Eğitim Fakültesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN 02/02/2010 TARİHLİ OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLMİŞTİR. 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi

 

UYGULAMA ESASLARI

 

“TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI’NIN”

GENEL ESASLARI:

1.Topluma hizmet uygulamalarında belirli bir konu kapsamı ve buna dayalı işlemlere dayandırılması yerine belirli ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilir.

2.Topluma hizmet uygulamalarının bir yarıyılla sınırlı tutulmayıp etkinliklerin ikinci yarıyıldan itibaren başlatılması, her bir etkinliğin “proje tabanlı” bir yaklaşımla tasarlanır.

3.Bu uygulamalarda öğretim elemanı (koordinatör, danışman, proje sorumlusu) görevlendirmelerinin ve öğrenci kayıtlarının lisansüstü eğitim tez dönemindekine ya da okul deneyimi / öğretmenlik uygulamaları derslerindeki görevlendirmelere benzer şekilde yapılır.

4.Dekan / yüksekokul müdürü tarafından atanacak bir fakülte / yüksekokul koordinatörü / danışman başkanlığında bölüm başkanı tarafından görevlendirilen danışman - koordinatörler ile birlikte öğrencilerin topluma hizmet etkinlikleri fakülte / yüksekokul, bölüm, program bazında planlanır, projelendirilir, eşgüdümlenir, uygulama süreci izlenir ve raporlanır.

5.Üniversite genelinde “Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Havuzları”nın oluşturulur, önerilen projeler internet ortamında diğer fakültelerce / yüksekokullarca paylaşıma açılır.

6.Topluma Hizmet Uygulamalarına katılan öğrencilerin fakültelerce / yüksekokullarca ilan edilen projelere kayıt yaptırarak, kabul aldıkları projelerde görev almalarının yanı sıra kendi proje ve etkinliklerini önermeleri teşvik edilir.

7. 6.Yarıyılda, yarıyıl boyunca, o döneme kadar öğrencilerin katılmış oldukları proje ve etkinliklerin bireysel seçki dosyalarına (belgesel portfolyo) dayalı olarak değerlendirilir, öğrenciler arasında proje deneyimleri paylaşılır; özdeğerlendirme ve akran değerlendirme süreçlerinden yararlanılarak proje ve etkinlikleri iyileştirme ve etkili kılma yönünde öneriler oluşturulur. 

8.Her yarıyıl gerçekleştirilen projeler izlenir ve öğretim yılı sonunda proje şenlikleri düzenlenir; en iyi ilk üç proje ödüllendirilir. 

9.Topluma hizmet projelerinin planlanmasında ulusal düzeydeki (il dışındaki) projeler için Yükseköğretim Kurulunca, il düzeyindeki projeler için kamu kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm protokolleri Rektörlükçe sağlanır. Ulusal düzeyde planlanmış ve tanımlanmış projelere katılım ise Rektörlük oluru ile sağlanır.


 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

UYGULAMA ESASLARI

Amaç:

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulunca fakültelerde/yüksekokullarda 2006 yılında yürürlüğe konulan öğretim programlarında yer alan “Topluma Hizmet Uygulamaları”nın yürütülmesine ilişkin esasları, Mersin Üniversitesi bünyesindeki tüm öğretim birimleri için geçerli olmak üzere düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2. Bu yönerge fakültelerin/yüksekokulların öğretim programında zorunlu ders olarak yer alan, ayrıca zorunlu olmayan fakülte/yüksekokul programlarında yer alacak Topluma Hizmet Uygulamaları’nınyürütülmesinde öğrencilerin, görevlendirilecek öğretim elemanlarının, öğrenci danışmanlarının, anabilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının, fakülte dekanlıklarının/yüksekokul müdürlerinin görev ve sorumlulukları ile topluma hizmet çalışmalarının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Dayanak:

Madde 3. Bu yönerge 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan eğitim fakültelerinin yeni öğretim programlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4. Bu yönergede yer alan,

a) Öğretim Programları: YÖK tarafından hazırlanan fakülte/yüksekokul öğretim programlarını,

b) Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi: Fakültelerin/yüksekokulların öğretim programlarında 3. Yıl 2. Yarıyılda (6. Yarıyılda) yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan topluma hizmet uygulamaları dersini,

c) Öğrenci / Proje Elemanı: Topluma Hizmet Uygulamalarına katılan fakülte / yüksekokul ve diğer programlardan gelen katılımcı öğrencileri,

d) Topluma Hizmet Uygulamaları Projesi: Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirecekleri birden fazla etkinliği içeren projeyi,

e) Hedef Kitle: Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin uygulanacağı kuruluşu, topluluğu, kesimi, öğrencileri veya bireyleri,

f) Topluma Hizmet Uygulamaları Fakülte Koordinatörü: Fakülte dekanları/yüksekokul müdürleri tarafından fakültelerdeki/yüksekokullardaki Topluma Hizmet Uygulamaları çalışmalarının planlama, uygulama, eşgüdümünü sağlamakla ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği için gereken yazışmaları yapmakla görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm Koordinatörü: Bölümlerde Topluma Hizmet Uygulamaları çalışmalarının eşgüdümü ile görevli öğretim elemanını,

h) Proje Danışmanı: Projenin amacına ve kapsamına uygun sayıda öğrencinin Topluma Hizmet Uygulamaları çalışmalarını yönlendirmek, eşgüdümlemek, uygulamalarını izlemek ve değerlendirmelerini yapmakla görevli öğretim elemanını,

ı) Proje Koordinatörü: Proje çalışma grubunda yer alan ve grup üyeleri arasında eşgüdümü sağlayan öğrenciyi,

i) Proje Ekibi: En az bir danışman ile aynı projede yer alan öğrencileri,  

 ifade etmektedir.

Madde 5. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Genel İlkeleri

5.1. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde ve bu dersin tanımlı etkinliklerinde, öğrencilerde toplumsal duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve özdeğerlendirme becerilerini destekleme; toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenir.

