MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B(SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI EYLÜL 2012

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL)  ALIM İLANI

 

            Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire

9

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)

Sağlık Teknikeri

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak (Önlisans)

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği Programlarından birinden mezun olmak (Önlisans)

Büro Personeli

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunu olmak (Önlisans)

Büro Personeli

1

Fakültelerin veya 4 Yıllık Yüksekokulların Sağlık İdaresi/Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak

*En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin faturalandırma biriminde çalışmış olmak

 

Büro Personeli

2

Fakültelerin veya 4 Yıllık Yüksekokulların Sağlık İdaresi/Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak

 

 

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

Genel Şartlar

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

2- Lisans mezunları için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı ve Önlisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

 

3- Büro Personeli kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili kadro için gereken deneyimlerin yazılı olduğu hizmet belgesi ve Sigortalı Hizmet Dökümü ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir

 

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)  ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne şahsen müracaat  etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

 

7- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.mersin.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen Belgeler:

 

1- Başvuru formu

 

2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

 

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

 

İlanın Yayımlandığı Gazete   : Türkiye

İlanın Yayımlandığı Tarih      : 20.09.2012

Son Başvuru Tarihi               : 04.10.2012 Mesai Bitimi

 

Not: Bilgi için

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Tel: 0324 337 43 00 (1042 Dahili)

 

 

 

İçerik-İletişim : Personel Daire Başkanlığı - ()
Okunma Sayısı : 7111
Güncelleme Tarihi : 2012-09-20 10:12:03
Paylaş