Slide background
Department of History of Art

Meü

Department of Art History

Genel Görünüm

          Sanat tarihi, resim, heykel, mimarlık bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf, iç mekân tasarımı, vd. alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin saptanması, sınıflandırılması, tanımlanması, yorumlanması ve anlaşılması ile uğraşır.

          Sanat tarihi araştırmalarının başlıca iki ilgi alanı vardır. Bunlardan birincisi, sanat eseri bağlamındaki çalışmaları kapsar. Sanat eserinin kimin tarafından yapıldığını bulmak, sanatçısının kim olduğunu belirleyerek özgünlüğünü göstermek, hangi kültürel ortamda veya o eseri üreten sanatçının hangi döneminde gerçekleştirdiğini belirlemek, sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak, sanat geleneklerinin biçimsel ve biçemci gelişimlerini tarihsel perspektif içinde kavranmasına yardımcı olmak bu bağlam içinde görülür. İkincisi ise, yönteme ilişkindir ve yukarıda sayılan alanlara ilişkin yöntemleri saptamak bu ilgi alanı içinde yer alır. Sanat tarihi ayrıca görsel sanatlarda dinsel simge, tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi de kapsar.

         1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında yer alarak,  Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün bir anabilim dalı olarak faaliyete geçmiştir.  1998 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim dallarının ayrılmasıyla birlikte bölümümüz Sanat Tarihi Bölümü olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2000 yılında kapatılan Bölüm, 2014 yılı Haziran ayından itibaren tekrar öğretim üyesi alarak, aktif hale getirilmiştir.

          Bölümümüz mezunları lisans veya lisansüstü diplomalarıyla üniversitelerimizde akademisyen olarak sanat tarihi, bölümlerinde, güzel sanatlar, turizm, eğitim, mimarlık fakültelerinin çeşitli bölümlerinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Koruma Kurullarında, KUDEB bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde araştırma uzmanlığı, Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, çeşitli yerel yönetim birimlerinde, formasyon eğitimi (öğretmenlik meslek bilgisi) alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmektedirler.