Slide background
Yetki Görev ve Sorumluluklar

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Genel Görünüm

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Kuruluş / Teşkilat

          Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinde belirtildiği üzere 2001 yılında kurulmuştur. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanının yönetiminde üç şubeden oluşur.

Şubeler

 1.  Yazılım Destek Şube Müdürlüğü
 2.  Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü
 3.  İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

 Görev Sorumluluk ve Yetkiler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görevleri

 1. Bilgi ve iletişim sistemleri stratejileri oluşturur, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlar, orta ve uzun vadeli planlar geliştirir, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütür, sonuçlandırır ve izler.
 2. Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirler, bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri alır, denetim ve düzenlemeleri yapar.
 3. Bilgi ve iletişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapar, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri alır, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapar veya yaptırır.
 4. Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek Üniversitenin bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki her türlü yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alımlarının yapılmasını sağlar.
 5. Üniversitenin internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, web sitesini güncelleştirir.
 6. Bilgi ve iletişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, Rektörlük ve diğer akademik / idari birimlerine danışmanlık hizmetleri ile kullanıcılara eğitim ve destek verir.
 7. Üniversitenin, misyonuna ve vizyonuna uygun olarak görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlar, geliştirir, yürütür ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlar.
 8. Üniversitemizin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışı ve koordinasyonu sağlar,
 9. Üniversite merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama, e-posta hizmetleri v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapar ve uygular,
 10. Üniversite yönetimin tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek olarak belirlenmiştir.


Daire Başkanının Görevleri

 1. Daire Başkanının görevleri; bu yönerge ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Başkanlığa verilen görevlerin düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;
 2. Başkanlık bünyesindeki işlerin usulüne göre yapılması için önlemler alır ve gereken talimatı verir. Bu görevleri; Şube Müdürleri ve diğer elemanlardan yararlanarak yürütür. Başkan bu görevlerinden dolayı Üst Yöneticiye karşı sorumludur.
 3. Daire Başkanı, Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer başkanlıklarla olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrol eder.
 4. Kanun ile kendisine verilen bütçeyi, harcama yetkilisi sıfatıyla hizmetlerin yürütülmesi için verimli ve mevzuata uygun olarak kullanır.
 5. Kanun ile kendisine verilen ve üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapar.


Şube Müdürlerinin Görevleri

 1. Yapılan hizmete ve personelin disiplinine ilişkin denetlemelerde bulunmak, tespit ettikleri aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak Daire Başkanının da talimatları doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 2. Kendilerine bağlı bulunan birimler arası koordinasyonu ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
 3. Proje çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, tüm proje tasarımı, geliştirme ve uygulama çalışmalarını, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 5. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve Başkana önermek,
 6. Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

Yazılım Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Rektörlük ve bağlı birimlerin ile Başkanlık iş ve işlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün(BAUM) yazdığı otomasyon ve programlara destek sağlamak,
 2. Uygulama yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, uygulama yazılımı gereksinimlerini belirlemek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeleri BAUM'a iletmek,
 3. İşletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek,
 4. Kullanıma alınan yazılımların mevcut durumu ile hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek ve raporlamak,
 5. Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen uygulama yazılımları ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak,
 6. Üniversite internet (Web) sayfalarının sürekli yayınını sağlamak. Ana internet sayfasının hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına, öğrencilerine ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
 7. Üniversite ve bağlı birimlerin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını belirlemek ve içeriğe göre tasarımını oluşturmak, destek sağlamak veya temin etmek,
 8. Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek. Çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak, Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak / yaptırmak,
 9. Üniversite içi bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek. Projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli eğitim, belge ve bilgileri vermek,
 10. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürünün Görevleri

