Elektrik Elektronik Mühendisliği


Yüksek Lisans ve Doktora Programları

 

Yüksek Lisans Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı öğrencilerin, lisans eğitimi sırasında almış oldukları bilgileri derinleştirmek, ilgi duydukları alanlara göre daha ayrıntılı bilgiler vermek ve bu konularda yeterlilik kazandırmaktır. Buna ek olarak öğrencileri bilimsel yeterliliklerine göre doktoraya hazırlamak ve bilim adamı yetiştirmek için temel oluşturmaktır.

 

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları:

  • Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için sayısal ALES puanının en az 60.00 olması gerekir.  Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış diplomanın, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi aranır. 

 

  • Mülakat sonucunda 100 üzerinden en az 60 alan her aday için,

mülakat sonucunun     %25’ i
lisans mezuniyet not ortalamasının  %25’ i
ALES sayısal puanının    %50’ si

alınarak, Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. 

  • Yüksek Lisans Giriş Puanı en az 60.00 olanlar ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre yerleştirilirler.  Asgari Yüksek Lisans Giriş Puanı’nı sağlayanlar arasından puan sıralamasına göre en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Yüksek Lisans Giriş Puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. 
  • İlgili programa kayıt için hak kazanan adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olanlar doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler.  Bu koşulları sağlayamayanlar, Rektörlük tarafından açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girerler.  Bu sınavda en az 70.00/100 puan alanlar da doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler. 

 

Doktora Programı

Programının temel amacı öğrencilerin, lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış oldukları bilgileri derinleştirmek, ilgi duydukları alanlara göre daha ayrıntılı bilgiler vermek ve bu konularda uzman bilim adamı yetiştirmek için temel oluşturmaktır. Ayrıca, son yıllarda büyük gelişme göstermiş iletişim, bilişim teknolojileri, anten tasarımı, sinyal iletimi ve kontrol sistemleri gibi dallarda ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak ve bu alanlarda dünya bilimine katkıda bulunacak bilimsel çalışmaları yayınlamak amaçlanmıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı 2008 yılı Bahar Döneminde açılmıs olup, ilk öğrencilerini 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde almıştır.

 

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları:

  • Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvurabilmek için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına ve en az 70 sayısal ALES puanına sahip olunması gerekir. 
    Lisans derecesi ile doktora programlarına başvurabilmek için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına, en az 85.00/100 veya eşdeğeri lisans mezuniyet not ortalamasına ve en az 90 sayısal ALES puanına sahip olunması gerekir. 

 

  • Yüksek lisans derecesi ile başvurup, mülakat sonucunda 100 üzerinden en az 60 alan her aday için,

mülakat sonucunun     %25’ i
lisans mezuniyet not ortalamasının  % 10’u
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i
ALES sayısal puanının    % 50’si

Lisans derecesi ile başvurup, mülakat sonucunda 100 üzerinden en az 60 alan her aday için,

mülakat sonucunun      %25’ i
lisans mezuniyet not ortalamasının   %25’i
ALES sayısal puanının    %50’si

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. 

  • Doktora Giriş Puanı, yüksek lisans derecesiyle başvuranlarda en az 70.00, lisans derecesiyle başvuranlarda en az 80.00 olanlar ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre yerleştirilirler.  Asgari Doktora Giriş Puanı’nı sağlayanlar arasından puan sıralamasına göre en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Doktora Giriş Puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. 

