Slide background
Komisyonun Görevleri

Komisyonun Görevleri

Komisyonun görevleri 28/06/2016 Tarihli ve 2016/104 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları" nın 8 nci maddesinde düzenlenmiştir.

1) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu Ocak-Mart aylarında tamamlayarak Mersin Üniversitesi Senatosuna sunmak, onaylanan İç Değerlendirme Raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek, internet ortamında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

3) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden gelen kalite geliştirme çalışmaları arasından örnek uygulamaları diğer akademik ve idari birimler ile paylaşmak,

4) Üniversitenin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

5) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,

6) Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Mersin Üniversitesi’nin akademik ve idari birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemektir.


                                                                                          ORGANİZASYON YAPISI