Slide background
Department of Sogiology

Department of Sogiology

         Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Sosyoloji Bölümü, kuruluş yılı ile birlikte lisans düzeyinde ve  yüksek lisans düzeyinde  öeğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.Bu eğitim-öğretim çalışmaları devam etmektedir.Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Piyasaya yönelik araştırma şirketleri, özel sektörde halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlar, bankalar, kamu sektöründe ise D.P.T., Aile Araştırma Kurumu gibi kurumlar sosyoloji bölümü mezunlarını istihdam etmektedir..Sosyoloji Bölümü Kuruluşunu izleyen dönemden başlayarak 2547 sayılı Y.Ö.K. yasasının kendisine yükümlediği “bilimsel-mesleki-teknik konularda araştırma yapma, bu araştırmaları yayınlama ve bu yolla Türkiye’nin ve kurulu olduğu ilin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapma” görevini elindeki olanakları rasyonel ve verimli kullanmaya çalışarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

        Sosyoloji Bölümü eğitim ve araştırma etkinliklerine yön verecek temel ilke ve yaklaşımları belirlemeyi Bölümün bilimsel, pedagojik, kültürel ve entelektüel alt yapısı için vazgeçilmez önemde görür. Bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, &uuuuml;retilen bilgileri çeşitli yöntemlerle yazılı ve/veya sözlü olarak yaymak, toplumu ve içinde bulunduğu kenti; sosyal çevreyi bilgilendirmek; Türkiye’nin gereksinim duyduğu sosyologları bilimsel ve çağdaş bir eğitimle yetiştirmek Sosyoloji Bölümü’nün en temel amaçları arasında yer alır.

        Yukarıda ifade edilen amaçlara ulaşmak için Bölümün sosyoloji ve bir meslek olarak sosyolog kavramına bakışını şöyle ifade edebiliriz:

Sosyoloji en genel anlamda insan toplumunu ve sosyal davranışı nesnel, bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak araştıran ve çözümleyen bir bilimdir. Sosyolojinin  temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır. Toplum yaşamı sosyal grupların bir organizasyonu olarak karşımıza çıkar. Bu organizasyon temel olarak insanlararası ilişki ve etkileşime dayanır. Toplum yaşamının öğeleri, gruplar, kurumlar ve kültür olarak belirlenebilir. Toplum yaşamında insanlararası etkileşimler sosyal grupların oluşumuna, gruplar arası ilişki ve etkileşimler ise bütün olarak toplum hayatının şekillenmesine yol açar. Bütün bu oluşumlar kültüuuml;r adını verdiğimiz değer, norm, kural ve davranış örüntüleriyle düzenlenerek, görece düzenli ve istikrarlı insan (ve grup) ilişkileri sistemi olarak tanımlanabilecek sosyal yapıyı oluşturur. Sosyoloji toplumun yapısına ve bu yapıyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerine büyük önem verir. Yapıyı makro (toplum) ve mikro (grup) düzeyde çeşitli görünümleriyle inceler.

Meslek Olarak Sosyologluk Sosyologlar insan toplumunu ve sosyal davranışı araştırır, çözümler ve bulgularını bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerine göre raporlaştırırlar. Araştırmacı özelliğe sahip olan sosyologlar, almış oldukları eğitimle toplum hayatının kuruluşu, işleyişi ve değişimi konusunda bilgi ve araştırma becerilerine sahip insanlardır. Bu özellikleriyle sosyologlar eğitim, iş ve sağlık örgütleri, medya, siyasi partiler, belediyeler… gibi bir çok alanda bu bilgi ve becerilerini kullanarak çalışırlar. Sosyologluk araştırmacı ve entelektüel olmayı içerir.

Sosyologlar; toplumsal problemleri, bireyler, gruplar ve kurumlar arası ilişkileri araştırırlar. Toplumla ilgili konularda survey, alan araştırması ve görüşmeler yaparlar; elde ettikleri verileri çözümleyerek yorumlarlar; toplumla ilgili teoriler geliştirip, var olan teorileri test ederler; araştırma bulgularını raporlaştırırlar; hükümete, iş örgütlerine, toplumsal gruplara, yerel yönetimlere sosyal politika konusunda danışmanlık yaparlar; okullarda felsefe grubu dersleri öğretirler.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
1. öztürk, S.; Ertong attar, G.; Başar, D. . HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, 2019, 8, 61-66.
10.1016/j.hlpt.2019.02.001