 

Lisansüstü Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

T-U-K

ELE-501 Doğrusal Sistemler I 3-0-3
ELE-502 İleri Elektro Manyetik Teorisi  3-0-3
ELE-505 Kesikli-Zaman Kontrol Sistemleri 3-0-3
ELE-506 İletişim Sistemleri   3-0-3
ELE-507 Mikrodalga Kuramı 3-0-3
ELE-508 Anten Kuramı    3-0-3
ELE-509 Temel Robotik 3-0-3
ELE-510 Optimal Stochastic-Kontrol 3-0-3
ELE-511 Optimal Kontrol 3-0-3
ELE-512 Doğrusal Sistemler II  3-0-3
ELE-513 İleri Mikrodalga Kuramı ve Uyg.      3-0-3
ELE-514 İleri Anten Kuramı ve Uyg.               3-0-3
ELE-515 Mikroelektromekanik Sistemler 3-0-3
ELE-516 Sonlu Öge Metodu ve Mühendislik Uygulamaları 3-0-3
ELE-517 Mikroşerit Antenler 3-0-3
ELE-518 Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri 3-0-3
ELE-519 Bilgisayar ile Mikroelektromekanik Sistem Tasarımı 3-0-3
ELE-520 Servis Odaklı Sistemler 3-0-3
ELE-521 Algoritma Tasarımı ve Analizi 3-0-3
ELE-522 Nesne-Odaklı Program Tasarımı 3-0-3
ELE-523 Yapay Sinir Ağları 3-0-3
ELE-524 Sinirsel Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri  3-0-3
ELE-525 Çoklu-Değişkenli Kontrol Sistemleri 3-0-3
ELE-526 Radar Sistemlerinin Temelleri I 3-0-3
ELE-527 Radar Sistemlerinin Temelleri II   3-0-3
ELE-528 Sayısal Görüntü İşleme 3-0-3
ELE-529 İleri Sinyal Analizi ve Sinyal İşleme 3-0-3
ELE-530 Adaptif Sinyal İşleme 3-0-3
ELE-531 Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler 3-0-3
ELE-532 Stokastik Optimal Kontrol Kuramı ve Uygulamaları 3-0-3
ELE-533

Silikon Teknolojisinin Temelleri

3-0-3
ELE-537 Kablosuz Kişisel İletişim 3-0-3
ELE-600-699 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) 4-0-0
ELE-800-899 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 4-0-0

 

Derslerin İçerikleri 

ELE-501 Doğrusal Sistemler I  

Doğrusal Uzaylar: Alanlar, doğrusal bağımsızlık, temel, doğrudan toplam dekompozisyonu, ölçülendirilmiş doğrusal Uzaylar, yakınsama kavramları, Banach Uzaylar. Doğrusal dönüşümler: boş ve sıralı uzaylar, matris gösterimi, köşegen blok form. Bir kare matris karakteristiği ve en küçük çok terimliler (polydomols) ile tanımlanan doğrusal dönüşümler, CN in doğrudan toplam dekompozisyonu, Jordon kanonik form, bir kare matrisin fonksiyonları. Hilbert Uzaylar: iç çarpım, dikeylik kavramı, Hermit matrisleri, projeksiyon teoremi, doğrusal cebirsel denklem sistemleri, genel Fourier serileri:

ELE-502 İleri Elektromanyetik Teorisi      
Sturm-Liouville problemleri, kapalı form ve eigemfonsiyon serileri şeklinde bir boyutlu Green fonksiyonları, değişkenlerin ayrılması, dikdörtgenel silindirik ve küresel koordinatlarda yüksek boyutlu Green fonksiyonu homojen olmayan kısmi diferansiyel denklemlere dayalı En çözümü ile bağlantı, Watsom dönüşümleri, düzlen-dalga spektrum gösterimi, T-matris metodu, vektör dalga fonksiyonları, kapalı formda ikili Green fonksiyonları ve dalga fonsiyon açılımları.

ELE-505 Kesikli-Zaman Kontrol Sistemleri       
Kesikli-zaman sistemleri. Fark denklemleri ve çözümleri. Kesikli-zaman sistemlerin kararlılığı. Kesikli-zaman sistemlerin durum-uzay değişkenleri, modellenmesi ve analizi. Durum-uzay geri besleme denetimi, sıklık bölgesinde özdeğerler ataması, gözlemci tasarımı. Kesikli-zaman optimal denetimi, ters optimal denetimi tasarımı, Kesikli-zaman Kalman süzgeçleri ve ECV, ECA radar süzgeçlerinin sıklık bölgesinde çözümleri. MATLAB uygulamaları.

