İletişim Bilgileri

Adres
Adres
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü 33343 Çiftlikköy Kampüsü
Yenişehir-Mersin / Turkey

Telefon
324 361 00 01
Faks
324 361 00 46
Dahili
4530

Çeviri


ÇİFT ANADAL / YANDAL

ÇEVİRİ BÖLÜMÜ

ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PROGRAMI

Çift Anadal / Yandal Programı


Çift Anadal / Yandal Programı Nedir?

Mersin Üniversitesi Fakülte veya Yüksekokullarında bir lisans programına kayıtlı olan ve kayıtlı olduğu lisans(Anadal) programını başarıyla yürüten öğrencilerin başka bir eğitim-öğretim programının koşullarını yerine getirerek ikinci bir dalda lisans diploması veya yandal sertifikası almak üzere öğrenim görmeleridir.

 

Bu programlara hangi öğrenciler başvurabilir ve koşulları nelerdir?

Öğrencinin bu programlara başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (muaf olunan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlayan,

Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının çift anadal için en az 3.00, yandal için en az 2.50  ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20'de bulunan öğrenciler başvurabilir.

 

Çift anadal/ yandal  programları ne zaman ve nerde ilan edilir?

Bölüm tarafından belirlenen çift anadal veya yandal programına kabul edilecek öğrenci sayısı, yandal programının ders programı, başvuru ve kesin kayıt tarihleri Rektörlük tarafından ilan panolarında veya üniversitenin web sayfasında duyurulur.

 

Öğrenciler çift anadal/ yandal  programlarına nasıl  ve nereye başvuru yapabilir?

Öğrenciler ilan edilen çift anadal / yandal programlarına ilanda belirtilen başvuru formu ve kayıtlı olduğu lisans programındaki not transkripti ile birlikte çift anadal veya yandal programı açılan ilgili fakülte veya yüksekokula şahsen başvuru yapabilir.

 

Öğrenciler in çift anadal/ yandal programlarına kabulü ne zaman kesinleşir?

Bu programlara başvurusu uygun görülen öğrenciler kabulleri ilgili bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Kontenjandan fazla başvuru yapılması durumunda ise genel not ortalaması göz önünde bulundurularak bir sıralama yapılır.

 

ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARINA KAYIT

 

Çeviri Bölümü Almanca Mütercim- Tercümanlık Programı Çift anadal veya Yandal Programına başvurusu uygun görülen ve kayıt yaptıran öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde, bölüm başkanlığınca atanan “çift anadal ve yandal koordinatörü” öğretim üyesi öğrenciye danışmanlık eder. Öğrenci, “Çift Anadal ve Yandal koordinatörü” öğretim üyesinin uygun gördüğü aşağıda yer alan Çiftanadal/Yandal programında yer alan derslerden seçer. Çift Anadal / Yandal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

DERS SEÇME

ÇİFTANADAL: Başvuracak öğrencilerin alması gereken en az 36 kredilik ders için, ders alma işlemlerinde, aşağıdaki esaslar geçerlidir.

 

1. ve 2. yarıyıl (1. sınıf): 4+4= 8 kredi

3. ve 4. yarıyıl (2. sınıf):  6+6= 12 kredi

5. ve  6. yarıyıl (3. sınıf):  8+8= 16 kredi

7. ve  8. yarıyıl (4. sınıf):  8+8= 16 kredi

YANDAL: Başvuracak öğrencilerin alması gereken en az 18 kredilik ders için, ders alma işlemlerinde, aşağıdaki esaslar geçerlidir

 

1. ve 2. yarıyıl (1. sınıf): 2+2= 4 kredi

3. ve 4. yarıyıl (2. sınıf):  4+4= 8 kredi

5. ve  6. yarıyıl (3. sınıf):  6+6= 12 kredi

7. ve  8. yarıyıl (4. sınıf):  6+6= 12 kredi

    


ÇİFTANADAL: Başvuracak öğrencilerin alması gereken en az 36 kredilik ders için, ders alma işlemlerinde, aşağıdaki esaslar geçerlidir. Kontenjan: 8

 

1. ve 2. yarıyıl (1. sınıf): 4+4= 8 kredi

3. ve 4. yarıyıl (2. sınıf):  6+6= 12 kredi
5. ve 6. yarıyıl (3. sınıf):  8+8= 16 kredi
7. ve 8. yarıyıl (4. sınıf):  8+8= 16 kredi

  

YANDAL: Başvuracak öğrencilerin alması gereken en az 18 kredilik ders için, ders alma işlemlerinde, aşağıdaki esaslar geçerlidir. Kontenjan: 8  

1. ve 2. yarıyıl (1. sınıf): 2+2= 4 kredi

3. ve 4. yarıyıl (2. sınıf):  4+4= 8 kredi

5. ve  6. yarıyıl (3. sınıf):  6+6= 12 kredi

7. ve  8. yarıyıl (4. sınıf):  6+6= 12 kredi

  

