Slide background
Fizik Bölümü

Fizik Bölümü

    Bölümümüz 1992-1993 Eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Halen 4 Profesör,  3 Doçent,  4  Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosuyla öğrenimini sürdürmektedir. Fiziki Mekan Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Laboratuvar dersleri Fizik Bölümüne ait Temel Fizik (Mekanik-Elektrik ve Manyetizma), Elektronik, Dalgalar (Optik, Mikrodalga ve Dalga Tankı) ve Çağdaş Fizik Laboratuvarlarında yürütülmektedir. 

    Fizik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz bölümün amacına uygun olarak, isterlerse yüksek lisans programlarına katılarak bilimsel yaşama atılmaktadır.  Ayrıca öğrencilik yıllarında eğitim fakültesinden aldıkları öğretmenlik meslek bilgisi dersleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilmektedir. Bunların dışında yine başarılı öğrenciler fizikçiye gereksinim duyulan alanlarda, Atom ve Enerji Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Telekom, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.

BÖLÜMÜMÜZÜN STRATEJİSİ

Bölümüzde yürütülen çeşitli akademik ve teknolojik faaliyetler şöyle sıralanabilir:

- Lazer laboratuvarında geliştirilen ve tamamı bölüm hocamızın el emeği olan sistem sayesinde tıp alanına önemli katkılar sunulmaktadır. Bu laboratuvarda lazerle gen transferi gibi önemli çalışmalar yapılarak disiplinler arası çalışmalara uygun bir ortam hazırlanmıştır.

- Nanoteknoloji laboratuvarımızda güneş pilleri ve yakıt hücreleri üretimleri ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Çok önemli bir güneş havzası olduğu düşünülen Mersin bölgesinin çeşitli yerlerinde inşa edilen güneş enerjisi istasyonları ile bölüm hocalarımız işbirliği yaparak çalışmalar yürütmektedir.

- Fizik anabilim dalımızda deneysel yüksek enerji fiziği alanında CERN’e üye öğretim üyelerimiz CERN’de çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

- Kuramsal fizik alanında genel görelilik ve kozmolojinin önemli problemlerinden olan evrenin ivmeli genişlemesi, karanlık madde ve enerji, galaktik entropi gibi konularda son yıllarda çok sayıda SCI çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda halen çeşitli projeler yürütülmektedir.

- Ayrıca beyin dalgalarının matematiksel modellemeleri ile ilgili kuramsal çalışmalar yürütülmektedir.


PROF.DR. KASIM KURT

PROJE ADI : New Dosimetry for the Triage of the People Exposed to Ionizing Radiation SPF 984649

İÇERİĞİ  :İyonize radyasyon ölçümü için pafis dozimetre çalışmaları

AMACI   :İyonize Radyasyona maruz kalan insanların almış oldukları radyasyona göre tedavi sınıflandırılması yapılabilmesine olanak tanıyacak yeni radyasyon dozimetresi geliştirmektir.
SÜRESİ      :36 ay
ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Eş koordinatör.


PROF.DR.KENAN SÖĞÜT

PROJE ADI: Elektromanyetik Alanlarla Fermiyon Çift-Yaratma (BAP)

PROJE İÇERİĞİ: 

AMACI: Bu projenin amacı daha önce ele alınmamış bir elektromanyetik alan biçimi için Dirac denkleminin bu alternatif formunu kullanarak tam çözümleri elde etmektir. Elde edilen çözümler kuantum elektrodinamiğinde önemli bir problem olan parçacık yaratılmasının hesabı için kullanılacaktır. Bu hesaplamada parçacık yaratma yoğunluğu Bogoliubov dönüşüm tekniği aracılığı ile irdelenecektir. Yapılacak bu hesaplama alternatif denklem için ilk kez yapılan bir uygulama olacaktır.

SÜRESİ: 15 AY

Görevi: Proje Yürütücüsü


DOÇ.DR. OKTAY AYDOĞDU

PROJE ADI : Konuma bağlı kütle formalizminde göreli parçacıklar için saçılma ve bağlı durumlar (BAP)
İÇERİĞİ      : Kuramsal Fizik

AMACI      : Konuma bağlı kütleye sahip parçacıkların dinamğinini tartışılması

SÜRESİ      : 18 Ay-Devam Ediyor

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yürütücü

 

PROJE ADI : Geçiş Grubu Metal Komplekslerinin Molekül İçi ve Moleküler Arası Etkileşimlerinin X-Işınları Tek Kristal Difraksiyonu Tekniği İle Aydınlatılması (BAP)
İÇERİĞİ      : Deneysel Fizik ve Kimya

AMACI      : 

SÜRESİ      : 12 Ay

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Araştımacı


DOÇ.DR. NURTEN AKMAN

PROJE ADI :  Altıgen Bor Nitrit/Grafen (H-Bn/G) Düzlemsel Hibrit Ve Heteroyapılarının Yapısal, Elektronik
Ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi Ve Kusurlar Ile Fonksiyonellestirilmis Nanosistemler
Tasarlanması
İÇERİĞİ      : Grafen ve h-BN malzemelerden olusturulmus duzlemsel hibrit yapilarin teknolojik uygulamalari
AMACI        : Ceşitli topolojilerdeki/geometrilerdeki düzlemsel BCN hibrit, G/h-BN heteroyapılar ile G/h-BN/G ve h-BN/G/h-BN sandviç heteroyapıların kararlı geometrileri, DFT metodu kullanılarak elde edilecek ve elektronik, manyetik özellikleri çalışılacaktır. Yapısal kararlılığa sahip olan hedef sistemlerin değişik yerlerinde farklı şekilde, boyutta ve yoğunlukta boşluk kusurları oluşturularak yapısal kararlılığındaki, Eg yasak enerji aralığındaki ve diğer elektronik, manyetik özelliklerindeki değişimler incelenecektir. Amacımız, Eg yasak enerji aralığının boşluk kusurları ile değiştirilebileceğini göstermektir. 
SÜRESİ      : 24 Ay
ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yurutucu


DOÇ.DR. HÜLYA METİN  GÜBÜR

PROJE ADI :Kimyasal Depolama Yöntemi ile Elde Edilen CdS/CdTe Heteroeklemin Karakterizasyonu

 İÇERİĞİ      :  Kimyasal depolama yönteminin CdS gibi II-VI yarıiletken ince filmlerin üretilmesinde oldukça iyi bir yöntem olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Ancak, CdTe takabakasının üretiminin kimyasal depolama yöntemi ile üretiminin zor olması nedeniyle pek fazla tercih edilmemiştir. Bu çalışmada hem CdS tabakaları hem de CdTe tabakası uygun molaritede elde edileceği düşünülmektedir.  Üretimi tamamlanan CdS/CdTe filmin optiksel, yapısal ve elektriksel özellikleri araştırılacaktır. Birçok farklı yöntem kullanılarak elde edilen CdS/CdTe güneş pili hücreleri, uygulama aşamasında oldukça pahalı aygıtlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak, geniş yüzey kaplamalarında tercih edilen kimyasal depolama yönteminde oldukça ucuz ve basit teçhizat kullanılmaktadır (beher, ısıtıcı tabla, termometre, pH ölçer ve kimyasal malzeme). Güneş pillerininin günümüzde ulaşılabilmiş verimi diğer enerji kaynaklarına oranla daha düşüktür. Bu nedenle istenilen güneş enerjisine sahip olabilmek için yüzey alanı oldukça büyük olan paneller veya çok katmanlı hücreler kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir hücrenin veya tabakanın maliyeti arttıkça sonuçta elde edilecek enerjiyi elde etmedeki toplam maliyet çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle tabaka veya hücre üretiminde kullanılan yöntemlerdeki temel amaçlardan bir tanesi olan maliyeti düşürme çabası, kimyasal depolama yöntemini diğer yöntemlerden üstün kılan özelliğidir. Ayrıca, kimyasal depolama yönteminde, çözelti konsantrasyonu, çözelti pH’ı, filmlerin depolama süresi, depolama sıcaklığı ve çeşitli atmosferlerde (H2, N2, Ar, vb.) tavlama gibi birçok parametresi hassas olarak kontrol edilebildiği için bu sayede daha kaliteli ve verimli (iletkenlik, tanecik yapısı, ışığı soğurma gibi.) yarıiletken ince filmler geniş yüzeylere oluşturulabilmektedir.