5.2.       Etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında, etkinliğin yapılacağı kuruluşun olağan işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilir.

5.3. Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde tanımlanan etkinlikler, öğrencilerin öğrenim gördükleri kendi öğretim programlarında ve etkinliklerin yapılacağı hedef kitlenin bulunduğu kurumlarda tanımlanmış ve programlanmış olan etkinliklerin dışında özgün etkinlikler olmalıdır.

5.4. Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde tanımlanan etkinlikler, hedef kitlede bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünmeyi destekleyici ve güdüleyici nitelikte; hedef kitlede okuma, öğrenme, araştırma, inceleme, gelişme yönünde merak uyandırıcı, güdüleyici olmalıdır.

5.5. Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde tanımlanan etkinlikler, hedef kitlede, içinde bulundukları koşullara bakılmaksızın, daha iyisini yapabilecekleri yönünde özgüvenlerini destekleyici nitelikte olmalıdır.

5.6. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılacak etkinliklerin hangi il veya illerde yapılacağına öğrencinin bağlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü karar verir.

5.7. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılacak etkinlikler, aşağıda A, B ve C grubunda belirtilen kuruluşlarla sınırlıdır.

A Grubu Kuruluşlar :

 Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)

 Birleştirilmiş sınıflı köy okulları

B Grubu Kuruluşlar:

 Gecekondu bölgelerindeki okullar

 Engellilere yönelik okullar

 Bağımsız sınıflı Köy okulları

C Grubu Kuruluşlar:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı yetiştirme yurtları

5.8. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde iletişim akış şeması (Ek 1) dikkate alınır.

5.9. Topluma Hizmet Uygulamaları etkinliklerindeki giderlerin karşılanması ve hedef kitlenin bulunduğu kuruma yapılması düşünülen kimi yardımların sağlanması için üniversitede düzenlenen etkinliklerden elde edilen bağışlar kullanılabilir, diğer toplulukların yanısıra bu etkinliklerin düzenlenmesinde yardımcı olmak ve üniversitenin diğer bölümlerinden de öğrencilerin etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla “Toplum ve Bilim Topluluğu” adıyla bir öğrenci topluluğu kurulur.

Fakültelerdeki/yüksekokullardaki tüm öğrenciler, bu topluluğun doğal üyesidir.

5.10. Öğrencilerin gerçekleştirecekleri projeler için gerekecek ön hazırlıkları yapabilmeleri, etkinlik malzemelerini geliştirmeleri ve saklamaları amacıyla fakülte/yüksekokul bünyesinde etkinlik atölyeleri oluşturulur.

Madde 6.      TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIDERSİNİN AŞAMALARI

6.1. HAZIRLIK:

6.1.1. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin bulunduğu 6. yarıyılda öğrencilerin katılmış olduğu projeler ve etkinlikler paylaşılarak değerlendirilir. Öğrenci, 6. yarıyılda paylaşacağı ve değerlendirmeye sunacağı proje ve etkinlikleri 2. yarıyıldan 6. yarıyıla gelinceye kadar tamamlar.

6.1.2. Hazırlık çalışması; Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Havuzlarının oluşturulması, proje danışmanlarının ve proje ekiplerinin belirlenmesi, öğrencilerin seçilen proje kapsamında gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin proje planlarının oluşturulması aşamalarını kapsar.

6.1.3. Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Havuzları, fakültedeki/yüksekokullardaki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katkılarıyla geliştirilen ve Fakülte/Yüksekokul Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen tanımlı projelerden oluşur. Bu projeler, internet ortamında diğer fakültelerin/yüksekokulların paylaşımına açılır.

6.1.4. Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Havuzlarından seçilen projelerin dönem içindeki uygulama takvimi, Fakülte/Yüksekokul Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

6.1.5. Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Havuzlarında ilgili dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler, Fakülte/Yüksekokul Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğünce düzenlenen etkinliklerle tanıtılır.

6.1.6. Proje danışmanları, projenin amacına ve kapsamına uygun sayıda öğrenciye, yapacakları etkinliklerle ilgili danışmanlık yapmak üzere görevlendirilir.

6.1.7. Proje danışmanları, dönem başında sorumlu olduğu öğrencilerle bir toplantı düzenler. Toplantıda, öğrencilere Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı, genel ilkeleri, yapılması beklenen çalışmalar, projelerin kapsamı ve dersin değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verir.

6.1.8. Projeler,grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir. Bir proje ekibinde, farklı bölümlerde okuyan öğrenciler yer alabilir. Yine proje danışmanının çalıştığı bölüm, çalışma grubunda yer alan öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümlerden farklı olabilir.

6.1.9. Bir proje ekibinde, projenin amacına ve kapsamına uygun sayıda öğrenci yer alır. Her proje ekibi, proje kapsamında yapılacak etkinlikler konusunda eşgüdümü sağlamak üzere bir öğrenciyi proje koordinatörü olarak seçer ve proje danışmanına bildirir.

6.1.10. Projeler sadece A, B ve C grubu olarak tanımlanan alanlarda gerçekleştirilebilir. Öğrenciler, bu grupların her birinden birer projeye katılmalıdır.

6.1.11. Öğrenciler, tanımlanan projelerde görev almanın yanı sıra kendi tasarladıkları projelerini önerir. Önerecekleri her proje için ayrı ayrı proje planı (Ek 4.1.) oluşturarak proje danışmanına teslim eder.

6.2. UYGULAMA:

6.2.1. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında proje danışmanları, proje ekipleriyle bir toplantı düzenler. Toplantıda, proje çalışmalarıyla ilgili son düzenlemeler yapılır.

6.2.2. Bir projenin uygulanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve engeller, proje danışmanının ve fakülte/yüksekokul koordinatörünün desteğiyle giderilir; projelerin plana uygun biçimde yürütülmesine çalışılır.