ELE-506 İletişim Sistemleri        
Olasılık ve gelişigüzel değişkenlerin gözden geçirilmesi. Gelişigüzel sinyaller ve gürültü. Korelasyon fonksiyonları, duragan (stationary) değişkenler. Güç spektral yoğunluğu. Gürültü sinyallerinin doğrusal sistemlerden geçirilmesi. Isısal gürültü, beyaz gürültü, Sinyal Gürültü Oranı. Gürültü analizi ve Genlik modülasyonu (AM), Frekans modülasyonu (FM) ve puls modülasyonu (PM) tekniklerinin karşılaştırılması. Hata olasılıkları. Denklik filtreleme (matched-filtering). Sayısal sürekli-dalga (CW) modülasyon teknikleri: Genlik yer değiştirme anahtarlaması (ASK) Frekans yer değiştirme anahtarlaması (FSK), Nabız yer değiştirme anahtarlaması (PSK) ve Dörtlü genlik modülasyonu (QAM).

ELE-507 Mikrodalga Kuramı        
Taşıma-hattı teorisi. Empedans eşleştirmesi. Smith çizelgesi. TM ve TE dalgaları Dörtgen ve dairesel dalga klavuzu (waveguide). Modlar. Waveguide uyarıcı. Waveguide cihazları. Sirkülatörler, yönlendirici çiftler, magic T, zayıflatıcılar (veya incelticiler) (attenuator). S-parametreleri. Şerit ve mikroşerit hatlar. Aktif mikrodalga cihazlar.

ELE-508 Anten Kuramı        
Anten tipleri. Elektromanyetik kuramısn gözden geçirilmesi. Duality ve Reciprocity kuramları. Hertzian dipolü. Elektrik dipol. Manyetik dipol. Yakın, orta ve uzak alanlar. Küresel ve düzlemsel dalgalar. Herhangi bir akım dağılımında radyasyon. Anten polarizasyonları. Anten parametreleri. Friis taşıma formülü. Radar denklemi. Anten gürültü ısısı. Radyasyon empedansı. Anten dizileri. Anten radyasyon diyagramı.

ELE-509 Temel Robotik        
Robotların gelişimi, robot sistemlerinin elemanları, manipülatör matematiği, homojen dönüşümler, uç birim konumu ve yönlendirilmesi, kinematik, ters-kinematik, diferansiyel değişimler, görev ve yol planlaması, manipülatör dinamiği, robot kontrolü, robotlarda görüntü işleme.

ELE-510 Optimal Stochastic-Kontrol      
Optimal kestirim kuramı. Kalman süzgeci. Kalman süzgecinin sıklık bölgesinde çözümü. Renkli gürültü, Kalman süzgecinin endüstriyel  uygulamaları. Radar izleme süzgeçleri, alfa, beta ve gama süzgeçleri. MATLAB uygulamalar.

ELE-511 Optimal Kontrol        
Kontrol edilebilirlik, gözetlenebilirlik sistemin durum-uzay gösterimi, geri besleme kontrolü, durum kestirim ve kontrolü, optimal quadratic kontrol, optimal kontrol problemin sıklık bölgesinde çözümü, ters optimal kontrol problemi ve sıklık bölgesinde kutupların belli yerlere yerleştirilmesi. MATLAB, endüstriyel uygulamalar.

ELE-512 Doğrusal Sistemler II       
Diferansiyel denklemler, varlık ve teklik, doğrusal diferansiyel denklemler, çözümlerin kararlılığı, değişimsel denklem, periodik zamanla-değişen diferansiyel denklemler. Fark denklemleri. Dinamik sistem gösterimi: denklik, doğrusallık, zamanla-değişim. Diferansiyel sistem gösterimi: darbe tepkisi, sistem fonksiyonu, kararlılık, cebirsel denklik, dualite, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, realizasyonlar. Dönüşüm teknikleri.