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aytekin KESKİN

akeskin@mersin.edu.tr/ Teefon iç hat: 4671 [361 00 01/4671]


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Mersin Üniversitesi lisans programlarını (Anadal) başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak üzere öğrenim görmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge, Mersin Üniversitesi lisans programlarını (Anadal) başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak üzere öğrenim görmelerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 […]

Yandal Öğretim Programı

Madde 6 – Yandal programı, öğrencinin yandal yapmak istediği anadal (bölümün/program) programının tüm derslerinden seçilen belirli bir anabilim veya anasanat  /bilim dalına ait en az 18 kredilik dersleri kapsar. Bu dersler ilgili bölüm (anadal) ve Fakülte Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Madde 7 -  Bir Anadal (Bölüm) tarafından açılan yandal programına başvuru kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) İlgili bölüm her akademik yılın başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

b) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 20'sini geçemez.

c) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transtkript ile Öğrenci İşleri'ne yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (muaf olunan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20'de bulunması gerekir.

e) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 inci döneminin başında başvurabilir.

f) Gerekli koşulları sağlayan başvurular Öğrenci İşleri'nce işleme konulur.

g) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi (Genel not ortalaması gözönünde bulundurularak) ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

h) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz. 

Danışmanlık

Madde 8 – Yandal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı'nca Yandal Program Koordinatörü atanır. Yandal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.  

Anadal ve yandal programı ilişkileri

Madde 9 – Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı not belgesi düzenlenir. Yandal not belgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve yandal programına başlamadan önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise dönem kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not belgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Anadal ve yandal programlarında alınan toplam ders sayısının, anadal ders yükünün 2/3'ünün altına inmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili yandal programında yer alan ve yandal programını açan bölümce verilen en az 12 kredilik ders almaları gerekir.  

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

Madde 10 – Yandal programlarından mezuniyet için aşağıdaki koşullar uygulanır.  

a) Devam zorunluluğu sınavların düzenlenmesi, yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı, yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, notlar ve başarı durumu 05/06/2003 tarihli ve 25129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27 inci, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre uygulanır.

b) Yandal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.

c) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 genel not ortalama ile yandal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye anabilim veya anasanat  /bilim dalına ait yandal sertifikası verilir.

d) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir dönem süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Öğrenciler ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını da öderler.

e) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.  

Yandal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme

Madde 11 -  Yandal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme işlemi aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal veya yandal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.

c) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

d) Yandal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

e) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.


 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 


 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Mersin Üniversitesi lisans programlarını (Anadal) üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge, Mersin Üniversitesi lisans programlarını (Anadal) üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerine ilişkin hükümleri kapsar. 

[…]

Çift Anadal Öğretim Programı

Madde 6 - Çift anadal programı, ilgili anadal (bölümün/program) programının ve çift anadal programının tüm derslerini kapsar.

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Madde 7 -  Bir Anadal (Bölüm) tarafından açılan çift anadal programına başvuru kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) İlgili bölüm her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur.

b) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 20'sini geçemez.

c) Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transtkript ile Öğrenci İşleri'ne yapılır.

d) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (muaf olunan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20'de bulunması gerekir.

e) Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 5 inci döneminin başında başvurabilir. Ancak yandal programına kayıtlı öğrencilerden, anadal ve yandal programında genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olanlar, dönem sayısı kriterine bakılmaksızın izlemekte oldukları yandal programını veren bölümün ilgili çift anadal programına başvuru yapabilir.

f) Gerekli koşulları sağlayan başvurular Öğrenci İşleri'nce işleme konulur.

g) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi (Genel not ortalaması gözönünde bulundurularak) ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

h) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz. 

Danışmanlık

Madde 8 - Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı'nca Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.  

Anadal ve çift anadal programı ilişkileri

Madde 9 - Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı not belgesi düzenlenir. Çift anadal not belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve çift anadal programına başlamadan önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise dönem kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not belgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Anadal ve çift anadal programlarında alınan toplam ders sayısının, anadal ders yükünün 2/3'ünün altına inmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili çift anadal programında yer alan ve çift anadal programını açan bölümce verilen en az 36 kredilik ders almaları gerekir.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

Madde 10 – Çift Anadal programlarından mezuniyet için aşağıdaki koşullar uygulanır.  

a) Devam zorunluluğu sınavların düzenlenmesi, yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı, yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, notlar ve başarı durumu 05/06/2003 tarihli ve 25129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27 inci, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre uygulanır.

b) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.

c) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

d) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Öğrenciler ek süre boyunca çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını da öderler.

e) Anadal ve çift anadal programları stajları, bölümler arası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.

f) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtı uygulanmaksızın o yan dal programına başvuru hakkı tanınır.  

Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme

Madde 11 -  Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme işlemi aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Çift anadal veya yandal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal veya yandal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.

c) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve çift anadal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

d) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

e) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir