Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DOKÜMANI

Mersin Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda başlayan kalite çalışmaları, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesi gereğince 01.01.2006 tarihinde kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme çalışmaları ile kapsamını genişletmiştir.

Ülkemizdeki Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkelerarası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hazırlanmış ve 25942 Sayı ve 20.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin        8. maddesi gereğince 16 .05.2003 tarihinde Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) kurulmuştur. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu  (ADEK) Üniversitemizde akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü (KYK), akademik değerlendirme ve kalite geliştirme akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, kurumsal değerlendirme, dış değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerini yürütmek ve taslak raporları hazırlamak üzere 2007 yılının Aralık ayında Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

 

Kalite Yönetimi Koordinatörü ve üyeleri sorumlu rektör yardımcısının önerisi ile Mersin Üniversitesi Rektörü tarafından atanır. Üniversitenin farklı akademik ve idari birimleriin temsil edilebilmesi amacıyla, Koordinatörlük üyelerinin 1/3’ü 2 yılda bir değiştirilir.  Herhangi bir nedenle boşalan koordinatörlük üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin yerine üye atanır.

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünün Görevleri;

-  Üniversite’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

-  Kurum kalite kültürünün yerleşmesi, kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak,

-  Akademik birimlerle iletişim kurarak "iç değerlendirme" raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

-  Üniversitede yapılacak "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme taslak raporunu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (ADEK)’e sunmak,

-  Üniversite’nin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) adına gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermektir.

Buna göre; Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, Üniversitemiz kalite yönetim sisteminin planlanması ve oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, tüm akademik ve idari birimlerinde uygulanan süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Faaliyetleri;

-  İlgili yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonları ile birlikte üniversite kalite sistem dokümanlarını hazırlar, onaylatır ve sürekli olarak gözden geçirir.

-  Kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilgili akademik ve idari birimlere dağıtımını sağlar ve doküman dağıtımı ile ilgili kayıt sistemini oluşturur.

-  Tüm akademik ve idari birimlere ait kalite sistem dokümanlarının güncelliğini takip eder, güncelliğini yitiren dokümanları ilgili birimlerden alarak güncel dokümanları iletir.

-  Kalite kayıtlarının ilgili birimlerde düzenli olarak saklanmasını sağlar.

-  Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerini geliştirmeye yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.

-  Üniversite birimlerinin stratejik planlarının gözden geçirilmesi ve stratejik planlama hedeflerinin izlenmesi konularında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır.

-  Üniversite kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün doğrulanması, gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için gereken iç tetkikleri planlar ve gerçekleştirir, tetkik sonuçlarını içeren iç tetkik raporlarını hazırlar ve Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’na (ADEK) sunar.

-  Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik anketleri uygular ve değerlendirir.

-  Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlar.

-  Üniversite kalite sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenler.