Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

Belgelere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.


Daire Başkanlığı Görev Yetki Sorumluluklar Listesi


Daire Başkanlığımız Hizmet StandartlarıALT BİRİMLERİMİZ VE GÖREVLERİ


 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 • Bütçeyi hazırlamak
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 • Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek
 • Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
 • Görev alanına ilişkin mali istatistikleri hazırlamak


 • Stratejik Planlamaya İlişkin Görevler:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.
 • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

 • Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Görevler:

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak


 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek
 • İç ve dış denetim raporlarını izlemek


 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 • Malî istatistikleri hazırlamak.