ELE-513 İleri Mikrodalga Kuramı ve Uygulamaları     
Maxwell denklemleri; Silindirik dalga kılavuzlarının temelleri; TE, TM ve TEM modları, kılavuzluk koşulu; Mod dikliği; Dalga kılavuzlarında güç ve enerji hesapları; Homojen olarak doldurulmamış dalga kılavuzlarının çözümü; Gelişigüzel dalga kılavuzlarında modlar; Dalga kılavuzu alan çözümlerinde nümerik metotlar: Sonlu farklar ve sonlu elemanlar metotları; Dalga Kılavuzlarının uyarılması; Çubuk uyarılması uygulamaları; Küçük deliklerle difraksiyon teorisi; Dalga kılavuzu süreksizlikleri; Mod uyum tekniği; Entegral denklem metodu; Genelleştirilmiş saçılma matrisi; Yüzeysel dalga modları; Mikrodalga entegre devre yapıları (MMIC); Mikroşerit yapılar.

ELE-514 İleri Anten Kuramı ve Uygulamaları     
Anten kuramı ve prensiplerinin gözden geçirilmesi; Duallik, indüklenmiş kaynak kavramı, entegral denklemleri, denklik prensibi, Huygen prensibi; Serbest uzayda alanların bulunması, İkici Green fonksiyonu, Karşılıklılık prensibi; Uzak Alan ve direktiflik; Dipol antenin alanlarının bulunması; Anten üzerine indüklenmiş akımların bulunması; Moment metodu ve uygulamaları; Radar kesit alanı; Büyük aralıklı antenler; Anten dizi teorisi; Dizi anten paternlerinin nümerik çözümleri; Yansıtıcı antenler ve patern analizi.

ELE-515    Mikroelektromekanik Sistemler     
Mikroelektromekanik Sistemlerin Temelleri, Mikroaktuvatörler, Mikrosensörler ve Mikromotorlar, Çalışma Prensipleri, Mikro ve İnce-Film Üretim Teknikleri.

ELE-516 Sonlu Öge Metodu ve Mühendislik Uygulamaları   
Sonlu öge metodunun temelleri, Düğüm ve öge oluşturma, Sınır koşulları, noktasal ve dağıtık kuvvet uygulamaları, Birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler, Galerkin metodu, Potansiyel enerji ve Rayleigh-Ritz metodu, Öge denklemlerinin türetilmesi, Eksen deforme problemlerinin sonlu öge metodu ile çözümleri ve kesin çözümler ile karşılaştırılması, sonlu öge metodu ile çalışan yazılım tanıtımı, Komutların kullanılması, Modelleme, Bazı basit yapısal analizler.

ELE 517 Mikroşerit Antenler       
Mikroşerit antenin (MŞA) ışıma mekanizması, MŞA’nın avantaj ve dezavantajları, MŞA çeşitleri (dikdörtgen, dairesel ve üçgen), MŞA’nın besleme teknikleri ve modellenmesi, MŞA’nın ışıma alanları, yüzey dalgaları, MŞA’nın uygulamaları (gezgin ve uydu iletişimi, radar antenleri ve tıbbi cihaz uygulamaları).

ELE 518 Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri      
Optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması, optimizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, sezgisel algoritmalar, tabu araştırma, ısıl işlem, genetik, karınca koloni, türevsel gelişim ve yapay bağışıklık algoritmaları, bunların mühendislik problemlerine uygulamaları.

ELE519 Bilgisayar ile Mikroelektromekanik Sistem Tasarımı    
Sonlu Öge programına giriş, Komutların kullanılması, Modelleme oluşturma ve çözüm,  Mikroelektromekanik sistemlerin boyutlandırılması, Malzeme özelliklerinin belirlenmesi, sistem geometrisine ve yapısına uygun ögelerin belirlenmesi, simetriden faydalanma yöntemleri, Doğrusal ve doğrusal olmayan yapısal analizler, Elektrostatik analizler, kuplaj problemlerine yaklaşım, sıralı ve direk çözümler, Yapısal ve termal kuplaj problemlerinin sıralı yöntemle çözümü, Yapısal ve elektrostatik kuplaj problemlerinin her iki yöntemle çözümleri, basit mikroelektromekanik bir sistemin modellenmesi, çözümü ve kesin çözümle karşılaştırılması, karmaşık mikroelektromekanik bir sistemin modellenmesi ve çözümü.

ELE 520 Servis Odaklı Sistemler        
XML dilinin avantajları ve özellikleri. XML ile HTML karşılaştırması. XML isim uzayları. XML şemaları. Ağ programlamasının temelleri ve uzaktan fonksiyon çağırma çeşitleri (remote procedure call, RMI, COBRA). SOAP ile iletişim. WSDL ile servis tanımlama. UDDI ile servis tanımlama, bulma ve entegrasyon. Web servis standartlarını kullanarak uygulamalar geliştirme. Izgara Sistemleri kavramı, amacı ve özellikleri. Başarılı Izgara Sistemleri uygulamaları. Izgara Sistemleri araçları ve standartları. Örnek Ornek Izgara Sistemi uygulamaları geliştirme.

ELE 521 Algoritma Tasarımı ve Analizi       
Temel algoritma analiz kavramları ve simgeleri. Algoritma analizi için temel fonksiyonlar. Dizi, Liste, Ağaç veri yapıları ve çırpı tabloları. Arama algoritmalari ve siralama. Parçala-böl, Israrcı ve dinamik programlama teknikleri. Ağaç arama ve tarama teknikleri. NP-zor ve NP-tam sistemler. Paralel algoritmalara giriş.

ELE 522 Nesne-Odaklı Program Tasarımı      
Nesne Odaklı programlamanın temelleri ve fonksiyonel programlamadan farkları. Nesnelerin verileri ve metodlari. Nesnede erişim sınırlandırmaları. Static ve diğer nesne değişkenleri ve metodlari. Nesne hiyerarşisi ve kalıtım. iç sınıflar. Yansima. Arabirimler ve arabirim tasarımı. İstisnalar. Tekil sınıflar. Fabrika sınıfları. Degeri degistirilemeyen nesneler. Akımlar. Paketleme.

ELE 523 Yapay Sinir Ağları        
Yapay sinir ağlarına (YSA) giriş, YSA’nın sınıflandırılması, YSA’da kullanılan aktivasyon fonksiyonları, tek katmanlı ağlar, çok katmanlı ağlar, öğrenme algoritmaları, danışmanlı ve danışmansız öğrenme, ileri beslemeli ağlar için geri yayılım algoritması, Matlab YSA geliştirme araçları, YSA uygulama sunumları

ELE 524 Sinirsel Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri     
Bulanık mantık temel kavramları, sinir ağları temel kavramları, sinirsel bulanık modelleme, adaptif sinirsel bulanık çıkarım sistemleri (ASBÇS), Matlab ASBÇS geliştirme ortamı, ASBÇS uygulama örnekleri, adaptif ağlar için sinir fonksiyonları ve genelleştirilmiş ASBÇS, sinirsel bulanık kontrol, ASBÇS kontrol ve tahmin uygulamaları, Matlab ASBÇS uygulama sunumları.

ELE-525 Çoklu-Değişkenli Kontrol Sistemleri       
Doğrusal çoklu-değişkenli sistemlerinin durum-uzay karakteristikleri. Kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik ve kararlılık kavramları. Yapısal eşdeğerlik. Luenberger kanonik formları. Durum geri beslemesi ve kutup yerleştirmesi. Gözlemleme tasarımı. Dinamik çıkış geri beslemesi. Kontrol bilimindeki güncel araştırma konuları.