 1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm Üniversite teşkilatına hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iş prosedürlerini geliştirmek,
 2. Bilginin hızlı edinilmesi ve işlenebilmesi, ihtiyaçların kesintisiz karşılanabildiği, veri bütünlüğünün korunabildiği, en yeni teknolojik özelliklere sahip, etkin verimli bir bilgi işlem alt yapısı oluşturulması için çalışmalar yapmak,
 3. Üniversitemiz bilgi işlem projelerinin iletişim ve bilişim güvenliğiyle ilgili kısımlarını planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak ve projeleri uygulama safhasına getirmek, takip etmek,
 4. Merkez ile diğer birimler arası “LAN”ler (Lokal Area Network) oluşturmak, bu “LAN”lerin (MEÜ/NET “WAN”inde (Wide Area Network)  birbirlerine bağlamak suretiyle intranet  oluşturmak,
 5. Üniversitemiz bilgi sistemleri ilişkisel bir veri tabanı üzerine oturtulmuş olan yapısının entegre bir yapı altında izlenmesi ve kullanıcılarına güvenli bir alt yapı üzerinden bilgilerinin paylaştırılmasının sağlamak,
 6. Bilgisayar kullanıcı hesapları oluşturmak, e-mail ve internet hesabı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, İnternet trafiğini izlemek ve kontrolünü yapmak,
 7. Üniversitemizin web sitelerinin kesintisiz yayınlanmasını sağlamak,  güncellemelerini yapmak, periyodik olarak sızma testleri yapmak, raporlamak varsa açıkları kapatmak,
 8. Ağ cihazlarının (Router, Switch, Firewall, IPS vb.) konfigürasyonunu ve üzerindeki işletim sistemleri ile yazılımların periyodik olarak güncellenmesi sağlamak,
 9. Üniversitemiz bilgisayar ağı ve sistemlerinde güvenlikle ilgili standartlar geliştirmek, gizlilik, şifre, yetki, sorumluluk konularında esasları tespit etmek, tedbirler almak, uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 10. Mevcut network sistemlerinin devamlılığının sağlamak, geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen network sistemleri ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler araştırmak ve sunmak
 11. Gerektiğinde veritabanı yönetim sistemini veya veritabanlarını başka donanım platformlarına taşımak için çözüm yaklaşımı sunmak, taşınma planlarını oluşturmak ve gerçekleştirmek
 12. Sistem sunucu bilgisayar ihtiyacını belirlemek; Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkları derhal Başkanlığa bildirmek,
 13. Bilgi gizliliğini, güvenliğini ile kişisel mahremiyetin korunması konusunda; sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dışarıdan her turlu yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
 14. Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kablolu / kablosuz veri iletişimi hatları kurmak / kurdurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak performans iyileştirilme çalışmaları yapmak,
 15. Sistem üzerinde veritabanında depolanan bilginin güvenli bir şekilde korunması ve yedeklenmesi için gereken önlemleri almak ve denetlemek verilerin belirlenen dönemlerde yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek,
 16. Sistemlerin ağ yapısıyla ilgili konularda koordinasyonu sağlamak, kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek, gerektiğinde düzeltme ve düzenlemeler yapmak,
 17. Birimlere web alanı, alan adı (Domain)  açmak, mevcut sistemlere V6 internet erişim desteği sağlamak,
 18. Üniversitemize ait binalarda bulunan ağ (İnternet) kabloların tamir ve bakımını yapmak, yaptırmak, internet hatların açma, kapama ve nakil işlemlerini yürütmek.  Data hatlarının arıza tespit ve durumunu takip ederek raporlamak,
 19. Üniversitemizin alınması planlanan her türlü bilgisayar ve çevre cihazlarının teknolojik olarak proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak ve projeleri uygulama safhasına getirmek,
 20. Demirbaş, donanım ve donanımın kullanımı ile ilgili kayıtlarını tutmak, Yeni alınan bilgisayar ve çevre cihazlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak
 21. Her türlü bilgisayar sisteminin kurulumlarını yapmak veya yaptırmak,  