6.2.3. Proje ekibinde yer alan her öğrenci, proje kapsamında yürütülen etkinliklerden en az bir tanesini kendi başına gerçekleştirmelidir.

6.2.4. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, Proje Uygulama İlkeleri (Ek 2) dikkate alınarak yapılır.

6.2.5. Her öğrenci, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ve proje planı doğrultusunda yapılan etkinliklerle ilgili bir seçki dosyası hazırlar. Seçki dosyası (portfolyo) üç rapor grubundan oluşur: Bireysel Rapor, Etkinlik Raporu ve Grup Raporu.

6.2.6. Bireysel rapor,  öğrencinin yaptığı çalışmalarla ilgili olarak her hafta düzenli bir biçimde hazırlayacağı rapordur. Bireysel raporlar,  Bireysel RaporHazırlama Formu (Ek 4.2. ) dikkate alınarak hazırlanır.

6.2.7. Seçki dosyasında yer alan ikinci rapor türü, Etkinlik Raporu’dur. Her öğrenci, proje kapsamında kendi başına gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili raporunu Etkinlik Raporu’nda sunar. Etkinlik raporu,Etkinlik Raporu Hazırlama Formu (Ek 4.3. ) dikkate alınarak hazırlanır.

6.2.8. Seçki dosyasında yer alan son rapor türü ise grup raporudur. Grup raporu, proje kapsamında gerçekleştirilen ortak etkinliklerin yürütülmesi sırasında proje ekibinde yer alan öğrencilerin birbirlerini ve grubun genelini değerlendirmeleri amacıyla oluşturulan bir rapordur. Grup Raporu,Grup Raporu Hazırlama Formu (Ek 4.4.) dikkate alınarak hazırlanır.

6.2.9. Hazırlanan tüm raporlar ve seçki dosyasında bulunması gereken diğer bilgi ve belgeler Öğrenci Seçki Dosyası’na yerleştirilir. Seçki dosyasında bulunması gereken bilgi, belge ve formlar Seçki Dosyası Hazırlama Formu’nda (Ek 4.5.) verilmiştir. Öğrenciler tarafından hazırlanan seçki dosyaları, dönem sonunda proje danışmanına teslim edilir ve öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılır.

6.2.10. Proje ekipleri, proje danışmanları başkanlığında düzenli olarak toplanır ve yaptıkları çalışmalar hakkında danışmanlarını bilgilendirir. Bu toplantılarda proje ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar tartışılır ve çözüm önerileri geliştirilir. Proje danışmanı toplantı raporlarını Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Bölüm Koordinatörüne iletir. İlgili raporlar, daha sonra yapılacak projeler için değerlendirilmek üzere incelenir ve bu raporlar internet ortamında diğer fakültelerin/yüksekokulların paylaşımına açılır.

6.2.11. Proje ekipleri, seçki dosyalarını tamamlayarak proje danışmanına teslim eder. Proje ekipleri, aynı zamanda yaptıkları etkinlikleri diğer proje ekipleriyle de paylaşmak üzere proje sonrasında sunar.

6.2.12. Her öğrenci, Proje/Etkinlik Önerisi Hazırlama İlkeleri’nde (Ek 3) yer alan ilkeler doğrultusunda yeni bir proje veya etkinlik önerisi geliştirir. Geliştirilen proje/etkinlik önerileri, diğer proje ekipleriyle ve proje danışmanıyla paylaşılır. Geliştirilen proje/etkinlik önerileri için Proje/Etkinlik Öneri Formu (Ek 4.6.) doldurulur ve proje danışmanına teslim edilir.

6.2.13. Proje ekipleri tarafından geliştirilen proje/etkinlik önerileri, proje danışmanı tarafındanProje/Etkinlik Önerisi Değerlendirme Formu’nda (Ek 4.7.) yer alan ölçütlere göre incelenerek değerlendirilir.

6.2.14. Proje danışmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, proje havuzuna alınması uygun olduğu düşünülen proje / etkinlik önerileri Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm Koordinatörüne teslim edilir.

6.2.15. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi bölüm koordinatörlerinde toplanan proje / etkinlik önerileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Fakülte/Yüksekokul Koordinatörü, Bölüm Koordinatörleri ve proje danışmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yeniden incelenerek onaylanır. Onaylanan proje / etkinlik önerileri, fakülte/yüksekokul düzeyinde hazırlanmış proje havuzuna aktarılır. Proje havuzunda yer alan proje / etkinlik önerileri, daha sonraki dönemlerde yapılacak etkinliklerde de kullanılabilir. Proje havuzu, ilgili fakültenin/yüksekokulun internet sayfasında, ilgili fakültede/yüksekokulda Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alacak tüm öğrenciler ve diğer üniversitelerin fakültelerindeki/yüksekokullarındaki öğrenciler için paylaşıma sunulur.

6.3. DEĞERLENDİRME:

6.3.1. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. Proje danışmanı, öğrencilerin derse ve projelere katılım düzeyi ile seçki dosyalarında yer alan çalışmalarını ve raporlarını, proje/etkinlik önerilerini inceleyerek bu derste YETERLİ / YETERSİZ olduklarına karar verir.

6.3.2. Öğrenciler tarafından hazırlanan seçki dosyalarının değerlendirilmesinde Seçki Dosyası Değerlendirme Formu’nda (Ek 4.8.)  yer alan ölçütler göz önünde bulundurulur.

6.3.3. Öğrenciler tarafından sunulan yeni proje/etkinlik önerisinin değerlendirilmesinde ise  Proje/Etkinlik Önerisi Değerlendirme Formu’nda (Ek 4.7.) yer alan ilkeler dikkate alınır.

6.3.4. Öğrencilerin A, B ve C  alanlarında gerçekleştirdikleri projeler için yapılacak değerlendirmede, seçki dosyasından elde edilen puan %75 ile proje / etkinlik önerisinden elde edilen puan ise %25 ile ağırlıklandırılır. Ağırlıklandırılmış iki puanın toplamı, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi genel puanını verir.

