Kiralama İlanı


İ L A N

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesinde bulunan fotokopi çekim yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 2/1, 2/2, 3/1 ve 3/3 no’lu iş yerleri aşağıda belirtilen faaliyet konularında hizmet vermek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir.

 

1. İdarenin;

a) Adı: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü

b) Adresi: ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ MERSİN

c) Telefon Numarası: 0324 361 00 30

ç) Faks Numarası     : 0324 361 00 31

2 - İhaleye ilişkin bilgiler :

a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)

b) Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü/MERSİN

c) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat:

Kiralanacak Yer

Faaliyet Konusu

Kapalı Alan (m²)

Açık Alan (m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

2/1 Nolu İşyeri

Unlu Mamuller, Pastacılık Ürünleri, Börek Çeşitleri, Şerbetli-Şerbetsiz Tatlı, Sütlü Tatlılar, Tost, Sıcak ve Soğuk İçecek Çeşitleri

68,70

73

19.02.2019

10.00

2/2 Nolu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

85,30

93

19.02.2019

13.30

3/1 No’lu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

28

31,8

19.02.2019

15.30

3/3 No’lu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

31,60

35,9

20.02.2019

13.30

Eğitim Fakültesi Fotokopi Çekim Yeri

Fotokopi Çekimi ve Küçük Kırtasiye Gereçleri

17,50

 

20.02.2019

15.30

 

ç) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Çiftlikköy Kampüsü/MERSİN

d) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

İhale ile ilgili Kira Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Çiftlikköy Kampüsündeki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

3-Tekliflerin Veriliş Şekli ve Geçici Teminat Miktarı: Teklifler Bir (1) yıllık tahmini bedel üzerinden verilecektir. (Geçici teminat bedeli 3 yıllık tahmini bedel üzerinden %3 oranında hesaplanmıştır.


Kiralanacak                 Yer

Faaliyet Konusu

Bir (1) Yıllık Tahmini Kira Bedeli-TL

Yatırılacak Geçici Teminat Bedeli- TL

2/1 Nolu İşyeri

Unlu Mamuller, Pastacılık Ürünleri, Börek Çeşitleri, Şerbetli-Şerbetsiz Tatlı, Sütlü Tatlılar, Tost, Sıcak ve Soğuk İçecek Çeşitleri

 

50.063,99 TL

4.505,76 TL

2/2 Nolu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

62.722,77 TL

5.645,05 TL

3/1 No’lu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

20.513,60 TL

1.846,22 TL

3/3 No’lu İşyeri

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

23.153,73 TL

2.083,84 TL

Eğitim Fakültesi Fotokopi Çekim Yeri

Fotokopi Çekimi ve Küçük Kırtasiye Gereçleri

14.511,70 TL

1.306,06 TL

 

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Türkiye’deki tebligat adresi ( ikametgâh belgesi ve varsa irtibat için cep telefonu ile elektronik posta adresi).

B- Mevzuatı gereği içinde bulunan yıla ait kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

E- Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu. 2286 sayılı Devlet İhale Kanununda 26 ncı maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

G- Kira Şartnamesinin her sayfası istekli tarafından bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.

Ğ- İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge sunulacaktır.

H- İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu olmadığı gösterir belge sunulacaktır.

I- Nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi sunulacaktır.

İ- Son 30 (otuz) takvim günü içerisinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi sunulacaktır (Şirket olması halinde tüm ortakların, şirket müdürünün ve varsa vekilin).

J- İsteklinin İdaremize kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin idaremize borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi (yazı vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alarak ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

 

Kiralanan yerin yer teslimi mevcut sözleşmelerin bitiminden ve iş yerinin boşaltılmasından sonra yapılacaktır.

Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.  • 2019-02-11 08:57:09
  • 1607

Actual Announcements