 22. Üniversitemiz ve bağlı birimlerde görevli personele, kurum bünyesinde kullanılan bilgisayarların kurulumu, koruyucu bakım ve onarımları vb. hususlarda eğitimler vermek veya verilmesini sağlamak,
 23. Bakım-onarım anlaşmaları ile Üniversitemiz dışındaki kaynaklardan sağlanan hizmetlerin uygulanmasını kontrol ve takip etmek, bu hususla ilgili ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
 24. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi işlem cihazları ve donanımlarının envanterini tutmak,
 25. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım ürünlerinin kurulum, bakım, onarım yapmak veya yaptırmak ve teknik desteği sağlamak.
 26. Üniversitemiz birimleri arası ip telefon bağlantısı kurmak ve çalıştırmak Üniversitemiz ip telefon sistemleri ve iletişim konularında her türlü iletişim standartlarını geliştirmek, kullanıcılara uygulama talimatları göndermek ve uygulanmasını temin etmek,
 27. Ağdaki tüm kullanıcı ve bilgisayarlarla ilgili güvenlik politikaları geliştirmek, İşletim sistemi ve diğer programları yüklemek ve antivirüs güncellemelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak,
 28. Üniversitemiz birimlerince temin edilecek olan, bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluşturmak, gerekli hallerde uygunluk kontrolleri yapmak / yaptırmak,
 29. Birimler tarafından temin edilen, kullanılan donanımların garanti ve arızalı listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak / yaptırmak,
 30. Sistem odalarında ve ağ hizmetlerinde kullanılan kesintisiz güç kaynağı, sistem, altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işleri gerektiğinde yapmak / yaptırmak veya destek vermek,
 31. Üniversitemiz tarafından yapılan toplantı, sunum, tören ve benzeri etkinliklerde video konferans ve benzeri donanım desteği sağlamak.
 32. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Başkanlık faaliyetlerini kapsayan iş ve işlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe, personel ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak /yaptırmak,
 2. Harcama birimi olarak hazırlanacak yıla ilişkin başkanlığın ihtiyaçlarını gözden geçirerek ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek ve bütçe ödenek tekliflerini hazırlamak.
 3. Gelen ve giden yazıların, elektronik veya manüel ortamda, ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarını yapmak, yaptırmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürleri ve ilgili yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak gitmesini sağlamak,
 4. Başkanlığın demirbaş malzeme ve tüketim malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ve temin ederek birim çalışanlarının ihtiyacını karşılamak,
 5. Başkanlığa ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, kanun ve yönetmeliğe uygun olarak ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek ve yıl sonu taşınır hesaplarını raporlamak;
 6. Daire Başkanlığı hizmet binasının yangın ve olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,
 7. Daire Başkanlığı personelinin şahsi dosyalarını tutmak, özlük işlerini; izin, istirahat, göreve başlama- ayrılma, sicil raporları, kurs, terfi, ölüm, evlilik ve emeklilik işlemleri ile ilgili yazışma ve takiplerini yapmak ve Daire Başkanı’na ve ilgili yerlere bilgi vermek;
 8. Başkanlığa gelen ve Başkanlıktan giden tüm evrakların dosyalama ve arşivleme İşlemlerini yaparak, yasal süre boyunca saklamak;
 9. Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve muhabere işlerine ilişkin sekretarya hizmetlerini görmek,
 10. Gerekli mal ve malzemelerin temini / satın alma ve dağıtım işlemlerini yapmak / yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak.
 11. Kullanıcılar için oluşacak ihtiyaçlara göre eğitim programları hazırlamak, yerinde eğitimin yanında alternatif eğitim programlarını araştırmak ve eğitimle ilgili destek hizmetlerini sağlamak.
 12. Lisans anlaşmaları çerçevesinde kullanılan işletim sistemi ve programlar ile diğer bakım ve satın alma hizmet bedellerini kontrol ederek ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yapmak ile görevlidir.