6.3.5. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi genel puanı 70 ve üzerinde olan öğrenci YETERLİ; 70’in altında olan öğrenci ise YETERSİZ kabul edilir. Değerlendirme sonucu, öğrencinin yarıyıl sonu ve genel akademik başarı puanı ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.


EKLER

EK 1.          TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ İLETİŞİM AKIŞ ŞEMASI

EK 2.          PROJE UYGULAMA İLKELERİ

EK 3.          PROJE / ETKİNLİK ÖNERİSİ HAZIRLAMA İLKELERİ

EK 4.          GEREKLİ FORMLAR

EK 5.          TANIMLI PROJE ÖRNEKLERİ

 


EK 1.TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

İLETİŞİM AKIŞ ŞEMASI

 

   

YÖK

 

 

İlgili Bakanlıklar

 

         
         
   

REKTÖR

 

VALİLİK

         
   

Rektör Yardımcısı

 

   
         

SKDB

Sağlık Kültür D.

 

DEKAN

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

 

SEM

Sürekli Eğitim

         

Öğrenci Topluluğu

 

THU Fakülte Koordinatörü

 

   
         

THU Bölüm Koordinatörü

 

 

THU Bölüm Koordinatörü

 

 

THU Bölüm Koordinatörü

 

         

Proje danışmanı

 

 

Proje danışmanı

 

 

Proje danışmanı

 

         

Proje

Koordinatörü

 

Proje

Koordinatörü

 

Proje

Koordinatörü

         

Proje Ekibi

 

Proje Ekibi

 

Proje Ekibi

 

 

    

EK 2: PROJE UYGULAMA İLKELERİ

2.1.            PROJE UYGULAMA ÖNCESİNDE

2.1.1. Öğrenciler, etkinliklerini yapacakları alanların hem kültürel hem de iklim koşullarına uygun biçimde giyinmelidir. Öğrencilerin kıyafetleri, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’te belirtilen ilkelere uygun olmalıdır.

2.1.2. Öğrenciler, etkinliklerini yapacakları alanlarda insanların olumsuz tepkisini çekecek davranışlarda bulunmamalıdır.

2.1.3. İl dışındaki projelere katılacak öğrenciler, temel ihtiyaçlarını gidererek projeye katılmalıdır. Dezavantajlı alanlarda kendilerine gerekli olabilecek ilaç ve bazı temizlik maddelerini (havlu, terlik, tuvalet kağıdı, kolonyalı mendil, sabun, vb.) yanlarında bulundurmalı ve beslenmelerine yönelik olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmalıdır.

2.1.4. Öğrenciler, etkinliklerinde kullanacakları etkinlik malzemelerinin (program, rapor, liste oluşturma, deney araç gereçlerini hazırlama, etkinlik geliştirme vb.) hazırlanması için topluluk odasında eşgüdümlü bir şekilde çalışmalıdır.

2.2. PROJE UYGULAMA SIRASINDA

2.2.1. Öğrenciler, etkinliklerine başlamadan önce etkinlik yerlerini belirlemeli ve etkinlik malzemelerini gözden geçirmelidir.

2.2.2. Öğrenciler; yapacakları etkinlikleri iyi bir şekilde planlamalı, hangi işlerden sorumlu olduklarını bilmeli ve etkinliklerine zamanında başlayıp etkinliklerini zamanında bitirmelidir.

2.2.3. Öğrenciler; boş zamanlarında diğer arkadaşlarına yardımcı olmalı ve proje süresince yapacakları etkinliklere ilişkin materyallerin taşınmasına yardımcı olmalı, sahiplenmeli ve kendi sorumluluğundaki eşyalara özen göstermelidir.

2.2.4. Öğrenciler, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için etkinliklerini yapacakları kurum yetkilileriyle işbirliği ve uyum içinde çalışmalıdır.

2.2.5. Öğrenciler, etkinliklerin yapıldığı alanlardaki olumsuz koşullar hakkında hedef kitleyle tartışmaya girmemeli ve iyi ilişkiler içinde bulunmalıdır.

2.2.6. Öğrenciler, sadece öne çıkan kişilerle değil hedef kitlenin tüm üyeleriyle aynı ölçüde ilgilenmeye özen göstermelidir.

2.2.7. Öğrencilerin proje yürütme alanı eğer bir okul ise öğrenciler, özellikle ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak karşı cinsteki öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarında özenli olmalıdır.


2.3.  PROJE UYGULAMA SONRASINDA

2.3.1. Öğrenciler, bireysel raporlarını hazırlamada kullanacağı yaşantılarını not edip projeye ilişkin izlenimlerini yazmalıdır. Bu izlenimlerde alanda paylaşılan sırların açıklanmamasına özen gösterilmelidir.

2.3.2. Projede yürütülen etkinlikler hakkında bireysel etkinlik formu öğrenciler tarafından doldurulmalıdır.

2.3.3. Proje sonrasında bir araya gelinerek hem proje geneli hem de etkinlikler hakkındaki değerlendirmeler grup raporuna dönüştürülmelidir.

2.3.4. Proje raporlarının etkinliklerle ilgili olduğu unutulmamalı, etkinliklerin ve projelerin daha etkili ve verimli olması yönünde uygulanabilir önerileri de içermelidir.

EK 3:            PROJE / ETKİNLİK ÖNERİSİ HAZIRLAMA İLKELERİ

3.1. Her proje ekibi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında iki temel çalışma gerçekleştirir. Bunlardan ilki, tanımlı bir projenin geliştirilerek sürdürülmesi; ikincisi ise yeni bir projenin/etkinliğin önerilmesidir.

3.2. Proje/etkinlik önerisinin geliştirilmesinde, hedef kitlenin ihtiyaçları ve özellikleri göz önünde bulundurulur.

3.3. Önerilen yeni etkinlikler, hedef kitlede bilimsel merak uyandıracak; akılcılığı, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi destekleyecek nitelikte olmalıdır.

