

(4) Her çizelge için bir başlık seçilir ve her çizelge numaralandırılır. Çizelgenin altına kaynak belirtilir.

(5) Sonuç bölümünde tezin bulguları ve alana getirdiği katkılar değerlendirilir.


Alıntılama

Madde 9 (1) a) Alıntılamalarda referans verirken APA ya da klasik dipnot (Kıta Avrupa) yöntemlerinden biri tercih edilmelidir.

b) Doğrudan veya dolaylı alıntılamalarda kaynak göstermek zorunludur. Doğrudan alıntılamalarda yaklaşık 40 kelimeye kadar olanlar tırnak imi içinde gösterilir. 40 sözcüğü aşan alıntılar, metin içerisinde ayrı bir paragraf halinde, tırnak içerisine alınmadan verilir ve 10 punto yazılır. Bu tür alıntılar için yeni paragrafa başlanır ve bu paragraf metinden ayrı olarak soldan ve sağdan en az 1 cm boşluk bırakılarak bir blok halinde Madde 4’te belirtildiği şekilde yazılır. Doğrudan alıntılamalarda, kaynak veya yazarın soyadı, yayının tarihi ve sayfa numarası belirtilir.

c) Alıntılamalarda noktalamalar ve tırnak imlerinin kullanımı:

(2) Doğrudan alıntılar, alıntılanan metni olduğu gibi yansıtmalıdır. Özgün metnin tüm noktalama özellikleri korunmalıdır.

(3) Metin içerisinde alıntılar gösterilirken çift tırnak imi kullanılır. Tek tırnak imi, alıntılanan bölümde çift tırnak içerisinde verilmiş bölüm varsa bunu göstermek için kullanılır.

(4) Nokta ve virgül dışındaki tüm noktalama imleri tek ya da çift, tırnakların dışına yazılır.

(5) Alıntıda açıklama gerektirmeyen değişikliklerde alıntının ilk harfi, metne uygun hale getirmek amacıyla küçük ya da büyük harfle başlayabilir. Alıntı metnindeki tek tırnaklar çift tırnağa çevrilebilir.

(6) Bunların dışında alıntılanan metin üzerinde yapılan bütün değişiklikler (ör. vurgulamak amacıyla yapılan italikler ya da silinen sözcükler) belirtilmelidir. Alıntılanan metinden silinen sözcükler köşeli ayraç içerisinde üç nokta ile gösterilir.

(7) İki tümce arasında silinen sözcükler ayraç kullanmadan dört nokta ( .... ) ile gösterilir.

(8) Alıntılanan metne yapılan tüm eklemeler, köşeli ayraç içerisinde verilir.

(9) Alıntılanan metinde vurgulanmak istenen bölüm ya da sözcüklerin altı çizilir ya da italik olarak yazılır. Bu tür vurgulanan sözcük ya da anlatımlardan hemen sonra, köşeli parantez içerisinde vurgunun (italik yapmanın ya da alt çizmenin) kendine ait olduğunu belirtmek için vurgulamayı yapanın adının ilk harfleri yazılır.


Notlama

Madde 10 (1) Notlamalarda Ana Bilim Dalları ve yapılan tezin özelliğine göre APA ve/veya dipnot yöntemlerinden herhangi birisi kullanılabilir.

(2) Madde 9’da anılanların dışında kalan, doğrudan alıntılar ya da kaynaklara gösterimleri içermeyen dipnot kullanımlarında ise aşağıda belirtilen ilkelere uyulur.

(3) Genellikle metin içinde verilmesi durumunda anlatımın akıcılığını bozan, ancak konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar, yorumlar, bilgiler, karşıt görüşler, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular vb. ilgili sayfanın altında dipnot olarak gösterilebilir.

(4) Gerekli açıklamalar ilgili sayfanın altında verilirken metin içinde ilgili yerde satır hizası üstüne çıkılarak açıklamalara 1’den başlayarak sıra numarası verilir. Sayfa altı notları için numaralandırma anabilim dalının ve yapılan tezin özelliğine göre ya her sayfada, ya her bölümde yeniden 1’den başlamalıdır ya da tezin tümünde sürekli numaralandırılmalıdır.


Kaynakça

Madde 11(1) a) Çalışmanın kaynakça bölümünde, çalışma sırasında gönderme yapılan ya da alıntılanan kaynakların tümü eksiksiz biçimde kullanılan alıntılama sistemine uygun olarak bir bütün halinde verilir. Kaynaklar ilgili anabilim dalının özelliğine göre gruplandırılabilir. Kullanılan kaynaklar yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre dizilir. Kaynakça girdisinin birinci satırı hariç diğer tüm satırlar 2 cm. içeriden yazılır. Aynı yazarın birden fazla yapıtına gönderme yapılmışsa bunlar kaynakçada tarih sırası ile verilir.

Kaynakça yazımında kısaltma kullanılmaz.

b) Kaynakça Yazımında Uyulacak Kurallar:

(2) APA yöntemini kullananlar bu yönteme uygun, klasik dipnot (Kıta Avrupa) yöntemini kullananlar ise bu yönteme uygun olarak kaynakçalarını hazırlamaları gerekmektedir.

(3) Kitap adı veya makalenin yayınlandığı derginin adı italik yazılır. Makalenin ilk ve son sayfa aralıkları belirtilir.

(4) Yayının tarihi yıl olarak yazarın adının ardından parantez içinde verilir. Aynı yıl içinde yazarın birden fazla yayını kullanılmış ise tarihin yanına a, b, c gibi harfler eklenir. Gazete veya magazin makalesi için ise gün, ay, yıl sırası ile tarih verilir.

(5) Görüşmeler kaynaklarda; görüşme yapılan kişinin kimliği, görüşmenin yapıldığı yer ve tarih (gün, ay ve yıl) belirtilerek yazılır.


Tez Önerisi

Madde 12 (1)Tez önerisi Türkçe yazılır. Alanın ve tez konusunun özelliğine göre aşağıdaki başlıkların açıklanmasından oluşur.

1.Kapak sayfası; (aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz)

2. İçindekiler sayfası

3. Giriş (Alan yazını / literatür değerlendirmesi)

4. Araştırmanın

a. Problem Tanımı

b. Amacı

c. Önemi

5.Denenceler / araştırma soruları

6. Yöntem

7. Veri toplama teknikleri

8. Sınırlamalar

9. Kaynaklar

(2) Tez önerileri Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esaslarında belirtilen kurallara göre yazılır.


Yürürlükten Kaldırma

Madde 13 (1) Mersin Üniversitesi Senatosunun 2003 tarih li kararı ile yürürlüğe giren ‘Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım ve Basım Yönergesi’ yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

Madde 14 (1) Bu esaslar Mersin Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.( Mersin Üniversitesi Senatosunun 25.03.2008 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)

Yürütme

Madde 15 (1) Bu esasların hükümlerini Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür.

TEZ KAPAĞI indirmek için Tıklayınız

TEZ İÇ KAPAK SAYFASI indirmek için Tıklayınız

TEZ SAYFASI ÖLÇÜLERİ indirmek için Tıklayınız

TEZ ONAY SAYFASI indirmek için Tıklayınız
TEZ DIŞ KAPAK ÖLÇÜLERİ indirmek için Tıklayınız