ELE-526 Radar Sistemlerinin Temelleri I       
Darbeli radarların genel tasarım prensipleri ve performans değerlendirmeleri. İstatistik tespit kuramı ve hedeflerin radar kesit alanı. Sürekli-dalga, frekans modüle edilmiş ve Doppler radarlar. Hedef izleyen radarlar.

ELE-527 Radar Sistemlerinin Temelleri II       
Radar alıcı tasarımı. Yüksek güç mikrodalga üretimi ve yükseltme, radar antenleri. Gürültü altında radar sinyallerinin tespiti ve dalga şekillendirme tasarımı. Radar dalgası ve radar yankısının yayılımı. Radarla elektronik harp yöntemleri. 

ELE-528 Sayısal Görüntü İşleme         
İki boyutlu (2B) sinyaller ve sistemler. Görüntü örneklemesi ve kuantizasyon. Görüntü dönüşümleri, 2-B kesikli Fourier dönüşümü, 2-B kesikli Kosinüs dönüşümü, 2-B filtre tasarımı. Görüntü algılama. Görüntü kalitesinin arttırılması, görüntüyü tekrar oluşturma. Görüntü kodlaması.

ELE-529 İleri Sinyal Analizi ve Sinyal İşleme       
Sinyal gösterimi ve sınıflandırılması. Rasgele sinyaller. Analitik sinyaller ve karmaşık zarf. Sinyal işleme sistemleri. Sinyal örnekleme. Modülasyon. Sinyal yaklaşımı ve kestirimi.

ELE-530 Adaptif Sinyal İşleme         
Kesikli-zaman stokastik sinyaller. Wiener filtre kuramı. Doğrusal kestirim. LMS algoritması ve varyasyonları. Frekans ekseni adaptif filtreleri. RLS, QR-RLS algoritmaları ve Kalman filtrelemeye bağlantıları. Sıralı yinelemeli adaptif filtreleri. QRD-LSL algoritmaları ve varyasyonları. Gerçek-zaman işleme ve hızlı adaptasyon için filtre yapıları ve algoritmaları. IIR adaptif filtreleri. Hızlı algoritmaların sayısal kararlılıkları. Adaptif filtrelerin uygulamaları.


ELE-531 Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler      
Matris denklemlerinin ve matris öz-değer problemlerinin sayısal çözümleri. Moment yöntemi. Sonlu-farklar zaman düzlemi (FDTD) ve sonlu-elemanlar yöntemi. Varyasyonel yöntemler. Spektral bölge yöntemi. Değişik anten ve saçılma problemleriyle pasif mikrodalga elemanları için bu yöntemlerin kullanımı.

ELE-532 Stokastik Optimal Kontrol Kuramı ve Uygulamaları    
Gauss-Markov işlevi ve stokastik diferansiyel denklemler. Bayesian yaklaşım kuramı. Maksimum benzerlik, doğrusal minimum varyans ve en düşük kareler yaklaşımları. Yaklaşımların özellikleri, hata analizi. Doğrusal sistemler için durum yaklaşımı. Wiener ve Kalman filtreleri. Doğrusal olmayan yaklaşım. Filtre gerçekleştirmeleri.

ELE-533 Silikon Teknolojisinin Temelleri       
Temel işlemler; oksidasyon, doping, silikon ince film gelişimi (amorf, çoklu kristal, tek kristal), bipolar transistör kuramı, tümleşik devre transistörleri, alan-etkili transistörler, yüzey alan-etkili transistörler, tek kutuplu transistörlerin tümleşik devrelerde tasarım konuları.

ELE-537 Kablosuz Kişisel İletişim


ELE-600-699 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)    
Lisansüstü öğrencileri belli bir konu seçip kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.
                    
ELE-800-899 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)    
Lisansüstü öğrencileri belli bir konu seçip kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.