3.4. Etkinliklerde ayrıca hedef kitlede okula ve okumaya yönelik farkındalık ve istek yaratma, dezavantajlı çocukların (engelli çocuklar, kimsesiz çocuklar, çalıştırılan çocuklar vb.) ve özellikle kız çocuklarının okula devam etmelerinin özendirilmesi hedeflenir.


EK 4.            GEREKLİ FORMLAR

 EK 4.1. : PROJE PLANI

 EK 4.2. : BİREYSEL RAPOR HAZIRLAMA FORMU

 EK 4.3. : ETKİNLİK RAPORU HAZIRLAMA FORMU

 EK 4.4. : GRUP RAPORU HAZIRLAMA FORMU

 EK 4.5. : SEÇKİ DOSYASI HAZIRLAMA FORMU

 EK 4.6. : PROJE / ETKİNLİK ÖNERİ FORMU

 EK 4.7. : PROJE / ETKİNLİK ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

 EK 4.8. : SEÇKİ DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU

EK 4.1. PROJE PLANI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

… FAKÜLTESİ / … YÜKSEKOKULU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

PROJE PLANI

Proje Dönemi:  .... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

Proje No:

Proje danışmanı:

Proje Ekibi*:

PROJE TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (1)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (2)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (3) …

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

Projenin Adı:

Projenin Alanı:    (  ) A Grubu      (  ) B Grubu     (  ) C Grubu

Projenin Amacı:

Projenin Konusu:

Proje Özeti:

Projenin Hedef Kitlesi:

Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum Veya Kuruluşlar:

Projede Kullanılacak Materyal, Araç Ve Gereçler:

Projenin Süresi:

Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışma Ve Etkinlikler:

1.

2.

3.

...

Projenin Uygulanması Için Önerilen Zaman Çizelgesi:

Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği:


EK 4.2. BİREYSEL RAPOR HAZIRLAMA FORMU

1.    Bireysel raporlar, proje planında yer alan çalışma ve etkinliklerin bireysel olarak değerlendirildiği raporlardır.

2.    Her öğrenci, proje planında belirtilen çalışma ve etkinliklerle ilgili bireysel değerlendirmelerini her hafta düzenli olarak yapar.

3.    Bireysel raporların yazımında, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına   dikkat edilir.

4.    Bireysel raporların hazırlanmasında aşağıda verilen genel başlıklar dikkate alınır:

BİREYSEL RAPOR

Rapor No: ……………………………………………

(İlk haftaya yönelik rapor için 1 olmak üzere, her rapor için sıra numarası verilir)

Rapor tarihi: …………………………………………..

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışma/etkinlikler:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışma/etkinliklerin amacı/amaçları nedir/nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışma/etkinliklerin yürütülmesi sırasında ne tür sorunlarla karşılaşıldı?

………………………………………………………………………………………

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışma/etkinliklerin yürütülmesi sırasında neler öğrendim? Bu çalışma ve etkinliklerin bana kattığı şeyler nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışmaları/etkinlikleri yeniden planlansaydık ne gibi değişiklikler önerirdim?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje ekibimin bu hafta yaptığı çalışma/etkinlikler amacına ne kadar ulaşabildi? Hedef kitlede ne tür değişiklikler gerçekleşti? Bu çalışma ve etkinliklerin projeye yararları nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

EK 4.3. ETKİNLİK RAPORU HAZIRLAMA FORMU

1.    Etkinlik Raporları, proje ekibinde yer alan tüm öğrencilerin proje kapsamında tek başına gerçekleştirdiği etkinliklere yönelik değerlendirmelerini kapsar.

2.    Her öğrenci, proje kapsamında kişisel olarak gerçekleştirdiği her etkinlik için bir etkinlik raporu hazırlar.

3.    Etkinlik raporlarının yazımında, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına  dikkat edilir.

4.    Etkinlik raporlarının hazırlanmasında aşağıda verilen genel başlıklar dikkate alınır:

ETKİNLİK  RAPORU

Rapor No: ……………………………………………

(Öğrenci tarafından proje kapsamında kişisel olarak gerçekleştirilen ilk etkinlik için 1 olmak üzere, kişisel her etkinlik raporu için sıra numarası verilir)

Rapor tarihi: …………………………………………..

Etkinliğin adı nedir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliğin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (yaş, cinsiyet, sayı, vb.) nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliğin gerçekleştirilmesi için yararlandığım materyal, araç ve gereçler nelerdir? Bu materyal, araç ve gereçleri hangi amaçlarla kullandım? Bu materyal, araç ve gereçleri kullanmamın etkinliği gerçekleştirmemde ne gibi yararları oldu?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Etkinliği gerçekleştirmek için ne gibi  ön hazırlıklar yaptım?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliği gerçekleştirirken nelere dikkat ettim?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliği gerçekleştirirken ne tür sorunlarla karşılaştım?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliği planlama ve uygulama aşamasında neler öğrendim? Bu etkinliğin bana kattığı şeyler nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Gerçekleştirdiğim etkinlik amacına ne kadar ulaşabildi? Hedef kitlede ne tür değişiklikler gerçekleşti?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Etkinliği  yeniden planlansaydım ne gibi değişiklikler önerirdim?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bu etkinliğin projemize  yararları nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


EK 4.4. GRUP RAPORU HAZIRLAMA FORMU

1.Grup Raporları, proje ekibinde yer alan öğrencilerin proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışma etkinliklere yönelik değerlendirmelerini kapsar.

2.Her öğrenci, proje kapsamında yürütülen çalışma ve etkinliklerle ilgili bir grup raporu hazırlar.

3.Grup  raporlarının yazımında, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına  dikkat edilir.

4.Grup raporlarının hazırlanmasında aşağıda verilen genel başlıklar dikkate alınır:

GRUP  RAPORU

Rapor tarihi: …………………………………………..

Proje ekibim tarafından yürütülen projenin adı:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje ekibim tarafından yürütülen projenin genel amacı/amaçları nelerdir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje ekibim  tarafından yürütülen projenin kapsamı nedir?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Projeyi  gerçekleştirmek için ne gibi  ön hazırlıklar yaptık?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma ve etkinliklerde görev ve sorumluluklarımı ne kadar yerine getirebildim?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma ve etkinliklerde ekipteki diğer arkadaşlarım görev ve sorumluluklarımı ne kadar yerine getirebildi?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Projenin gerçekleştirilmesi  sırasında ne tür sorunlarla karşılaştık?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında neler öğrendik? Projenin bizim yaşamımıza katkıları ne oldu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Projeyi yeniden  planlansaydık ne gibi değişiklikler önerirdik?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Projemiz amacına ne kadar ulaşabildi? Hedef kitlede ne tür değişiklikler gerçekleştirebildik??

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

EK 4.5. SEÇKİ DOSYASI HAZIRLAMA FORMU

1.Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırlayacakları seçki dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin kontrol listesi aşağıda verilmiştir. 

SEÇKİ DOSYASI KONTROL LİSTESİ

 

VAR

YOK

Kapak Sayfası

   

Seçki Dosyası Kontrol Listesi

   

Proje Planı

   

Bireysel Raporlar 
(Her hafta için bir rapor)

   

Etkinlik Raporları 
(Kişisel yapılan her etkinlik için bir rapor)

   

Grup Raporu 
(Proje Ekibinin yaptığı tüm çalışmaların değerlendirildiği rapor)

   

Proje kapsamında yürütülen etkinlikler sırasında yapılan diğer çalışmalar (Fotoğraflar, ses dosyaları, sunu dosyaları, video dosyaları, geliştirilen materyallere ilişkin örnekler vb.)

   

2.Her öğrenci, seçki dosyası kontrol listesini doldurmalı ve kontrol listesinde yer alan belgeleri listede belirtilen sıraya göre seçki dosyasına yerleştirmelidir.

3.Seçki Dosyası Kapak sayfasında yer alması gereken başlıklar aşağıda verilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı, Numarası, Bölümü

………………………………………………………………………………………

Proje Ekibi  tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Projesinin Adı

………………………………………………………………………………………

Seçki Dosyasının Teslim Tarihi

………………………………………………………………………………………

Proje danışmanınun Adı Soyadı, Ünvanı

………………………………………………………………………………………

EK 4.6. PROJE/ETKİNLİK ÖNERİ FORMU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ... FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

PROJE/ETKİNLİK ÖNERİ FORMU

.... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

Proje/Etkinliğin Önerildiği  Tarih:  …………………………..

Proje/Etkinlik No:

Projenin/Etkinliğin Adı:

Projenin/Etkinliğin Alanı:    (  ) A Grubu      (  ) B Grubu     (  ) C Grubu

Proje danışmanı:

Projeyi/Etkinliği Öneren Öğrencinin:

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

Projenin/Etkinliğin Amacı:

Projenin/Etkinliğin Konusu:

Projenin/Etkinliğin Özeti:

Projenin/Etkinliğin Hedef Kitlesi:

Projeyi/Etkinliği Uygulayacak Öğrenci Sayısı:

Projeye/Etkinliğe Katkı Sağlayabilecek Kurum Veya Kuruluşlar:

Projede/Etkinlikte Kullanılacak Materyal, Araç Ve Gereçler:

Projenin/Etkinliğin Süresi:

Yapılması Planlanan Çalışmalar Ve Süreleri:

1.

2.

3.

...

Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği:


EK 4.7. PROJE/ETKİNLİK ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

.... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

PROJENİN/ETKİNLİĞİN ADI:

ÖĞRENCİNİN:

Adı Soyadı:                                       Bölümü:                                   Numarası:

ÖNERİNİN TESLİM TARİHİ:  ...../...../200...

Öneri Değerlendirme Ölçütleri

Evet

(4)

Kısmen

(2)

Hayır

(0)

1.Projenin/Etkinliğin adı açık, anlaşılır bir biçimde belirtilmiş midir?

     

2.Projenin/Etkinliğin alanı (A, B, C Grubu) belirtilmiş midir?

     

3.Projenin/ Etkinliğin amacı açık, anlaşılır ve yeterli midir?

     

4.Projenin/ Etkinliğin konusu açık, anlaşılır ve yeterli midir?

     

5.Projenin/Etkinliğin özeti verilmiş midir?

     

6.Projenin/Etkinliğin hedef kitlesi belirtilmiş midir?

     

7.Projeyi/Etkinliği uygulayacak öğrenci sayısı belirtilmiş midir?

     

8.Projeye/Etkinliğe katkı sağlayabilecek kurum veya kuruluşlar belirtilmiş midir?

     

9.Projede/Etkinlikte kullanılacak materyal, araç ve gereçler belirtilmiş midir?

     

10.Projenin/Etkinliğin süresi belirtilmiş midir?

     

11.Projede/Etkinlikte yapılması planlanan çalışmalar ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş midir?

     

12.Öneri, belirtilen alan (A, B, C Grubu) için uygun mudur?

     

13.Projenin/Etkinliğin özeti açık, anlaşılır ve yeterli midir?

     

14.Öneri, belirtilen hedef kitle için uygun mudur?

     

15.Projeyi/Etkinliği uygulamak için belirtilen öğrenci sayısı yeterli midir?

     

16.Öneride belirtilen  kurum veya kuruluşlar projeye/etkinliğe katkı sağlamak için uygun mudur?

     

17.Öneride belirtilen materyal, araç ve gereçler yeterli ve uygun mudur?

     

18.Öneride belirtilen proje/etkinlik süresi yeterli ve uygun mudur?

     

19.Projede/Etkinlikte yapılması planlanan çalışmalar yeterli ve uygun mudur?

