Prof.Dr. Nalan YETİM

Fen Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji


Yönetilen Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
Kapitalist Toplumda İktidar ve Çalışma Etiği İlişkisi: İktidarın Bir Örneği Olarak TÜSİAD Örneği.,2008
Girişimcilik ve Sosyal-Kültürel Sermaye İlişkisi.,2009
Futbol Taraftarlığı ve Şiddet Olgusu: Farklı Taraftar Gruplarında Şiddet Eğilimleri Üzerine Karşılaştırmalı Sosyolojik Bir Araştırma., 2009
Toplumsal Değişme ve Kadın: Feminist Teori Çerçevesinde Televizyon reklamlarının analizi (1980-2008), 2010
Türk İşletmelerinde Farklı Yönetim Anlayışları:Küresel ve Yerel Eksenli bir çözümleme, 2010
Lisans
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar
Yetim,N. ve Ü. Yetim, “ The Cultural Orientations of Entrepreneurs and Employees’ Job Satisfaction: The Turkish Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) Case,” Social Indicators Research,77, 257-286 (2006). (SSCI)
Yetim, N., “Social Capital in Female Entrepreneurship,” International Sociology, 23, 6, 864-885 (2008). (SSCI)
Yetim, N. “İş ve Örgüt Yazınında oryantalist eğilimler ve diğerinin yüzü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 24, 209-232, (2012).
Yetim, N. ve Ü. Yetim, "Sense of Community and Individual Well-Being: A Research on Fulfillment of Needs and Social Capital in th Turkish Community", Social Indicators Research, DOI 10.1007/s11205-012-0210-x, (2013).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.
Kayadelen, E ve N. Yetim. Reklamlarda Toplumsal Cinsiyetin Sunumu: Kadın ve Erkek Dergileri Üzerine Bir Karşılaştırma, Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi 13-16 Ekim 2009, İzmir.
Yetim, N ve A.Azman. Özel Alan Kamusal Alan Ekseninde Göç Eden Kadın Kimliği: Mersin Örneği, Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi 13-16 Ekim 2009, İzmir.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yetim, N. ve, E Tatlidil. “Social and Culturel Dynamics of Women Entrepreneurs: The Case of Clothing Small and Medium Size Enterprises in Adana and Mersin, Turkey.” M. Kaila, G.Berger ve H. Theodoropoulou (ed.) KEIMENA Greek-Turkish Approaches:Revealing Women’s Socio-economic Role. Volume:3 The University of Aegean Rhodos Publication, 163-185 (2004). (İngilizce ve Yunanca basılmıştır)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Yetim, N., “Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar:Ulusal-Yerel?”, Doğu Batı Dergisi, 18, No:2, 29-140 (2002).
Yetim, N., “Esnek Üretimin Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri: Mersin ve Adana Bölgesi’ndeki Konfeksiyon KOBİ’leri Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 6, No:2,61-92 (2003).
Yetim, N. ve A.Azman, “Bir Entelektüelin Yüz Çizgileri: Sabri F. Ülgener”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 9, No:36, 175-192 (2006).
Azman, A. ve N. Yetim, “Batı-Dışı Kavramının Ötesinde: Asya’da Modernliğin İnşası”, Muhafazakar Düşünce, Yıl:2, No:8, 199-214 (2006).
Yetim, N. ve A.Azman, “Türk Burjuvazisinde ‘Milli’lik Sorunu ve Kültürel Miras”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl:9, No:38, 203-223 (2006)
Yetim, N., “Ekonomi ve Sosyolojinin Yeni Bir Kavşakta Buluşması: Sosyal Sermaye”, Sosyoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 3.Dizi, No:11, 91-106 (2006).
Yetim, N. ve M.Çağlayandereli, “Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar”, Sosyoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 3.Dizi, No:14, 31-56, (2007).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Gündüz, M. ve N. Yetim, “Terör ve Göç”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 109-116, Mersin Üniversitesi, 1996. (sözlü ve tam metin yayımlanmış)
Azman, A. ve N. Yetim, “1940’lı Yıllarda Türk Milliyetçiliği’nin Farklı Görünümleri”. Tarih ve Milliyetçilik, 1.Ulusal Tarih Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs Mersin Üniversitesi, 392-399, 1997. (sözlü ve tam metin yayımlanmış)
Balcı, A. ve N.Yetim, “Türkiye’de Toplumbilim Çalışmalarında Yöntem Anlayışına İlişkin Bir Değerlendirme” 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 1999. (sözlü ve özeti yayımlanmış)
Yetim, N. ve E.Güler, “Bilgi Teknolojilerinden Yeni Yararlanma Biçimleri Olarak İnternet Cafeler”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma-Çatışma-Bütünleşme-II, 354-363, Sosyoloji Derneği: Ankara, 2002. (sözlü ve tam metin yayımlanmış)
Yetim, N. “Esnek Üretim ve İstihdam Yapısında Değişimler”, 2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı 283-293, Adana, 2003. (sözlü ve tam metin yayımlanmış)
Diğer yayınlar
Özet / Öz
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yetim, N. ve A. Azman “Doğu Asya Mucizesi’nin Sonu’mu?”, S.Dedeoğlu (ed.) Küreselleşme Sürecinde Kalkınma Çalışmaları, 219-247, Bağlam Yayınları-İstanbul, (2004).
Azman, A. ve N. Yetim “Modernleşme, Kalkınma ve Doğu Asya”, Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Sosyoloji Yıllığı, Kızılelma Yayınları, İstanbul, (2005).
Yetim, N. ve Ü. Yetim “ Medya Temsillerinde Özne ve Nesne olarak Çocuk”, Y.Giritli İnceoğlu ve N.Akıner, Medya ve Çocuk Rehberi, 89-128, (2008).
Yetim, N. “Cemiyet karşısında Cemaat ve Cemaatleşme”, Sosyoloji Yıllığı, Türkiye’de Toplumbilimlerin gelişimi II. 152-165 Kitabevi, (2009).
Azman, A. ve N.Yetim, “1933 Üniversite Reformundan Sonra Ankara’da Sosyoloji Bölümlerinin Kurumsallaşması”, Sosyoloji Yıllığı, Türk Sosyologları ve Eserleri II, Genel Eğilimler ve Kurumsallaşma, Kitabevi, 242-257 (2010).
Yetim, N. “Türkiye’de Kimlik Tartışmaları”, Sosyoloji Yıllığı, Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, Kitabevi, 237-250 (2011).
Yetim, N. "Türk Düşün Yaşamında Yenilikçilik ve Yenileşme Kodları", Sosyoloji Yıllığı, Türkiye'de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi, Doğu Kitabevi, 377-390, (2012).
Yetim, N. "Yenilikçilik ve Yenilikçi Aktörler Mersin", Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, (2012)
Teknik Raporlar
Bilimsel
Sanayi
Projeler
Projeler
Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar:Mersin Örneği,Mersin Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: BAP-FEF SB (MÇ) 2006-1, 2007.
Girişimcilik ve Sosyal-Kültürel Sermaye İlişkisi, Proje Yürütücüsü, Mersin Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: BAP SOBE SB (MT) 2007-2YL, 2009
Yenilikçilik ve Yenilikçi Aktörler: Mersin örneği, Proje Yürütücüsü, Proje No:Bap FEF SB(NY) 2010-3A, 2012
Çocuğun Dünyası, Kalkınma Bakanlığı SODES projesi, Proje Koordinatörü, 2012
Çocuğun Dünyası, Kalkınma Bakanlığı SODES projesi, Proje Koordinatörü, 2013
Gönül Sohbetleri, Mersin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Proje Koordinatörü, 2012-2013
Makale Hakemlikleri
Makale Hakemlikleri
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
Journal of Happiness Studies
International Journal of Human Sciences
Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Ödüller
Ödüller
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Sosyoloji Derneği
Dersler
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Sosyolojiye Giriş
Endüstri Sosyolojisi
Toplumsal Değişme
İş ve Örgüt Sosyolojisi
Feminizm ve Sosyal Teori (Yüksek Lisans)
Sosyal Teori ve Kültür (Yüksek Lisans)
Girişimcilik ve Kültür (Yüksek Lisans)
Toplusal Değişmeye Yeni Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)
Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Sempozyum,Konferans ve Kongreler
Aktif Görev Aldığı Sempozyum,Konferans Ve Kongreler
Kurslar
Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Patentler
Patentler