AMACI        : Fotovoltaik güneş pili hücrelerinin, üretimi pahalı ve verimleri düşüktür. Bu yüzden birçok araştırmacı, verimi yüksek, hammaddesi bulunabilir, yapımı kolay ve daha ucuz olan güneş pili hücreleri elde etmek için farklı malzemeler ve yöntemler üzerinde çalışmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, uygulaması basit bir yöntem olan kimyasal depolama yöntemi kullanarak maliyeti düşük CdS/CdTe fotovoltaik güneş pilleri için kullanılan CdS/CdTe heteroeklemini oluşturmaktır. Elde edilecek CdS/CdTe yarıiletken malzemelerin enerji band aralıklarının değeri, güneş enerjisini en fazla soğuran bölgede olmasından dolayı, CdS/CdTe yarıiletken malzemeleri kullanmak fotovoltaik güneş pillerinin verimini oldukça arttırmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, laboratuvarda kimyasal depolama yöntemi kullanılarak uygun olan CdS/CdTe heteroeklem malzeme, UV-Visible spektrometresi, SEM, EDX,  XRD ve 4-nokta elektriksel ölçüm cihazlarıyla alınan sonuçlar kullanılarak belirlenecektir. Elde edilecek bu sonuçlara göre kimyasal depolama yöntemi kullanılarak verimi yüksekCdS/CdTe tabanlı güneş pillerinin nasıl üretilebileceği hakkında bilgiler verilecek, kullanılan malzemelerin ve yöntemin avantajları, diğer araştırmacıların çalışmalarıyla karşılaştırılacaktır.

Bu çalışmanın diğer bir hedefi ise, Infrared detektörlerin görüntü sistemlerinde, yüksek enerjili radyasyon detektörlerinde, televizyon kamera tüplerindeki fotoiletken görüntü detektörlerinde, lazer ve elektrolüminesans diyot aygıtlarında kullanılan II-VI CdS, CdTe yarıiletken ince filmlerin hem verimi yüksek hem de çok daha ucuza elde edilmesidir

SÜRESİ      :18 ay

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yürütücü


YRD.DOÇ.DR MUSTAFA SALTI

PROJE ADI: Karanlık Evren ve Entropinin Doğası (BAP)
İÇERİĞİ      : Kuramsal Fizik

AMACI      : Galaktik enropi ve Karanlık enerjinin doğasının araştırılması

SÜRESİ      : 18 Ay

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yürütücü

 

PROJE ADI: TeVeS Kuramında Termodinamik Kozmoloji (BAP)
İÇERİĞİ      : Kuramsal Fizik

AMACI      : Skaler-Vektör-Tensör kütle-çekim kuramı ve termodinamik yasalarından kozmoloji araştırmalar yapılacaktır.

SÜRESİ      : 6 Ay-Devam Ediyor

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yürütücü

 

PROJE ADI: İvmeli Genişleyen Evren ve Kuramsal Modeller (BAP)
İÇERİĞİ      : Kuramsal Fizik

AMACI      : Son gözlemsel verilerden ortaya çıkan evrenimizin ivmeli genişleme sürecine geçtiği durum ile ilgili kuramsal modellemeler üzerine araştırmalar yapılacaktır.

SÜRESİ      : 12 Ay-Devam Ediyor

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Yürütücü

 

ARS.GÖR.SONER ALPDOĞAN

PROJE ADI : Kimyasal Depolama Yöntemi ile Elde Edilen CdS/CdTe Heteroeklemin Karakterizasyonu
İÇERİĞİ      :Yarıiletken ince film üretme

AMACI        : CdS/CdTe Heteroeklemi, kimyasal depolama yöntemi ile elde etmek.
SÜRESİ      : 18 ay

ÖĞRETİM ELEMANININ PROJEDEKİ GÖREVİ: Araştırmacı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
32. Yilmaz, S.; Kavici, B.; Celen, C.; Yildiz, E.; Gurbuz, A. Structure and Conductivity Characterization of New Type Ionic Conductor Stabilized Bismuth Oxide Ternary Systems. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, 2017, 00, 0-0.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0577907317307323
31. Salti, M.; Yanar, H.; Aydogdu, O.; Sogut, K. Logarithmic-corrected Ricci and modified Chaplygin gas dark energy models in fractal framework. SPRINGER NATURE, 2017, 132, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2017-11545-2
30. Salti, M.; Aydogdu, O. Spin (Pseudospin) doublet in view of energy-dependent potential. TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, 2017, 41, 1-12.
https://dx.doi.org/10.3906/fiz-1602-14
29. Alpdogan, S.; Adıgüzel, A.; şahan, B.; Tuncer, M.; Metin gübür, H. Effects of bacteria on CdS thin films used in technological devices. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2017, 4 , 1-7.
Publications_002.pdf
28. Alpdogan, S.; Adıgüzel, A.; şahan, B.; Tuncer, M.; Metin gübür, H. Effects of bacteria on CdS thin films used in technological devices. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2017, 4, 1-7.
Publications_014.pdf
27. Yilmaz, S.; Celen, C. Synthesis and Microstructural Characterization of δ-Phase Bismuth-Based Electroceramic Systems by Double-Doping Regime. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, 2017, 00, 1-8.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijac.12824/abstract
26. Sogut, K.; Yanar, H.; Havare, A. Production of Dirac Particles in External Electromagnetic Fields. ACTA PHYSICA POLONICA B EDITORIAL OFFICE, 2017, 48, 1493-1505.
http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolB.48.1493
25. Askin, M.; Salti, M.; Aydogdu, O. Cosmology via thermodynamics of polytropic gas. MODERN PHYSICS LETTERS A, 2017, 32, 1750177-1750177.
http://dx.doi.org/10.1142/S0217732317501772
24. Salti, M.; Aydogdu, O.; Yanar, H.; Binbay, F. Brans–Dicke type teleparallel scalar–tensor theory. MODERN PHYSICS LETTERS A, 2017, 32, 1750183-1750183.
http://dx.doi.org/10.1142/S0217732317501838
23. Salti, M.; Yanar, H.; Aydogdu, O.; Sogut, K. Dynamics of ghost scalar fields in Kaluza–Klein cosmology. SPRINGER NATURE, 2017, 362, 207-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s10509-017-3187-8
22. Salti, M.; Yanar, H.; Aydogdu, O.; Sogut, K. Dynamics of ghost scalar fields in Kaluza–Klein cosmology. SPRINGER NATURE, 2017, 362, 207-215.
http://dx.doi.org/10.1007/s10509-017-3187-8
21. Salti, M.; Yanar, H.; Aydogdu, O.; Sogut, K. Logarithmic-corrected Ricci and modified Chaplygin gas dark energy models in fractal framework. SPRINGER NATURE, 2017, 132, 225-225.
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2017-11545-2
20. Chatrchyan, S.; Khachatryan, V.; Sirunyan, A.; Tumasyan, A.; Adam, W.; Bergauer, T.; Dragicevic, M.; Erö, J.; Fabjan, C. Measurement of the mass difference between top quark and antiquark in pp collisions at s=8 TeV . ELSEVIER BV, 2017, 770, 50-71.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2017.04.028
19. Yukihara, E.; Doull, B.; Gustafson, T.; Oliveira, L.; Kurt, K.; Milliken, E. Optically stimulated luminescence of MgB4O7:Ce,Li for gamma and neutron dosimetry. ELSEVIER BV, 2017, 183, 525-532.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.12.001
Alıntılanma Sayısı: 2
18. Yilmaz, S.; Yildiz, E.; Kavici, B. Fabrication, characterization, and performance of YbDSB ternary compounds for IT-SOFC applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, 2017, 14, 550-561.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijac.12695/abstract
17. Tas, A.; Aydogdu, O.; Salti, M. Dirac particles interacting with the improved Frost-Musulin potential within the effective mass formalism. ANNALS OF PHYSICS, 2017, 379, 67-82.
https://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.02.0100003-4916
16. Tas, A.; Aydogdu, O.; Salti, M. Relativistic Spinless Particles with Position Dependent Mass: Bound States and Scattering Phase Shifts. JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY, 2017, 70, 896-904.
https://dx.doi.org/10.3938/jkps.70.896
2016
15. Atasever, .; özdemir, M.; özdemir, B.; Yarar, Z.; özdemir, M. Calculation of electronic properties of multilayer graphene with Monte Carlo method. AIP PUBLISHING, 2016, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1063/1.4944166
14. Acikgoz, I.; Binbay, F.; Salti, M.; Aydogdu, O. Ghost DBI-essence in fractal geometry. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 2016, 131, 0-0.
https://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2016-16157-8
Alıntılanma Sayısı: 1
13. Yanar, H.; Salti, M.; Aydogdu, O.; Acikgoz, I.; Yasar, E. Galactic entropy in extended Kaluza-Klein cosmology. MODERN PHYSICS LETTERS A, 2016, 31, 0-0.
https://dx.doi.org/10.1142/S0217732316500383
Alıntılanma Sayısı: 1
12. Acikgoz, I.; Binbay, F.; Salti, M.; Aydogdu, O. Ghost DBI-essence in fractal geometry. EPJ PLUS, 2016, 131, 1-11.
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2016-16157-8
11. Yanar, H.; Aydoğdu, O.; Saltı, M. Modelling of diatomic molecules. MOLECULAR PHYSICS , 2016, 1-9.
http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2016.1220645
10. Yildiz, E.; Yilmaz, S.; Turkoglu, O. The Production and Characterization of Ytterbium-Stabilized Zirconia Films for SOFC Applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, 2016, 13, 100-107.
10.1111/ijac.12406
9. Salti, M.; Aydogdu, O. Entropy Function for the Teleparallel Kaluza-Klein Reduction. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMODYNAMICS, 2016, 19, 102-108.
https://dx.doi.org/10.5541/ijot.5000166558
8. Ozcan, G.; Gubur, H.; Alpdogan, S.; Zeyrek, B. The investigation of the annealing temperature for CdS cauliflower-like thin films grown by using CBD. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2016, 27, 12148-12154.
https://dx.doi.org/10.1007/s10854-016-5368-6
7. Yanar, H.; Salti, M.; Aydogdu, O.; Acikgoz, İ.; Yasar, E. Galactic entropy in extended Kaluza–Klein cosmology. MODERN PHYSICS LETTERS A, 2016, 31, 1650038-1650038.
http://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217732316500383
6. Salti, M.; Aydogdu, O.; Acikgoz, I. Extended scalar–tensor theory and thermodynamics in teleparallel framework. WORLD SCIENTIFIC PUB CO PTE LT, 2016, 31, 1650185-1650185.
http://dx.doi.org/10.1142/S0217732316501856
5. Yanar, H.; Aydogdu, O.; Salti, M. Modelling of diatomic molecules. MOLECULAR PHYSICS, 2016, 114, 3134-3142.
https://dx.doi.org/10.1080/00268976.2016.1220645
Alıntılanma Sayısı: 1
4. özdemir, M.; Atasever, .; özdemir, B.; Yarar, Z.; özdemir, M. Transport Properties of Graphene and Suspended Graphene with EMC: The Role of Various Scattering Mechanisms. SPRINGER NATURE, 2016, 45, 4468-4475.
http://dx.doi.org/10.1007/s11664-016-4564-8
3. Söğüt, K.; Yanar, H.; Havare, A. Fermionic Particle Production by Varying Electric and Magnetic Fields. COMMUNATION IN THEORETICAL PHYSICS, 2016, 66, 521-525.
Publications_001.pdf
2. Gubur, H.; Septekin, F.; Alpdogan, S.; Sahan, B.; Zeyrek, B. Structural properties of CdSe corn-like nanowires grown by chemical bath deposition. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2016, 27, 7640-7645.
https://dx.doi.org/10.1007/s10854-016-4748-2
1. Yildirim, E.; Gubur, H.; Alpdogan, S.; Ari, M.; Harputlu, E.; Ocakoglu, K. The effect of annealing of ZnSe nanocrystal thin films in air atmosphere. INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, 2016, 90, 793-803.
http://dx.doi.org/10.1007/s12648-015-0810-9
Alıntılanma Sayısı: 1