     

20.Projenin/Etkinliğin Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacına uygunluğu açıklanmış mıdır?

     

21.Projenin/Etkinliğin uygulanabilirliği açıklanmış mıdır?

     

22.Öneri, Proje/Etkinlik Önerisi Hazırlama İlkeleri’ne uygun mudur?

     

23.Öneri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi genel ilkelerine uygun mudur?

     

24.Önerinin yazımında yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına dikkat edilmiş midir?

     

25.Öneri, zamanında teslim edilmiş midir?

     

GENEL PUAN

 


EK 4.8. SEÇKİ DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU*

.... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

PROJENİN  ADI:

ÖĞRENCİNİN:

Adı Soyadı:                                       Bölümü:                                   Numarası:

SEÇKİ DOSYASININ TESLİM TARİHİ:  ...../...../200...

SEÇKİ DOSYASI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Evet

(4)

Kısmen

(2)

Hayır

(0)

1.Kapak sayfası hazırlanmış mıdır?

     

2.Kapak sayfasında bulunması gereken başlıklar verilmiş midir?

     

3.Kontrol listesi hazırlanmış mıdır?

     

4.Proje planı verilmiş midir?

     

5.Haftalık bireysel raporların sayısı tam mıdır?

     

6.Etkinlik raporlarının sayısı tam mıdır?

     

7.Grup raporu verilmiş midir?

     

8.Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin diğer bilgi ve belgeler (fotoğraf, CD, vb.) verilmiş midir?

     

9.Bireysel raporların her biri, eksiksiz olarak doldurulmuş mudur?

     

10.Bireysel raporlarda verilen bilgiler yeterli ve uygun mudur?

     

11.Etkinlik raporlarının her biri, eksiksiz olarak doldurulmuş mudur?

     

12.Etkinlik raporlarında verilen bilgiler yeterli ve uygun mudur?

     

13.Grup raporu, eksiksiz olarak doldurulmuş mudur?

     

14.Grup raporunda verilen bilgiler yeterli ve uygun mudur?

     

15.Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin diğer bilgi ve belgeler (fotoğraf, CD, vb.) yeterli ve uygun mudur?

     

16.Seçki dosyasında yer alan raporların yazımında yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve dil kullanımına dikkat edilmiş midir?

     

17.Seçki dosyası, zamanında teslim edilmiş midir?

     

DİĞER ÖLÇÜTLER:

     

18.Öğrenci, proje kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiş midir?

     

19.Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yeterli ve uygun mudur?

     

20.Çalışma ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde uygun ve yeterli sayıda materyal, araç ve gereç kullanılmış mıdır?

     

21.Çalışma ve etkinlikler zamanında tamamlanmış mıdır?

     

22.Çalışma ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş mudur?

     

23.Çalışma ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Proje Uygulama İlkeleri göz önünde bulundurulmuş mudur?

     

24.Çalışma ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin genel ilkeleri göz önünde bulundurulmuş mudur?

     

25.Proje, başlangıçta belirtilen amaçlara ulaşabilmiş midir?

     

GENEL PUAN

     


EK 5. TANIMLI PROJE ÖRNEKLERİ

 

A GRUBU ALANLARDA

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ...FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

PROJE PLANI

Proje Dönemi: .... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

Proje No: 1

Proje danışmanı:

Proje Ekibi*:

PROJE TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (1)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (2)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (3)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

Projenin Adı: Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Destek Projesi

Projenin Alanı:    (  X) A Grubu      (  ) B Grubu     (  ) C Grubu

Projenin Amacı:Bu proje, Türkiye’de sayıları 600’ü bulan yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) öğrenim gören çocuklara destek amacını taşımaktadır. Toplumsal, ekonomik ve psikolojik açıdan kısıtlı  ortam ve olanaklara sahip (dezavantajlı) kesimlerden gelen çocukların öğrenim gördüğü yatılı ilköğretim bölge okullarındaki  (YİBO) öğrencilerde okuma heyecanı uyandırmak, eğitimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazandırmak amacıyla her türlü yardımda bulunmak ve çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemektir. 

Projenin Konusu: YİBO’larda öğrenim gören öğrencilerle motivasyon çalışmasının yapılması.

Proje Özeti:

Projenin Hedef Kitlesi: YİBO’larda öğrenim gören öğrenciler ve görev yapan bireyler

Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)

Projede Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler: Bilgisayar, deney araç ve gereçleri, çeşitli etkinlik malzemeleri, kitaplar, vb.

Projenin Süresi: 14 hafta

Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışma ve Etkinlikler:

1. Matematik Etkinliği

2. Edebiyat Etkinliği

3. Fizik Etkinliği

4. Tarih- Arkeoloji Etkinliği

5. Asronomi Etkinliği

6. Göremediğimiz Canavarlar Etkinliği

7. Kimya Etkinliği

8. Geleceğe Mektuplar Etkinliği

9. Yaratıcı Drama Etkinliği

10. Origami Etkinliği

11. Müzik Etkinliği

12. Bilgisayar Etkinliği

13. Robot Etkinliği

14. Resim Etkinliği

Projenin Uygulanması İçin Önerilen Zaman Çizelgesi:

1.Dersi alan öğrencilerin tanışması, projenin tanıtımı ve görev dağılımı

2. YİBO’lara yönelik yapılan çalışmaların araştırılması

3. YİBO’larda yapılacak etkinliklerin tespit edilmesi

4. Projede yapılacak etkinliklerle ilgili araç ve gereçlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar (konser, kermes, vb.) yapılması

5. Projede yapılacak etkinliklerle ilgili araç ve gereçlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar (konser, kermes, vb.) yapılması

6. Etkinlik materyallerinin hazırlanması

7. Etkinlik materyallerinin hazırlanması

8. Etkinlik materyallerinin hazırlanması

9. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

10. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

11. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

12. Etkinlik öncesi son hazırlıklar

13. Etkinliklerin gerçekleştirilmesi

14. Projenin değerlendirilmesi

Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği

B GRUBU ALANLARDA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ...FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

PROJE PLANI

Proje Dönemi: .... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

Proje No: 1

Proje danışmanı:

Proje Ekibi*:

PROJE TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (1)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ 2)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (3)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

Projenin Adı: Görme Engellilerinin Bulunduğu Okullarda Sesli Kütüphane Oluşturma Projesi

Projenin Alanı:    (  ) A Grubu      (  X) B Grubu     (  ) C Grubu

Projenin Amacı:Türkiye’de  görme engellilerinin sayıları 400 bin civarındadır. Büyük bir kısmı da eğitim –öğretim çağındadır. Bu proje, eğitim-öğretim çağının her kademesindeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için özel ders araç ve gereçlerine gereksinimlerini karşılamaya yönelik  Sesli Kütüphane oluşturmayı amaçlamaktadır.

         Kütüphanede görme engellilere yönelik hikaye, roman, şiir, sözlük,vb. kitapların yanısıra ülkemizde ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile üniversitelerde okutulmakta olan ders malzemeleri (kitap, makale, ders notu, vb.) ve konferans kayıtlarının dijital ortamlara (cd, mp3,vb.) aktarılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesine katkı  sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin Konusu:Öğrenimini sürdüren görme engelli olan öğrencilerin kitap okumasını ve bilgisayar aracılığıyla bilgiye ulaşmalarının sağlanması.

Proje Özeti:

Projenin Hedef Kitlesi:Görme engelli öğrenciler

Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Boğaziçi Üniversitesi, Altı Nokta Körler Derneği, vb...

Projede Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler: Bilgisayar, kayıt cihazları, kitaplar, vb.

Projenin Süresi: 14 hafta

Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışma ve Etkinlikler:

1. Dersi alan öğrencilerin tanışması, projenin tanıtımı ve görev dağılımı

2. Görme engellilere yönelik yapılan çalışmaların araştırılması

3. Okunmasına ihtiyaç duyulan kitapların tespit edilmesi

4. Kitap okumada kullanılacak bilgisayar programının tanıtımı

5. Bilgisayarda kitap okunurken uyulması gereken kuralların tespit edilmesi

6. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilerek denenmesi

7. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

8. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

9. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

10. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

11. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

12. Seçilen kitapların okunması ve kaydedilmesi

13. Kaydedilen kitapların teslim edilmesi, tanıtılması ve uygulamasının yapılması

14. Projenin değerlendirilmesi

Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği:

C GRUBU ALANLARDA

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ...FAKÜLTESİ/YÜKSKOKULU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

PROJE PLANI

Proje Dönemi: .... - .... ÖĞRETİM YILI /Güz/Bahar DÖNEMİ

Proje No: 1

Proje danışmanı:

Proje Ekibi*:

PROJE TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (1)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (2)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

ÖĞRENCİ (3)

Adı Soyadı:

Bölümü:

Numarası:

TC Kimlik Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Telefon ve Faks:

Tarih:

İmza:

 

Projenin Adı: SHÇEK’e Bağlı Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklara Destek Projesi

Projenin Alanı:    (  ) A Grubu      (  ) B Grubu     (  X) C Grubu

Projenin Amacı: Bu proje, devletin korumasındaki yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara destek amacını taşımaktadır. Parçalanmış ailelerden gelen ya da  anne ve babadan yoksun çocuklarda eğitim ve öğretimlerini sürdürme motivasyonu kazandırmak, çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek her türlü yardımda bulunmaktır.

Projenin Konusu: Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarda motivasyon çalışmasının yapılması.

Proje Özeti:

Projenin Hedef Kitlesi: SHÇEK’e bağlı yetiştirme yurtlarındaki çocuklar

Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: SHÇEK İl Müdürlükleri

Projede Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler: Bilgisayar, deney araç ve gereçleri, çeşitli etkinlik malzemeleri, kitaplar, vb.

Projenin Süresi: 14 hafta

Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışma ve Etkinlikler:

1. Matematik Etkinliği

2. Edebiyat Etkinliği

3. Fizik Etkinliği

4. Tarih- Arkeoloji Etkinliği

5. Canlı Müze Etkinliği

6. Geçmiş ne kadar geçmiş?

7. Asronomi Etkinliği

8. Göremediğimiz Canavarlar Etkinliği

9. Kimya Etkinliği

10. Geleceğe Mektuplar Etkinliği

11. Yaratıcı Drama Etkinliği

12. Origami Etkinliği

Projenin Uygulanması İçin Önerilen Zaman Çizelgesi:

1.Dersi alan öğrencilerin tanışması, projenin tanıtımı ve görev dağılımı

2. Yetiştirme yurtlarına yönelik yapılan çalışmaların araştırılması

3. Yetiştirme yurtlarında yapılacak etkinliklerin tespit edilmesi

4. Projede yapılacak etkinliklerle ilgili araç ve gereçlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar (konser, kermes, vb.) yapılması

5. Projede yapılacak etkinliklerle ilgili araç ve gereçlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar (konser, kermes, vb.) yapılması

6.Etkinlik materyallerinin hazırlanması

7. Etkinlik materyallerinin hazırlanması

8. Etkinlik materyallerinin hazırlanması

9. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

10. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

11. Etkinlik ve materyallerin gözden geçirilmesi

12. Etkinlik öncesi son hazırlıklar

13. Etkinliklerin gerçekleştirilmesi

14. Projenin değerlendirilmesi

Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği:


* Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin her biri ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır.

* Burada belirtilen ölçütler, genel bazı ilkeleri içermektedir.  Proje danışmanı, proje ekibiyle birlikte, gerçekleştirilen projenin özelliklerine de bağlı olarak mevcut ölçütlerde değişiklikler yapabilir ve/veya yeni ölçütler geliştirebilir.

* Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin her biri ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır.

* Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin her biri ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır.

* Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının her biri ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır.